> Problemi na neologijata v slavjanskite ezici

Problemi na neologijata v slavjanskite ezici

Problemi na neologijata v slavjanskite ezici
D. Blagoeva – S. Kolkovska – M. Lišková (eds.)
Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofie 2013
Publikace analyzuje obecné problémy slovanské neologie, zabývá se tvořením nových slov (včetně
blendingu), neosémantizací, přejímáním nových slov a jejich adaptací, věnuje se výslovnosti nových
slov a v neposlední řadě lexikografické reprezentaci neologismů.

Svazek obsahuje sedmnáct studií od osmnácti autorů:
Michaela Lišková (Praha). Mediální obraz lexému neologismus v letech 2000–2011
Joanna Satoła-Staśkowiak (Warszawa). Neologizmy bułgarskie, polskie i rosyjskie w ujęciu
konfrontatywnym
Цветелина Георгиева (София). Нови суфиксални имена за лица в българския език
Надежда Костова (София). Новите имена за действия в българския език и тяхното лексикографско
представяне
Josef Šimandl (Praha). Mechanické krácení a mechanické skládání; blending
Йорданка Трифонова (София). Депроприални апелативи неологизми в съвременния български и чешки
език – теоретични и лексикографски проблеми
Vít Michalec (Praha). Depropriální neologismy tvořené z příjmení
Albena Rangelova, Zdeňka Tichá (Praha). Funkční rozpětí neologických zkratek v češtině
Сия Колковска (София). Нови метафорични значения в българския език, възникнали при
прилагателни имена и глаголи
Barbora Procházková (Praha). Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století
Joanna Satoła-Staśkowiak (Warszawa). Polskie i bułgarskie neologizmy znaczeniowe
Renáta Neprašová (Praha). Význam a produktivita nových germanismů v češtině
Lucie Jílková (Praha). Jak v češtině vyslovujeme slova franchising a franchisa?
Олга Сорока (София – Лвов). Новите думи от украински произход в българския език
Диана Благоева (София). Динамика в концептосферата „ Общество и политика“ в края на ХХ и
началото на ХХI в. (върху български и чешки езиков материал)
Věra Dvořáčková (Praha). Neologický charakter hesel v Dodatcích k Příručnímu slovníku jazyka
českého
Божана Нишева (Прага). Новите български и чешки наречия с оглед на неографското им
описание