> Slova a věci. Etymologické etudy

Slova a věci. Etymologické etudy

Slova a věci. Etymologické etudy
Žofie Šarapatková
Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022
 
Žofie Šarapatková (*1934) studovala bohemistiku a polonistiku na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Zaměstnána v Akademii věd se účastnila práce na Slovníku
jazyka staroslověnského a Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. Tento svazek přináší
soubor jejích textů na různá témata ze slovanské etymologie.