> Nový akademický slovník cizích slov

Nový akademický slovník cizích slov

Nový akademický slovník cizích slov
Kolektiv pod vedením Jiřího Krause
Academia, Praha 2005

Nový akademický slovník cizích slov navazuje na výsledky dlouhodobého výzkumu

a zpracování české slovní zásoby soustředěného v lexikografickém oddělení Ústavu pro

jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i. Rozšiřuje a aktualizuje materiál

předchozího

Akademického

slovníku cizích slov připraveného kolektivem pracovníků tohoto oddělení. Ten se brzy po svém

uvedení na knižní trh stal vyhledávanou příručkou, kterou široká veřejnost přijala

s opravdovým zájmem.


O tom svědčí jak každoročně vydávané dotisky, tak ocenění

odborné obce překladatelů, která mu v roce 1996 udělila cenu Slovník roku. Laičtí

i odborní uživatelé jazyka příznivě hodnotili zejména rozsah a způsob zpracování cizích

slov, pokrývajících široké spektrum slovní zásoby od slov běžných po úzce odborná, od

frekventovaných po řídká, od knižních po hovorová a v omezené míře též slangová. Oceňovanou

součástí slovníku u jednotlivých hesel se stala i uváděná spisovná výslovnost

a základní tvaroslovné údaje.


Proměny současné společnosti, v níž stále významnější úlohu zaujímá věda, moderní

technologie, výpočetní a sdělovací technika, spotřební a zábavní průmysl, sport, tvorba

a ochrana životního prostředí, se pochopitelně odrážejí i v rozsahu a složení domácí

slovní zásoby. Významným výsledkem tohoto vlivu se stává ze strany uživatelů jazyka často velice

kriticky a vnímavě posuzovaný proces přejímání slov z cizích jazyků, jehož nedílnou

součástí je i vznik nových slovních spojení a utváření nových nebo dříve jen okrajově

zaznamenávaných slovních významů. Všechny tyto změny podněcují potřebu moderního člověka slovům

cizího původu dobře rozumět a přesně a výstižně je používat.


Nový akademický slovník cizích slov se odlišuje od svého předchůdce zařazením asi dvou

tisíc nových slov a významů z různých tematických oblastí a stylových vrstev. Ve

většině případů tu jde o nové výrazy, které se šíří prostřednictvím tradičních

i elektronických médií (např. geonika, nanotechnologie, liposukce, prion, sampler, skiatlon,

roaming, tablet, komunitární, pentekostální, remasterovaný apod.). Základem pro toto doplnění se

staly vedle původní excerpce z knih a periodického tisku také novější oborové

encyklopedie, odborné příručky, texty z internetu, slovníku Nová slova v češtině 1

a 2, databáze SYN2000 Českého národního korpusu (obsahující soubor textů o sto milionech

slov) a v neposlední řadě i cenné podklady z evidence dotazů adresovaných

Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český

a zkušenosti jejích pracovníků.


Předkládaný slovník důsledně vychází ze zásad Pravidel českého pravopisu z r. 1993.

V souladu s dubletním psaním přípony -ismus/-izmus autoři uvádějí obě podoby i v

záhlavích příslušných hesel (ve výkladovém textu slovníkových hesel se z úsporných důvodů píše

pouze podoba -izmus). Výslovnost této přípony, která u rodilých mluvčích nekolísá, slovník

zvlášť nevyznačuje.


Na zpracování

Nového akademického slovníku cizích slov se s využitím materiálu a koncepce

zpracování

Akademického slovníku cizích slov z r. 1995 podíleli Vlasta Červená, Václava

Holubová, Miloslav Churavý, Jana Klímová, Jiří Kraus a Vladimír Mejstřík. Všichni tito autoři

vyjadřují přesvědčení, že se slovník stane potřebnou pomůckou moderního vzdělaného člověka.


Nový akademický slovník cizích slov získal v roce 2006 Cenu poroty za výkladový slovník v

soutěži

Slovník

roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.


V roce 2005 byl

Nový akademický slovník cizích slov vydán jako

Velký slovník cizích slov (verze slovníku 2.0) také v elektronické podobě na CD-ROMu v

nakladatelství LEDA, s. r. o.