> Etymology: An Old Discipline in New Contexts

Etymology: An Old Discipline in New Contexts

Etymology: An Old Discipline in New Contexts
Etymology: An Old Discipline in New Contexts (eds. Vit Boček, Bohumil Vykypěl)
Praha 2013
Příspěvky v tomto sborníku se zabývají vzájemnými vztahy mezi etymologií a několika dalšími
jazykovědnými disciplínami (teorie gramatikalizace, kontaktová lingvistika, historickosrovnávací
lingvistika, glottochronologie, kognitivní lingvistika, etnolingvistika).