> Sbírka kázání založených na legendách

Sbírka kázání založených na legendách

Sbírka kázání založených na legendách
Marek Janosik-Bielski – Andrea Svobodová – Kateřina Voleková
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2014
 
Rukopisná
Sbírka kázání založených na legendách vznikla v druhé polovině XV. století
zpracováním vybraných textů z pasionálového cyklu pro homiletické účely. Převážnou většinu
textů tvoří legendy opatřené nejprve uvedením do tématu a poté mravní zavírkou s prosbou
k Bohu nebo světci. Samotné legendy tvoří jakési doličné příběhy, příkladné vzorce chování,
tedy tzv. exempla. Stejný exemplární charakter můžeme přisoudit i jedinému nelegendickému
textu nazvanému O zkažení Jeruzalémi a popisujícímu hladomor při obléhání Jeruzaléma
římskými vojsky. Edice tohoto rukopisu vychází vůbec poprvé.
 
Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF
A4 (ISBN 978-80-86496-82-5)

PDF
A6 (ISBN 978-80-86496-82-5)

EPUB (ISBN 978-80-86496-74-0)