> Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem – Kapitoly z pražské toponymie

Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem – Kapitoly z pražské toponymie

Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem – Kapitoly z pražské toponymie
Martina Ptáčníková
Academia, Praha 2021
 
 
Monografie se zabývá toponymií hlavního města Prahy v období od konce druhé světové války
do roku 1989. Na výzkum jmen pražských veřejných prostranství aplikuje mezioborový přístup, využívá
rozmanité metody a  přináší komplexní pohled na městskou toponymii dané epochy. Vývoj soustavy
jmen městských veřejných prostranství je v knize sledován prostřednictvím honorifikačních
jmen, na jejichž základě lze nejlépe popsat formování pražské toponymické krajiny jako
politizovaného prostoru, reagujícího na dějinné zvraty i mocenské nároky vládnoucích elit.
Prostor dostávají v knize nejen jména, která lze vidět na uličních tabulkách na nároží domů,
ale i ta, která nikde zaznamenána nejsou a obyvatelé města je přesto dobře znají
a používají.