> Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest

Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest

Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest
Libuše Olivová-Nezbedová, Miloslava Knappová, Jitka Malenínská, Jana Matúšová

Academia, Praha 1995
V letech 1963–1980 bylo v rámci rozsáhlé soupisové akce nashromážděno téměř půl milionu
dokladů pomístních jmen z území Čech. Monografie Pomístní jména v Čechách je prvním soustavným
zpracováním dílčích úseků tohoto bohatství pomístních jmen. Zpracování se týká jednak jazykové
stránky pomístních jmen (slovotvorby, hláskosloví, tvarosloví, sémantiky, česko-německých
jazykových kontaktů), jednak využití pomístních jmen jakožto pramene nejazykovědnými vědními obory.
Je vyloženo cca 4 000 pomístních jmen.
 

OBSAH

 
Předmluva

Seznam použitých zkratek a značek

Mapka Čech se zákresem orientačních bodů (tj. sídel býv. soudních okresů)
 

Obecně o pomístních jménech v Čechách
Libuše Olivová-Nezbedová:
Pomístní jména v Čechách, jejich obecná charakteristika a jejich význam
pro vědní obory.
Libuše Olivová-Nezbedová:
Soupis pomístních jmen na území Čech v letech 1963 – 1980
 

Jazyková stránka pomístních jmen
Libuše Olivová-Nezbedová:
Pomístní jména v Čechách vzniklá ze jmen vlastním odvozováním příponami
Jana Matúšová:
Hláskosloví pomístních jmen
Jana Matúšová:
Tvarosloví pomístních jmen
Jitka Malenínská:
K zaniklým apelativům v toponymii Čech
Miloslava Knappová:
Osobní jména v pomístních jménech v Čechách
Jana Matúšová:
Pomístní jména německého původu v Čechách
Jitka Malenínská:
Oronymie Čech
Jitka Malenínská:
K hydronymii Čech. O jménech tekoucích vod.
Libuše Olivová-Nezbedová:
Cesty v Čechách a jejich vlastní jména

 

Pomístní jména jako pramen pro jiné vědní obory
Libuše Olivová-Nezbedová:
Zaniklé osady v Čechách a pomístní jména
Miloslava Knappová:
Odraz majetkových a právních poměrů v pomístních jménech
Miloslava Knappová:
Odraz historických událostí v pomístních jménech
Jana Matúšová:
Stopy dolování a zpracování nerostných surovin v pomístních jménech
 
Seznam použitých pramenů a literatury
 
Rejstřík
 
Ukázky soupisu pomístních jmen z Ronova nad
Doubravou zpracovaného Václavem Šteflem