> Pseudoisidor Sevillský: Naučení hříšnému člověku a Pseudobernard z Clairvaux: List o řádné správě...

Pseudoisidor Sevillský: Naučení hříšnému člověku a Pseudobernard z Clairvaux: List o řádné správě hospodářství

Pseudoisidor Sevillský: Naučení hříšnému člověku a Pseudobernard z Clairvaux: List o řádné správě hospodářství
Barbora Řezníčková (editorka) – Pavel Blažek (studie)
oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha 2020
 
E-kniha připravená ve spolupráci lingvistky Barbory Řezníčkové a historika Pavla Blažka
a zaměřená na starší naukovou literaturu přináší edici dvou oblíbených překladových památek.
Jedná se o
Naučení hříšnému člověku (na základě rkp. Praha, NK ČR, sign. XVII B 6,
f. 63r‒66v, z 3. čtvrtiny 15. století), které vychází z díla Isidora
Sevillského (cca 560‒636), a
List o řádné správě hospodářství (na základě rkp. Brno, MZK, sign. Mk 69,
f. 174r–176v, z roku 1447), připisovaný Bernardu z Clairvaux (1090 nebo
1091–1153). Obě památky, hojně doložené latinskými rukopisy, byly v 15. století
přeloženy také do staré češtiny. Obě se týkají mravouky: první se orientuje na duchovní život,
ctnost a odolání pokušení, druhá památka směřuje k praktickému životu a obsahuje
morální i praktické rady, jak má dobrý hospodář a otec rodiny vést svoji domácnost.
V obou případech jde o stručná pojednání, přičemž
Naučení je soupisem rad shromážděných do osmnácti kapitol a
List si zachovává formu fiktivního listu. Zatímco staročeský překlad
Naučení respektuje vytříbený jazyk v isidoriánském stylu a zachovává
instrumentárium figur a tropů, v
Listu, sázejícímu i v latině spíše na jednodušší formu mluveného projevu, je
v překladu tento mluvený charakter jazyka ještě mírně posílen. Protože se tématu raných
hospodářských knih u nás věnovalo dosud méně vědecké pozornosti, doprovází edici
Listu v e-knize kromě jazykového komentáře také historická studie vsazující památku
do širšího kontextu pozdněstředověkého písemnictví.
 
 
 
 
Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF A4 (ISBN 978-80-88211-14-3)

PDF A6 (ISBN 978-80-88211-14-3)

EPUB (ISBN 978-80-88211-15-0)