> Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves

Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves

Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves
Naďa Svozilová – Hana Prouzová – Anna Jirsová
Academia, Praha 1997
Slovníkové zpracování nejfrekventovanějších českých sloves
netradičním způsobem: z hlediska jejich valence, tj. schopnosti vázat na sebe jiné výrazy
a mj. tak zakládat větné struktury. Především tuto větotvornou (kreativní) úlohu českých
sloves slovník sleduje – pro každý ze slovesných významů uvádí větný vzorec a valenční analýzu
(relevantní údaje slovnědruhové, tvaroslovné, sémantické i syntaktické) a poskytuje hojné
citace autentických užití.
 
První valenční slovník českých sloves je adresován nejen
lingvistům-specialistům, ale všem, pro něž je čeština součástí profese – pedagogům, překladatelům,
redaktorům, ale i studentům a širšímu okruhu zájemců o hlubší vhled do problémů naší
mateřštiny.
 
Slovník
Slovesa pro praxi byl v roce 1998 oceněn čestným uznáním v rámci soutěže Slovník roku,
pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

 
Na publikaci volně navazuje
Slovník
slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení.