> Pokušení struktury

Pokušení struktury

Pokušení struktury
Zdenka Rusínová (eds. Jan Dvořák – Petr Malčík)
Host, Brno 2011
Studie osobností brněnské lingvistiky II
Druhý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky přináší výbor z díla prof. PhDr.
Zdenky Rusínové, CSc. (*1939), která patří k čelným teoretičkám české slovotvorby. Její pojetí
domýšlí a precizuje synchronní teoretické práce Miloše Dokulila, nadto však Rusínová vytváří i
pohled diachronní, v české lingvistice ojedinělý, a tedy vzácný. Svazek navazuje na předchozí
výbor ze studií prof. Šlosara, se kterým prof. Rusínová dlouhá léta spolupracovala, byť se
prizmatem slovotvorby zabývala jinými slovními druhy. Podstatnou část knihy tvoří dosud nevydaný habilitační spis s názvem
Aspekty české substantivní deklinace. Příspěvek k teorii mluvnice, snažící se zodpovědět
některé otázky flexe češtiny v synchronním i diachronním průřezu, a to s důrazem na systémové
pojetí jednotlivých jazykových plánů a s využitím tehdy dostupného lexikálního
materiálu.
152 s.