> Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví

Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví

Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví
Marta Šimečková
Academia, Praha 2022
 
Monografie se věnuje čtyřem pravopisně-hláskoslovným jevům, konkrétně protetickému
v- (např.
vokno), úžení
é > 
í (dobrý mlíko), diftongizaci
ý > 
ej (bílej mlejn) a náslovné diftongizaci
ú > 
ou (oumysl), a to v tištěných literárních památkách z 16.–18. století. Těžištěm
monografie je jazyková analýza dobových literárních pramenů ve snaze o postižení tehdejší
uzance, vývojových tendencí a odlišností od dnešní jazykové situace. Práce materiálově vychází
z více než 100 tisků z okruhu náboženských, historiografických a jazykově
reflexivních textů. Monografie zásadním způsobem přispívá k poznání češtiny 16.–18. století;
doplňuje dosavadní poznatky o nové informace a koriguje některé starší soudy, například
o tzv. jazykovém úpadku, neprávem přisuzovaném barokní češtině.