> Český jazykový atlas 5

Český jazykový atlas 5

Český jazykový atlas 5
Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara.
Praha, Academia 2005

Pátá část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol., se skládá z pěti

samostatných kapitol. Nejrozsáhlejší je kapitola věnovaná hláskoslovným jevům, následují kapitoly

pojednávající o jevech syntaktických, o adverbiích a o mluvě mládeže ve městech; poslední oddíl

tvoří soubor map izoglosových svazků přinášejících nový celistvý pohled na české dialekty.