> Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2
Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové
Academia, Praha 2004
Tento slovník je pokračováním slovníku

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1
. První díl se soustředil na lexikální novinky v desetiletí 1985–1995, díl druhý
zachycuje vývojové tendence a změny ve slovní zásobě češtiny v letech 1996–2002.
 
Obsahuje na 7 000 nově přejatých nebo utvořených slov, nových
významů slov, nových slovních spojení i frazémů. Popisuje jejich rozšíření a užívání
v různých komunikačních oblastech – v běžném vyjadřování, v politice
a publicistice, v marketingu, reklamě či oblasti počítačové techniky a moderních
komunikačních technologií.
 

Slovník
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 byl v roce 2005 oceněn 2. místem
v kategorii Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo v soutěži Slovník roku, pořádané
Jednotou tlumočníků a překladatelů.