> Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lu...

Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc.

Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc.
Libuše Olivová-Nezbedová, Rudolf Šrámek, Milan Harvalík (eds.)

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2000
Čtvrtý svazek řady Onomastické práce je pokračováním v řadě sborníků věnovaných životním
výročím významných představitelů onomastiky. Sborník obsahuje více než šedesát statí českých i
zahraničních onomastiků (Belgie, Bulharsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko,
Ukrajina, Velká Británie) a představuje široké spektrum otázek, jimiž se současná onomastika
zabývá. V otištěných příspěvcích se řeší teoretické a metodologické problémy onomastiky, jsou v
nich analyzovány dílčí úseky jednotlivých subsystémů vlastních jmen a rovněž je zkoumána a vyložena
řada konkrétních jmen.
 

OBSAH

 
Libuše Olivová-Nezbedová (Praha):
Ivan Lutterer sedmdesátiletý (Ivan Lutterer Is Seventy)
 
Jana Papcunová (Praha) – Alena Nejedlá (Praha):
Bibliografie prací Ivana Lutterera (1994 - 1999) (a Bibliography of
Publications by Ivan Lutterer /1994 - 1999/)
 
Ivan Lutterer (Praha):
Die tschechische onomastische Schule (The Czech Onomastic School)
 
Naděžda Bayerová (Ostrava):
K slezskoostravskému uličnímu názvosloví (A Contribution to Street Name
Terminology in Slezská Ostrava)
 
Inge Bily (Leipzig):
Slawische Kurznamen in Ortsnamen des altsorbischen Sprachgebietes (Short Slavic
Names in the Place Names in the Territory Where Once Old Lusatian
Was Spoken)
 
Zdeněk Boháč (Praha):
Pohled historika na toponymii Lužice (A Historian´s View of the Toponymy of
Lusatia)
 
Edward Breza (Gdansk):
Nazwiska Etmanski, Hetmanski i podobne (The Etmanski, Hetmanski and Similar
Surnames)
 
Pavla Burdová (Praha):
Karel Havlíček Borovský a změna správního systému v Čechách (Karel
Havlíček Borovský and the Change of Administrative System in Bohemia)
 
Aleksandra Cieślikowa (Kraków):
Etymologia a motywacja w Słowniku etymologiczno-motywacyjnym staropolskich
nazw osobowych (Etymology and Motivation in the Etymological-Motivational Dictionary of Old Polish
Personal Names)
 
Ervín Černý (Praha):
Pomístní jméno Psisko, Psí (The Minor Place-Names Psisko and Psí)
 
Liljana Dimitrova-Todorova (Sofia):
Njakoi b
ăl
garski toponimi kato svidetelstvo za drevnite
etničeski otnošenija na Balkanite (Some Bulgarian Place Names as Evidence
of Earlier Ethnic Conditions in the Balkans)
 
Miloš Dokulil (Praha):
Ctidružice: Ctidruž-ice nebo Cti-družice? (The Place Name Ctidružice: Ctidruž-ice or
Cti-družice?)
 
Ivan Duridanov (Sofia):
Mestnite imena v Rilskata gramota na car Ivan Šišman (Place
Names in the Rila Papers of Tsar Ivan Shishman)
 
Ernst Eichler (Leipzig):
Wege slavischer Toponyme ins Deutsche (The Avenues of Approach of the Slavic Place
Names to the German Language)
 
John Field (Leicester):
Name as Folk-Memory, Rituals and Popular Customs Remembered in English
Field-Names
 
Rudolf Forstinger (Brno):
Maďarská příjmení v českých zemích (Hungarian Surnames in the Czech Lands)
 
Milan Harvalík (Praha):
Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému (na příkladě
dvou anoikonymických strukturních modelů) (Competitive Relations in the Czech Anoikonymic
System /Presented on the Example of two Anoikonymic Structural Models/)
 
Eva Havlová (Brno):
Poznámky k českému etymologickému slovníku (Comments on the Czech
Etymological Dictionary)
 
Karlheinz Hengst (Zwickau):
Kulturkontakte und Onomastik (Cultural Contacts and Onomastic)
 
Zbyněk Holub (Zliv):
Některé zvláštnosti pomístních jmen v katastru obce Soběnov (Some Singular
Features of Minor Place-Names in the Cadastral Area of the Village of
Soběnov)
 
Milada Homolková (Praha):
K onomastické stránce vlastního životopisu Karla IV. (On the Onomastic
Aspects of the Autobiography of Emperor Charles IV.)
 
Helena Chýlová (Plzeň):
Názvy významných budov v Plzni (The Names of Important Buildings in
Plzeň)
 
Marie Janečková (České Budějovice):
Cizí zeměpisná jména v českých spisech J. A. Komenského (Foreign Geographical
Names in the Czech Writings of J. A. Comenius)
 
Zdeněk Jiskra (Praha):
Úsuší a Sulkov (The Place Names Úsuší and Sulkov)
 
Zofia Kaleta (Warszawa):
Kulturowy aspekt nazw własnych - na przykładzie historii polskich i czeskich
nazwisk (Cultural Aspects of Proper Names - Demonstrated on the History of the
Polish and Czechs Surnames)
 
Jurij Karpenko (Odesa):
Drevni poperednyky oronima Karpaty (Ancient Predecessors of the Oronym
Carpathians)
 
Lumír Klimeš (Plzeň):
Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1934 - 1938
na Slovensku (The Names of Forts and Fortresses of the
Czechoslovak Fortification System Built in Slovakia in the Years 1934 -
1938)
 
Miloslava Knappová (Praha):
K proměnám systému hypokoristik (On the Metamorphoses in the System of Pet
Names)
 
Johann Knobloch (Bonn):
Vulgonamen in Tirol (Vulgar Names in the Tyrol)
 
Václav Koblížek (Hradec Králové):
Propria v několika českých gramatikách barokního období (Proper
Names in Czech Grammar Books of the Baroque Period)
 
Josef Kolařík (Olomouc):
Pravopisná problematika víceslovných proprií (Spelling Problems in Polyverbal Proper
Names)
 
Karel Komárek (Brno):
Studium biblických osobních jmen v české onomastice (The Study of Biblical Personal
Names in the Czech Onomastics)
 
Rudolf Krajčovič (Bratislava):
Toponymia na strategických miestach dolnej Moravy (Toponymy at Strategically Important
Places on the Lower Reaches of the Morava River)
 
Ludmila Kroužilová (Sofia):
České a bulharské literární pseudonymy (Czech and Bulgarian Literary Pseudonyms)

 
Ludvík Kuba (Ústí nad Labem):
Proces nepřímé, zprostředkované motivace (transpozice, apelativizace) v onymii (The
Proces of Indirect, Mediated Motivation /Transposition, Conversion to Common Noun/ in
Onymy)
 
Willy Van Langendock (Leuwen):
Neurolinguistic Evidence for the Status of Proper Names in a Radical Construction
Grammar
 
Fritz Lochner von Hüttenbach (Graz):
Bemerkungen zum Personennamen Stur (Some Remarks on the Personal Name Stur)
 
Maria Malec (Kraków):
Raj i Piekło w toponimii Polski (Paradise and Hell in the Toponymy of
Poland)
 
Jitka Malenínská (Praha):
K metaforickým přenosům podle částí lidského těla - apelativum leb
v toponymii (Metaphorical Transfers of the Names of Parts of the Human
Body - the Common Noun Leb "Skull" in Toponymy)
 
Jana Matúšová (Praha):
K přejímání českých toponym do němčiny s pomocí přípony -en (On the Lending of Czech
Place Names to the German, with the Use of the Suffix -en)

 
Emanuel Michálek (Praha):
K osobním jménům v biblickém listu Římanům 16,7 (On the Personal Names in the
Epistle of St. Paul to the Romans 16,7)

 
Robert Mrózek (Cieszyn):
O metodach i potrzebach badań sfery proprialnej języka (On the Methods and
Needs for Studying the Proprial Sphere of Language)

 
Klaus Müller (Berlin):
Zu übertragenen Namen in der brandenburgischen Landschaft um Storkow-Beeskow an der
mittleren Spree (On Transferred Names in Brandenburg, Near Strorkow-Beeskow, on the Middle
Course of the Spree River)

 
Petr Nejedlý (Praha):
K rekonstrukci proprializačních procesů (On the Reconstruction of the Processes of
Forming Proper Names)

 
Igor Němec (Praha):
Pojmenování vzniklá z vlastních jmen osob v jazyce odboje (Names Derived From
Anthroponyms in the Language of Resistance)

 
Anatolij Nepokupnyj (Kijev):
Antroponim Ribitva v "Reestre Vojska Zaporožskogo 1649 g." (The Anthroponym
Ribitva in the "Register of the Zaporozhie Cossack Troops from 1649")

 
W. F. H. Nicolaisen (Aberdeen):
The Past in the Present

 
Marie Nováková (Praha):
Monografie Josefa Beneše o německých příjmeních Čechů a boj o její vydání
(přípěvek k historii české onomastiky) (Josef Beneš´s Monograph on the German
Surnames of Czechs /a Contribution to the History of Czech Onomastics/)

 
Krystyna Nowik (Opole):
Sufixy z konsonantem -r- w polskich nazwach miejscowych (Suffixes with the Consonant
-r in Polish Place Names)

 
Karel Oliva (Praha):
Pomístní jméno Klíč a místní jméno Klíčany (The Minor Place-Name Klíč and the
Place Name Klíčany)

 
Libuše Olivová-Nezbedová (Praha):
Lidská spravedlnost a pomístní jména (Human Justice and the Minor Place-Names)

 
Jaroslav Panáček (Česká Lípa):
Rybníky v povodí Mlýnského potoka na Českolipsku (Fish Ponds in
the Water-Shed of the Mlýnský potok Creek in the Česká Lípa Region)

 
Svatopluk Pastyřík (Hradec Králové):
To pivečko je věru nebeský dar (Onomastický příspěvek) (Beer
is a Celestial Gift Indeed /Introductory Words to an Onomastic Toast/)

 
Jana Pleskalová (Brno):
Nejstarší česká pomístní jména (The Oldest Czech Minor Place-Names)
 
Wolf-Armin Frhr. v. Reitzenstein (München):
Ortsnamen mit Lut-/Lud- in Bayern (Place Names Beginning with Lut-/Lud- in Bavaria)

 
Miroslav Roudný (Praha):
Smity a Nedlešť - výšiny na okraji Českého ráje (Smity and Nedlešť -
Two Heights on the Margin of the "Czech Paradise" Region )

 
Ewa Rzetelska-Feleszko (Warszawa):
Praskie nazwy firmowe (Prague Company Names)
 
David Short (London):
Slovak Toponyms: Alterations in Time and Alternants in Place

 
Emil Skála (Praha):
O původu jmen Skřipel, Skřípová, Skřip a Skřipov (Ke
vztahu vlastního jména a apelativa) (On the Origin of the Skřipel, Skřípová,
Skřip a Skřipov Place Names /Taking into Account the Relation of the Proper
Name and Common Noun/)

 
Aleksandra Superanskaja (Moskva):
Narodnye razgovornye formy russkich imen (Popular Colloquial Forms of Russion Names)

 
Rudolf Šrámek (Brno):
Zur Frage der namentheoretischen Auffassung der Anoikonymie (am Beispiel der Oronymie) (On the
Question of the Theoretical Name Conception of the Anoikonymy /Explained on the Example of
Oronymy/)

 
Jürgen Udolph (Göttingen):
A. L. Schlözer und die slavische Namenforschung (A. L. Schlözer and the Slavic Onomastics)

 
Béatrice Weis (Strasbourg):
Änderungen in der Namengebung im XII. Jahrhundert nach dem Codex Guta-Sintram (Changes in
Naming Habits in the 12th Century, According to the Guta-Sintram Codex)

 
Walter Wenzel (Leipzig):
Niedersorbische Familiennamen nach der Wohnstätte in sprachgeographischer Sicht (mit
zwei Karten) (The Lowe Lusatian Surnames according to Domicile, Taking
into Account Linguistic-Geographical Factors /With Two Maps/)