> Lingvistika – korpus – empirie

Lingvistika – korpus – empirie

Lingvistika – korpus – empirie
Jana Bílková – Ivana Kolářová – Miloslav Vondráček (eds.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020
 
kolektivní monografii k poctě a životnímu jubileu Františka Štíchy. Pět obsáhlých
oddílů je věnováno (podobně jako časopis Korpus – gramatika – axiologie, na nějž se titul
zjevně odvolává a jehož šéfredaktorem František Štícha je) současné morfologii, syntaxi,
sémantice, slovotvorbě a lingvistice textu s odkazem ke korpusovým datům a jazykové
empirii získávané a ověřované na reálných komunikátech různých typů. Na publikaci se
22 kapitolami podílelo 27 českých i zahraničních autorů.