> Jazykový atlas jihozápadní Moravy

Jazykový atlas jihozápadní Moravy

Jazykový atlas jihozápadní Moravy
Libuše Čižmárová
Masarykova univerzita, Brno 2000
Atlas pokrývá území staršího rozsahu tzv. znojemského nářečního typu, jak byl vymezen pro Český
jazykový atlas. Srovnává se v něm stav vybraných položek nářečního lexika, okrajově i
slovotvorby a hláskosloví, v 2. polovině 50. a počátkem 90. let 20. století. Popis staršího
stavu vychází z anketního výzkumu provedeného u nejstarších obyvatel všech školních obcí (v
zájmové oblasti 216), novější výzkum pak uskutečnila sama autorka ve třetině z původních obcí
(72) u střední generace. Srovnává se tedy stav nářečí po zhruba dvou generacích a zachycené změny
jsou popsány, analyzovány a typologizovány.