> Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání

Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání

Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání
Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.)
Academia, Praha 2019
 
Druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů
Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT.
Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, zvukové stavbě,
morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly
o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. V porovnání se současnými Pravidly
českého pravopisu a mluvnicemi jsou některé výklady v příručce podrobnější
a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku
s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen). Ve výkladech se uvádějí
i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky obsahují, nebo rozdíly mezi
kodifikací a spisovnou normou. V takových případech je připojen hodnotící komentář
a doporučená řešení. Nově byly do příručky doplněny kapitoly o výslovnosti
a o přechylování. Kniha je určena všem zájemcům o češtinu, a to jak široké
veřejnosti, tak jejím profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům.
Akademická příručka českého jazyka získala cenu nakladatelství Academia Nejprodávanější kniha
roku 2014 a cenu Český bestseller 2014 v kategorii odborná
a populárně-naučná literatura pro dospělé. Její původní internetová verze – Internetová
jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz) – byla v roce 2009 oceněna medailí MŠMT
1. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol a dosud
ji využilo více než dva a půl milionu uživatelů češtiny.