> Sebrané spisy 1 + 2

Sebrané spisy 1 + 2

Sebrané spisy 1 + 2
Václav Machek (eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Eva Havlová, Radoslav Večerka)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011
Kniha obsahuje ve dvou rozsáhlých svazcích všechny publikace Václava Machka (s výjimkou knih),
jeho životopis, jednu jeho přednášku, kompletní bibliografi i a rozsáhlé rejstříky. Na téměř 2500
stranách je tu zmapováno celé dílo tohoto světoznámého etymologa, indoevropeisty a slavisty, který
stál u zrodu etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Václav Machek (1894–1965) byl
vědecky činný od dvacátých let 20. století, články především z první poloviny jeho vědecky tvůrčího
života jsou tedy prakticky nedostupné. Vyčerpávající soubor jeho neknižních publikací byl proto
očekáván s velkým zájmem odborné veřejnosti. Lze v něm sledovat nejen metody, které Machek používal
při svém vědeckém výzkumu, ale díky množství jeho recenzí řady vědeckých publikací je zde zmapován
vývoj domácí i zahraniční diachronní jazykovědy i jiných vědních disciplín. Publikace je určena
nejen širší odborné veřejnosti, ale i čtenářům-nespecialistům, kteří se zajímají o jazyk a
jazykovědu.
2296 s (2 svazky)