> Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
Hlavní redaktoři: Josef Filipec – František Daneš – Jaroslav Machač – Vladimír Mejstřík
2., opravené a doplněné vydání, Academia, Praha 1994
3., opravené vydání 2003; další, obsahově nezměněná vydání 2005, 2009, 2010, 2012

Normativní

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost podává komplexní lexikografický popis téměř

50 000 slov současné češtiny, přihlíží i k polistopadovému vývoji jazyka a společnosti (1. vydání

slovníku bylo publikováno v roce 1978).

Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u

přejatých slov i o jejich původu. Slova jsou charakterizována po stylové stránce i co do frekvence

a časového zařazení, podrobně jsou podány výklady slovních významů včetně terminologických a

frazeologických, vše je dokumentováno typickými slovními spojeními. K slovníku jsou připojeny

přílohy podávající přehled o tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení a nejčastěji

užívaných jmen zeměpisných, jakož i běžných zkratek a značek.


Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost byl vydán také v elektronické podobě na

CD-ROMu v nakladatelství LEDA, s. r. o. (1997, 2004, 2005).


Slovník spisovné češtiny vydaný na CD-ROMu byl v roce 2005 oceněn 2. místem v kategorii

Cena poroty za elektronický slovník v soutěži

Slovník roku,

pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.