Cesty slov

Cesty slov
Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová (eds.)
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha 2012
Kolektivní monografie
Cesty slov, složená z příspěvků domácích i zahraničních bohemistů a slavistů, se skládá ze
studií zabývajících se staršími fázemi vývoje češtiny a zaměřuje se především na její slovní
zásobu. Přináší nové výklady lexikálních jednotek a lexikálních systémů apelativních i
propriálních, všímá si jejich proměn v závislosti na gramatických kategoriích nebo syntaktických
pozicích, nabízí nové etymologické výklady, věnuje se ediční problematice a interpretaci textů
prováděným v závislosti na lexikálních analýzách. Kniha spojuje různé lingvistické přístupy a
metody od strukturní až po funkčněgramatickou. Diachronně zaměřené studie jsou doplněny
bibliografií Milady Homolkové, jíž byla publikace připsána u příležitosti jejího životního
jubilea.