> JAZYK, MÉDIA, POLITIKA

JAZYK, MÉDIA, POLITIKA

JAZYK, MÉDIA, POLITIKA
Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová
Academia, Praha 2003
Kniha informuje o výzkumu českých a slovenských veřejných mluvených projevů v 90. letech
z jazykovědného hlediska. Výzkum se soustředil na diskurz politický a mediální a uskutečnil se
na značně široké teoretické a metodologické základně. Její součástí byly přístupy sociokomunikační
a funkčně stylistické, teorie textu a analýza diskurzu, analýza institucionální komunikace i
konverzační analýza, teorie zdvořilosti i neorétorika a teorie argumentace. Tyto „pragmatické“
přístupy, ale i klasická analýza, vycházející ze strukturního modelu jazykových rovin, byly
aplikovány na rozsáhlý materiál: na videonahrávky parlamentních jednání a televizních pořadů a na
nahrávky pořadů rozhlasových, s využitím doplňkových materiálů (stenozáznamy ze Sněmovny,
komentáře v tisku aj.). Podařilo se tak přesvědčivě dokumentovat toto mezistadium vývoje
politické kultury, jehož charakteristiky jsou velmi podobné v Čechách i na Slovensku. Kniha
lingvistů z Ústavu pro jazyk český AV ČR (Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jiří Kraus, Olga
Müllerová) i z FF UK (Ivana Bozděchová) a z vysokoškolských pracovišť na Slovensku
(Vladimír Patráš a Pavol Odaloš) je sondou do oblasti, která je veřejností ostře sledována a
nezřídka i kritizována.