> Český jazykový atlas. Dodatky

Český jazykový atlas. Dodatky

Český jazykový atlas. Dodatky
Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara.
Praha, Academia 2011
Šestá, závěrečná část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol., zpřístupňuje
ČJA jako celek: K lexikálnímu, slovotvornému, morfologickému, hláskoslovnému a syntaktickému obrazu
českých nářečí přináší mj. kompletní rejstřík nářečních dokladů, dotazníky, na jejichž základě byl
uskutečněn nářeční výzkum, soupis obcí, v nichž se konal výzkum, s jejich charakteristikami,
bibliografii české dialektologie od r. 1968 (včetně DP). Celkový pohled na dialekty českého jazyka
doplňuje soupis hlavních nářečních rysů jednotlivých nářečí a především soubor ukázek nářečních
promluv na 2 CD (70 ukázek): z Čech (1) a z Moravy a Slezska (2) včetně jejich přepisu a
rozboru.