> ČEŠTINA, JAK JI ZNÁTE I NEZNÁTE

ČEŠTINA, JAK JI ZNÁTE I NEZNÁTE

ČEŠTINA, JAK JI ZNÁTE I NEZNÁTE
Světla Čmejrková – František Daneš – Jiří Kraus – Ivana Svobodová
Academia, Praha 1996

OBSAH


PŘEDMLUVA ..... 5


1. OD JAZYKA KE KOMUNIKACI ..... 7
Jazyk a řeč ..... 7
Mluvíme a píšeme ..... 9
Jazykem pojmenováváme a sdělujeme ..... 12
Od námětu k stylistickému ztvárnění textu ..... 15
Umíte dělat odstavce? ..... 17
Monolog a dialog ..... 20
Nevšední styly všední konverzace ..... 23
Když tvář promlouvá aneb o neverbální komunikaci ..... 25
O postojích uživatelů k jazyku ..... 28
Jazyková zdvořilost a nezdvořilost ..... 30
Jazyková úspěšnost aneb co dokážeme jazykem ..... 33
Jak mluví ženy a jak mluví muži ..... 35
Jak se v Čechách polemizuje ..... 39
Česká oslovení ..... 41


2. DEVATERO LUČNÍCH KVĚTŮ
– DESATERO SLOVNÍCH DRUHŮ ...... 45
Devatero slovních druhů ..... 45
Základem jsou podstatná jména ..... 48
O přídavných jménech ..... 51
K čemu jsou zájmena? ..... 55
Čísla, číslovky, číslice ..... 58
Sloveso je slovo slov ..... 60
Ohebnost českého slovesa ..... 63
O čem vypovídají příslovce ..... 65
Předložky pravé a nepravé ..... 68
Co spojují spojky ..... 71
Na city jsou citoslovce ..... 74
Částice – aneb z devatera desatero ..... 77


3. JAK JEŠTĚ POMĚŘUJEME SLOVA .....81
Umění pojmenovávat ..... 81
Přesnost a nepřesnost v jazyce a v řeči ..... 84
Slova s domovskou příchutí ..... 86
Slova krátká a dlouhá ..... 89
S kolika slovy při domluvě vystačíme? ..... 92
Počítače a jazykověda ..... 95
Je čeština v zajetí cizích slov? ..... 97
Rčení, úsloví a přísloví ..... 101
Hra se slovy a jazykový humor ..... 104


4. JAK TEPE SRDCE ČEŠTINY .....108
O typu češtiny ..... 108
Kolik je vlastně češtin? ..... 111
O češtině pro Čechy ..... 113
Český jazyk v cizině ..... 116
Cizinec se učí česky ..... 119
Co radí jazyková poradna ..... 121
Co je jazyková správnost a kdo o ní rozhoduje ..... 123
Trampoty s hláskami českými i cizími ..... 126
Intonace a zvuková stavba promluvy ..... 129
Grafická soustava češtiny ..... 133
Úskalí českého pravopisu ..... 135
O záludnosti teček, čárek a jiných znamének ..... 138
Umění a užitečnost překládání ..... 142
Žena v jazyce ..... 144
Řeč a hudba ..... 149
„Vysoká“ a „nízká“ čeština ..... 151
Rytmus češtiny ..... 153
Jazyk a poezie ..... 155
Čeština v moderní poezi ..... 158
Čeština vánoční ..... 161


5. NAČ MUSÍ STAČIT DNEŠNÍ ČEŠTINA .....166
Jak hodnotíme dnešní češtinu? ..... 166
Čeština ve vědě dříve a dnes ..... 168
Novinářská čeština ..... 171
Jazyk sportovní publicistiky ..... 174
Jak se mluví v rozhlase ..... 176
Básnický kánon reklamy ..... 180
Podnikatelská čeština ..... 182
Jazyky pro speciální účely ..... 184
Dějiny a současnost českého řečnictví ..... 188
Čeština v administrativním styku ..... 190
Jazyk současné literatury ..... 193
Řeč na jevišti ..... 195
Čeština u kulatého stolu ..... 198
Jazyk dívčích časopisů ..... 200
Jak psát odborný článek ..... 203
Jak popularizovat vědu ..... 206
Jazyk počítačů ..... 209
Nová pojmenování kolem nás ..... 212


6. ZÁVĚREM TROCHU HISTORIE ..... 214
Jazyk Čechů v proměnách od dávnověku do národního obrození ..... 214
Čeština od národního obrození do získání státní samostatnosti ..... 217
Čeština v období mezi dvěma světovými válkami ..... 220
Současná česká jazyková situace ..... 223


7. NĚKOLIK LISTŮ
Z BOHEMISTICKÉHO ARCHIVU ..... 227
Jazykovědec a učitel Jan Gebauer ..... 227
Josefa Zubatého obavy o osud češtiny ..... 229
Bohemistický odkaz Václava Ertla ..... 231
Vilém Mathesius – vůdčí duch české jazykovědy ..... 234
Dvacet českých let Romana Jakobsona ..... 237
Bohuslav Havránek jako bohemista ..... 239
70 let Pražského lingvistického kroužku ..... 242
Vladimír Šmilauer – zakladatel české onomastiky ..... 244
Pavel Eisner: bilingvistova láska k češtině ..... 246
80 let časopisu Naše řeč ..... 249
Kde se můžeme poučit o češtině ..... 251

DOPORUČENÁ LITERATURA ..... 254