> Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině

Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině

Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině
Luboš Veselý (ed.)
Akropolis, Praha 2020
 
Kolektivní monografie sestává ze čtyř kapitol. První, Český vid v kostce, předestírá
stručný souhrnný pohled na český slovesný vid, snaží se ho představit v jeho komplexnosti
a ve všech souvislostech, pojednat o všem, co pod vid spadá, a uvést ho do vztahu se
všemi jevy v češtině, u nichž je to možné. Pojednány jsou např. tyto vztahy: obecná
lexikální sémantika slovesa – povaha (ne)dokonavosti; lexikální význam slovesa – vidová
(ne)párovost; vid – negace; vid – čas. Druhá kapitola, Vidová nepárovost sloves na do-
implikujících předcházející stejný/podobný děj (a otázky související), analyzuje tři
aktionsartové skupiny, jejichž společným rysem je, že implikují předchozí děj, který je
podobný/stejný jako děj přímo vyjadřovaný: slovesa s významem ‚ dokončení děje
s dosažením výsledkuʻ (dostavět dům); slovesa s významem ‚dodatečný dějʻ (dosolit
polévku) a slovesa s významem ‚prosté ukončení děje bez dosažení výsledkuʻ (dítě
doplakalo). Třetí kapitola, Vidová nepárovost v češtině ve srovnání s ruštinou, vychází
z teze o relativní obligátnosti výběru vidové formy v ruštině a naopak
relativní volnosti tohoto výběru v češtině. V této souvislosti je ověřována hypotéza
o možné korespondenci této skutečnosti s celkovou povahou vidového systému obou jazyků –
s větší kompletností inventáře vidových dvojic v ruštině a s jeho menší
kompletností v češtině. Čtvrtá kapitola, Metody výzkumu vidu a způsobu slovesného děje,
souborně představuje a kriticky analyzuje metody používané při výzkumu aspektuálnosti.
Pojednány jsou tři obecné metodologické okruhy – metody introspektivní, korpusové
a behaviorální; v rámci behaviorálních pak metody využívající reakční časy, sledování
očních pohybů a elicitaci jazykové produkce.