> Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache

Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache

Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache
Anton Matzenauer (k vydání připravila Eva Havlová)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
Studia etymologica Brunensia 8
Anton Matzenauer (1823–1893) byl málo známý etymolog působící v Brně. V jeho pozůstalosti se
mimo jiné dochoval rukopis s názvem Beiträge zur Kunde der altpreußischen Sprache. Jedná se o
etymologický slovník staré pruštiny, vymřelého baltského jazyka. Edice tohoto díla obsahuje kromě
ne zcela dokončeného autorova textu i krátký medailon editorky Evy Havlové o A. Matzenauerovi a
obsáhlý rejstřík citovaných slov. Matzenauerovo dílo můžeme zpětně číst například jako svědectví o
tom, že ve výkladech řady slov, pokud by byly publikovány za jeho života, by měl autor prvenství.
Slovník také svým způsobem překračuje rámec poměrně úzce vymezeného oboru prutenistiky, poněvadž
bohatým dokladovým materiálem nejen z baltských, ale i dalších indoevropských (zejména slovanských)
jazyků zasahuje šířeji do slavistiky a historicko-srovnávací jazykovědy vůbec.
Kniha vyšla za finanční podpory grantu
Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy a další trendy slavistického a etymologického
bádání (reg. č. 405/07/1092), uděleného Grantovou agenturou ČR.
 

Možnost objednání: 
zdeObsah knihy