> Etymologický slovník jazyka staroslověnského 14

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 14

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 14
sice – srъdobolja. Doplňky k bibliografickému aparátu IV
Hlavní redaktorka: Ilona Janyšková
Academia, Praha 2008
Slovník podává výklad o původu všech staroslověnských slov. Staroslověnskou slovní zásobu
zasazuje do rámce všech slovanských jazyků, vysvětluje spolu s pojmenováním i materiální a
kulturní reálie starých Slovanů. Dále ukazuje cesty jejího obohacování přejímáním z kulturních
jazyků, zejména z řečtiny. Jednotlivá abecedně řazená hesla obsahují gramatickou
charakteristiku, odvozeniny slova, naznačují slovotvorný a sémantický vývoj; etymologická část
hesla uvádí ekvivalenty z ostatních slovanských jazyků a vlastní etymologický výklad. Azbuka,
cyrilice a hlaholice jsou v přepisu latinkou.
 
Úplný seznam literatury s použitými zkratkami lze nalézt
zde.