> Český jazykový atlas 4

Český jazykový atlas 4

Český jazykový atlas 4
Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara.
Praha, Academia 2002
Čtvrtá část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol., představující
morfologické diference v českých nářečích, sleduje tedy rozdíly v gramatických formách ohebných
slov. Mapy s komentáři jsou uspořádány podle jednotlivých slovních druhů, v jejich rámci pak podle
gramatických kategorií a významů.