> Akademický slovník cizích slov

Akademický slovník cizích slov

Akademický slovník cizích slov
Kolektiv autorů pod vedením Věry Petráčkové a Jiřího Krause
Academia, Praha 1995

Akademický slovník cizích slov je v české odborné literatuře dosud nejrozsáhlejším
lexikografickým zpracováním kolem sta tisíc významů dnes užívaných slov, citátových spojení
a běžných zkratek a značek cizího původu. Živě reaguje na zásadní společenské přeměny,
které se odrážejí v rychle se rozvíjející domácí slovní zásobě, zvláště na ty, které se
vztahují ke konkrétním vědním disciplínám, oborům, řemeslům i neprofesnímu styku. Jednotlivá
hesla uživatele poučují o přejatých slovech ve spisovné češtině komplexně, to je po stránce
významové, pravopisné, výslovnostní i stylistické.
 
Zvláštní pozornost je věnována rovněž původu slov. V porovnání
s dosud vyšlými slovníky podobného zaměření zachycuje předkládaný
Akademický slovník dynamiku ve vývoji a při obohacování české slovní zásoby, posuny
v stylistickém hodnocení přejatých slov, jejich významové změny.
 
Dílo je výsledkem práce zkušeného kolektivu lexikografů Ústavu pro
jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., a opírá se o mnohamilionový
archiv lexikálních dokladů. Jednota tlumočníků a překladatelů ocenila
Akademický slovník cizích slov v roce 1996 hlavní cenou – Slovník roku.
 
V roce 1999 byl Akademický slovník cizích slov vydán jako Velký
slovník cizích slov také v elektronické podobě na CD-ROMu v nakladatelství LEDA, s. r. o.

Nový
akademický slovník cizích slov