> Česko-německá srovnávací gramatika

Česko-německá srovnávací gramatika

Česko-německá srovnávací gramatika
František Štícha
Argo, Praha 2003
 
Tato gramatika je prvním dílem svého druhu u nás. Je důsledně srovnávací a je zhruba
rovným dílem gramatikou dvou jazyků, jejichž přirozeně existující pravidla, normy, zákonitosti
a tendence se navzájem porovnávají. Je především praktickou příručkou, omezující teoretické
výklady na minimum. Ve větší míře, než to bylo v dosavadních gramatikách obvyklé, se věnuje
i gramatickým jevům přesahujícím rámec věty a souvětí; má tedy zčásti i charakter
gramatiky textové a komunikativní. Při výkladu téměř všech popisovaných jevů se upozorňuje,
zda se jazykový prostředek užívá v obou jazycích či pouze v jednom z nich. V mnoha
případech se poskytují údaje o frekvenci a stylové hodnotě jazykového prostředku.