> Literární onomastika. Antroponyma

Literární onomastika. Antroponyma

Literární onomastika. Antroponyma
Žaneta Dvořáková
Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2017
 
Monografie si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických
přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních
antroponymech. Autorka Žaneta Dvořáková se ve svém výzkumu opírá o metodologicko-teoretické
výsledky bádání, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla,
zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie. Kniha předkládá analýzu
literárních děl českých i světových z 19. a zejména 20. století, přičemž
excerpovaná díla záměrně reprezentují širokou škálu literárních žánrů, což umožňuje sledovat
některé jevy v širším rámci.