> Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století)

Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století)

Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století)
Uspořádaly Albena Rangelova a Zdeňka Tichá
ÚJČ AV ČR, Praha 2003
Sborník obsahuje příspěvky vzniklé při práci na mezinárodním
projektu
Dynamika a inovace v češtině a bulharštině během 90. let 20. století
(jako odraz shodných společenských změn) (r. 1999–2001). Tato spolupráce probíhala v rámci
dohody mezi
Ústavem pro bulharský jazyk BAV  a  Ústavem pro
jazyk český AV ČR, v. v. i. Vedoucí projektu za českou stranu byla PhDr. Olga Martincová, CSc.,
a za bulharskou stranu prof. dr. Emilija Perniška, koordinátorem spolupráce byla Albena
Rangelova, CSc.
 
Na projektu se podíleli pracovníci
lexikograficko-terminologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., lexikografického
oddělení Ústavu pro bulharský jazyk BAV a  katedry slovanské jazykovědy Sofijské univerzity
Sv. Klimenta Ochridského. Výsledky spolupráce byly prezentovány na setkání 7. října 2002 na půdě
Ústavu pro bulharský jazyk v Sofii (informace o projektu a samotném setkání podala
V. Mileva v příspěvku
Активизирано сътрудничество между български и чешки езиковеди v časopise Български
език, 2003, č. 1, s. 119–122).
 
Záměr věnovat se konfrontačnímu studiu inovačních procesů
v češtině a bulharštině vyplynul z intenzivních proměn slovní zásoby v obou
jazycích po r. 1990 a s tím souvisících základních vědecko-výzkumných úkolů akademických
pracovišť. V Ústavu pro bulharský jazyk v Sofii právě vznikal
Речник на новите думи и значения в българския език (vyšel v r. 2001 pod vedením E.
Pernišky), v Praze již vyšel slovník
Nová
slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998) a
Nová
slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (2004) pod vedením O. Martincové
a v lexikograficko-terminologickém oddělení Ústavu pro jazyk český se pracovalo na
lexikologickém popisu nového lexika v češtině – probíhal grant
Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině (GA AV ČR, 1998–2000, vedoucí O.
Martincová).
 
V souladu s tímto hlavním pracovním zaměřením byl
projekt koncipován jako ryze synchronní výzkum jazykové dynamiky. Nebyl však omezen jen na rovinu
lexikální, ale předpokládal širší pohled na nejnovější vývoj obou slovanských jazyků. Už počáteční
seznámení se s obsahem sborníku ukazuje bohatství a šíři inovačních jevů. Témata
příspěvků se týkají oblasti slovotvorné, najdeme zde též příspěvky s lexikologickým,
lexikografickým, syntaktickým a v (širokém smyslu) komunikačně-stylovým zaměřením. Některé
dílčí výstupy konfrontace češtiny a bulharštiny byly prezentovány na mezinárodní konferenci
Bulharský jazyk – historie, současnost, budoucnost, Sofie 3.–7. října 2002: Z. Tichá –
Výrazy internacionální povahy ve sportovní oblasti (na materiálu češtiny a bulharštiny)
a G. Djulgerova, A. Rangelova –
Наблюдения върху новата компютърна лексика в българския и чешкия език.
 
Při sestavování a uspořádání sborníku jsme se snažily
respektovat tematickou sounáležitost příspěvků. Studie jsou publikovány s mаlými redakčními
zásahy, případné úpravy mají spíše technický a grafický charakter a nezasahují do
stylistické nebo obsahové stránky textů.
 
Příspěvky českých účastníků byly zpracovány v rámci
grantového úkolu
Internacionalizmy v nové slovní zásobě češtiny, GA AV ČR, reg. č. B9061101,
s jehož přispěním vychází také tento sborník. Dalším výstupem z tohoto grantu je sborník
Internacionalizmy
v nové slovní zásobě.

 


Albena Rangelova,  Zdeňka Tichá

 

OBSAH:

 
Емилия Пернишка:Структурни и семантични особености на новите имена за лица в българския и чешкия език (1990 –
2000)
..............................................................................................................................................................................
5

Olga
Martincová:Propria v neologické slovotvorbě
............................................................................................................................................................................
19

Диана Благоева:Неологизми универбати в българския език
............................................................................................................................................................................
26
Цветанка Аврамова:Субстантивнитекомпозитуми в българския и чешкия език в края на ХХ век от гледна точка на
езиковата типология
..............................................................................................................
38

Сия Колковска:Тенденции в композитообразуването с афиксоиди в българския език (в съпоставка с чешкия език)
през 90-те години на ХХ
век............................................................................................
60
Ladislav JanovecProduktivnost některých slovotvorných komponentů v češtině a bulharštině
....................................... 79
Божана Нишева:Езикът на българските и чешките младежки медии (върху материал от списанията за съвременна
музика)
.....................................................................................................................................
85
Zdeňka Tichá:Nová slova ve sportovní oblasti – od slangu k spisovné komunikaci (na česko-bulharském
materiálu)
.......................................................................................................................................................
101
Albena Rangelova:Nová slova z oblasti počítačové techniky v češtině a bulharštině (se zřetelem
k jejich lexikografickému zpracování)
.....................................................................................................................
108
Янко Бъчваров:Динамика и иновации в българския и чешкия синтаксис през 90-те години на ХХ век .......
116
Йорданка Трифонова:Синтактични различия между ългарските и чешките вестникарски заглавия през последното
десетилетие на ХХ век
..................................................................................................
123