> Rozhovory s českými lingvisty

Rozhovory s českými lingvisty

Rozhovory s českými lingvisty
Jan Chromý, Eva Lehečková (eds.)
Dauphin, Praha 2007
První svazek deseti rozhovorů s významnými českými jazykovědci – prof. F. Danešem, prof. E.
Hajičovou, dr. P. Jančákem, prof. M. Komárkem, doc. I. Nebeskou, prof. B. Palkem, dr. J.
Povejšilem, dr. M. Těšitelovou, prof. O. Uličným a prof. R. Večerkou.
 
Impulsem pro zachycení rozhovorů byla touha poznat a uchovat jedinečné pohledy těchto
osobností na „věci lingvistické“: na jazykovědnou teorii, ale především na praktický život vědecký
uprostřed Evropy během posledního půlstoletí. Individuální poznatky a zkušenosti jednotlivých
zpovídaných vypovídají například o vztahu člověka k jazyku a jeho formování,
o utváření profesní specializace vědce-lingvisty, o vědeckém prostředí vůbec a v
neposlední řadě také přispívají k poznání vývoje české (jazykovědné) bohemistiky. Zachycené
názory a vzpomínky, které pro svůj charakter nejsou a nemohou být součástí odborných
publikací a které dosud nebyly důsledně zaznamenány, jsou zde podnětně konfrontovány: shodují
se, doplňují a mnohdy i rozcházejí. Výsledkem je autentické mnohovrstevnaté svědectví
o podmínkách lingvistické práce v určité době a o lidech, kteří byli nuceni se
s těmito podmínkami vyrovnávat. Jednotlivé rozhovory nepromlouvají pouze o působení
deseti zpovídaných lingvistů, ale i o mnoha jiných osobnostech, které vystupují v jejich
vzpomínkách. Rozhovory jako celek však také formulují, třebaže mnohdy implicitně, obecnější výpověď
o poslání vědce-lingvisty, abstrahující od konkrétního hic et nunc. Mohou tedy sloužit jako
zdroj inspirace při promýšlení vlastního postoje k povolání jazykovědce.