> Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Čeština Daniela Adama z Veleslavína

Čeština Daniela Adama z Veleslavína
Alena M. Černá
Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2022
 
Knížka je věnována češtině Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599), pedagoga, historika,
nakladatele, tiskaře a organizátora pražského kulturního života druhé poloviny
16. století. Jazykovědný výzkum je založen na jasně definované materiálové bázi textů, jejichž
autorem je s velkou pravděpodobností Veleslavín. Výjimečně se jedná o rukopisný záznam,
a to o autograf Daniela Adama z Veleslavína. Ten užíváme téměř výhradně při
analýzách pravopisu a hláskosloví. Zbytek materiálové báze tvoří tištěné texty, na jejichž
vznik měl Daniel Adam rozhodující vliv. Jde hlavně o předmluvy k vydávaným dílům, které
signoval sám či s další osobou. Dále se jedná o reedice starších děl, jejichž češtinu
Veleslavín výrazně pozměňoval a opravoval. Věnujeme se zejména popisu jazyka, avšak (vzhledem
ke kusým a často sporným informacím o jeho životě a díle na straně jedné
a vzhledem k rezonování Veleslavínova jména v pozdější české kultuře na straně
druhé) připojujeme i kapitolu biografickou. Jádrem knihy jsou však kapitoly
o jednotlivých jazykových rovinách – o pravopisu a typografii, o hláskosloví,
o tvarosloví, o slovní zásobě a o slovotvorbě, o skladbě
a o stylu. Tyto analyticky pojaté kapitoly s mnohými citacemi z Veleslavínových
textů doplňuje kapitola shrnující poznatky o jednotlivých jazykových plánech. Veleslavínovu
češtinu postihujeme v dynamice jazykového vývoje a snažíme se zachytit její rysy jak
vzhledem k situaci ve staré češtině, tak vzhledem ke stavu v moderním jazyce, přičemž zvláště
se věnujeme jevům charakteristickým pro humanistickou češtinu. Zjištěné informace konfrontujeme
mimo jiné s dobovými jazykovými příručkami a také s jazykem nejprestižnějšího díla
16. století, Bible kralické.
 
Kniha vyšla ve spolupráci nakladatelství Akropolis a Ústavu pro jazyk český AV ČR za
podpory Grantové agentury ČR.