> Neologizmy v dnešní češtině

Neologizmy v dnešní češtině

Neologizmy v dnešní češtině
Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové
ÚJČ AV ČR, Praha 2005
Práce na slovnících
Nová
slova v češtině 1 a 
Nová
slova v češtině 2 podnítila záměr, aby vedle slovníkového zpracování nového lexika vzniklo
jeho monografické zpracování. Užitečnost takového přístupu ukázaly mimo jiné pořádané mezinárodní
konference i účast v mezinárodních výzkumných projektech, jejichž výsledky přinášejí
sborníky
Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících (2000),
Internacionalizmy
v nové slovní zásobě (2003),
Dynamika
a inovace v češtině a bulharštině (2003) a 
Procesy innowacyjne w językach słowiańskich (2003).
 
Sborník
Neologizmy v dnešní češtině obsahuje 16 studií a statí sledujících nové
lexikální prostředky z různých aspektů. Rozvržení tematiky do jednotlivých studií a statí
vychází primárně ze způsobů vzniku a tvoření nového lexika, konkrétně ze strukturního
charakteru neologizmů. V tomto rámci je věnována pozornost novým pojmenováním osob, abstrakt,
novým pojmenováním adjektivním, slovesným, adverbiálním, tj. neologizmům, jejichž příznak novosti
se zakládá na pojmenování nového obsahu novou formou. Samostatně se probírají nové lexikální
prostředky, jejichž příznak novosti tkví v novém obsahu (významu) existujícího výrazu, tj.
neosémantizmy. Speciální studie sledují dynamiku v oblasti prefixace a kompozice
u substantiv. Reflektuje se rovněž dnešní intenzivní přejímání lexika zejména
z angličtiny. Stranou pozornosti autorů nezůstávají ani neofrazémy, zkratky a některé
další drobné sémantické skupiny. Pokládáme za potřebné zdůraznit, že ve všech pracích – i když
různou měrou – se při popisu a charakteristice neologizmů uplatňuje aspekt komunikační, tj.
zřetel k tomu, v jakém typu komunikace, v které komunikační oblasti se nové lexikální
prostředky vyskytly či vyskytují, užívají nebo využívají.

Autoři si zde nekladou za cíl nově řešit obecné otázky (vymezení pojmu/termínu neologizmus;
stanovení souboru konkrétních jednotek, které lze pod pojem neologizmus zahrnout; kritéria, na
jejichž základě lze konkrétní jazykové prostředky jako neologizmy určovat; typologii neologizmů),
otázky metodologické apod. Tato a další problematika byla propracovávána při tvorbě obou
slovníků
Nová slova v češtině. Výsledkem záměru autorského kolektivu je soubor studií a statí,
které zde odborné i širší veřejnosti předkládáme. Chceme tím nejen navázat na dosavadní studium
neologizmů v české lingvistice, ale také představit nové lexikum z jiného pohledu, než umožňuje
jeho slovníkové zpracování.
 
z Úvodu
Olgy Martincové


Obsah:
 
Olga Martincová
Úvodem

..........................................................................................................................
7
Olga MartincováPreface
(přeložila Kateřina Millerová)
....................................................................... 12
Zdeňka Opavská
Nová
pojmenování osob
..............................................................................................
19

Zdeňka Opavská
Nová
pojmenování ženských osob
............................................................................. 40

Jindra Světlá
Nová
abstraktní pojmenování
...................................................................................... 54

Jindra Světlá
Nové
názvy akcí a poplatků
......................................................................................... 69

Pavla
Kochová
Prefixace
u nových substantiv
..................................................................................... 76
Ladislav Janovec,
Albena
RangelovaSufixoidy
a sufixoidní lexémy


u
substantivních kompozit
............................................................................................
85

Jindra Světlá
Nová
adjektivní pojmenování
....................................................................................... 99
Olga MartincováNová
slovesná pojmenování
...................................................................................... 119
Olga MartincováNová
příslovečná pojmenování
................................................................................. 134
Ladislav JanovecNevětné
frazémy v nové slovní zásobě
.................................................................... 147
Albena RangelovaNeosémantizmy
a neosémantizační procesy .........................................................
159
Jitka Mravinacová


Neosémantizmy vzniklé pod vlivem cizího
jazyka ................................................... 180Jitka MravinacováPřejímání cizích lexémů
.............................................................................................
187
Olga MartincováNová
víceslovná pojmenování
................................................................................... 212

Zdeňka Opavská
Komponenty
e-, i-, m- v nové slovní zásobě
............................................................ 232

Pavla
Kochová
Nové
iniciálové zkratky
..............................................................................................
242