> Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11

Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11
patrachъ – -p oditi
Hlavní redaktor: Adolf Erhart
Academia, Praha 2002

Slovník podává výklad o původu všech staroslověnských slov. Staroslověnskou slovní zásobu

zasazuje do rámce všech slovanských jazyků, vysvětluje spolu s pojmenováním i materiální a

kulturní reálie starých Slovanů. Dále ukazuje cesty jejího obohacování přejímáním z kulturních

jazyků, zejména z řečtiny. Jednotlivá abecedně řazená hesla obsahují gramatickou

charakteristiku, odvozeniny slova, naznačují slovotvorný a sémantický vývoj; etymologická část

hesla uvádí ekvivalenty z ostatních slovanských jazyků a vlastní etymologický výklad. Azbuka,

cyrilice a hlaholice jsou v přepisu latinkou.


Úplný seznam literatury s použitými zkratkami lze nalézt

zde.