> Práce z historické jazykovědy

Práce z historické jazykovědy

Práce z historické jazykovědy
Igor Němec, M. Vajdlová, R. Dittmann, H. Sobalíková (eds.)
Academia, Praha 2009

PhDr. Igor Němec, DrSc. (1924–2005),
dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR, byl významnou osobností české slavistiky
a bohemistiky druhé poloviny 20. století. Těžiště jeho odborné činnosti spočívalo
v historické lexikologii a lexikografii, intenzivně se věnoval též etymologii
a cílevědomě rozvíjel diachronní sociolingvistiku. Byl hlavním tvůrcem koncepce
Staročeského slovníku (Praha 1968–2008), po dlouhá léta působil jako jeho hlavní
a sémantický redaktor. Je autorem monografií
Geneze slovanského systému vidového (Praha 1958),
Vývojové postupy české slovní zásoby (Praha 1968) a 
Rekonstrukce lexikálního vývoje (Praha 1980).
Výbor
Práce z historické jazykovědy obsahuje studie, stati a články otištěné
v časopisech a sbornících, v současné době ne vždy dobře dostupných. Součástí výboru
jsou jak studie, které vyšly původně česky, tak i překlady textů, jež byly otištěny anglicky,
rusky a německy. Cizojazyčné studie přeložili z angličtiny Robert Dittmann,
z ruštiny Věra Chládková, z němčiny František Martínek.
Výbor byl připraven v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR v rámci
projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (LC 546).
Kniha vyšla u příležitosti nedožitých 85. narozenin Igora Němce.