> Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1
Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové
Academia, Praha 1998
 
Slovník
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 zachycuje novou slovní zásobu češtiny
v časovém rozmezí let 1985–1995. Drobné přesahy mimo tento časový rámec vyplývají
z povahy vzniku, šíření a užívání nových lexikálních prostředků.
 
Slovník obsahuje na 4 600 hesel z oblasti publicistické,
politické, odborné, administrativní, z běžné i profesní mluvy aj. Při zpracování
slovníku se vycházelo z nového materiálu, shromážděného v lexikografickém oddělení ÚJČ
(zhruba 70 000 záznamů). Slovník patří ke slovníkům speciálním a nenormativním. Podává
popis nových slov po stránce lexikálně-sémantické, tvaroslovné, pravopisné, ortoepické
i z hlediska kontextového využití. Formou poznámky se upozorňuje na funkčně stylovou
a komunikační platnost nových výrazů a na jejich další  podstatné vlastnosti.
Vlastní slovníková část je uvedena výkladem o charakteru nových lexikálních jednotek
z hlediska kultivovaného vyjadřování, o vývojových tendencích v dnešní slovní zásobě
spisovné češtiny.

Slovník ocení každý, kdo pracuje s mluveným a psaným slovem – učitelé, novináři,
překladatelé, redaktoři. Jeho vydáním se česká lexikografie přibližuje k moderní lexikografii
vyspělých zemí, kde se publikování slovníků nových slov stalo již dávno samozřejmostí.

Pokračování tohoto slovníku,

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2
(Academia, Praha 1998), se soustředí na slovní zásobu let 1996–2002.