> Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií

Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií

Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií
Zuzana Děngeová – Pavlína Vališová (eds.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2015
 
Sborník přináší soubor příspěvků z
Konference studentů českého jazyka 2013, která se uskutečnila 4. října 2013 na Filozofi
cké fakultě Masarykovy univerzity. Byla realizována v rámci projektu
Konference studentů českého jazyka 2013 (MUNI/B/0796/2012) podpořeného Grantovou agenturou
MU: Podpora projektů specifi ckého výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých
konferencí. Zvolené téma konference
Proměna jazyka v době nových médií a technologií poukazuje na aktuálně řešené lingvistické
otázky. Uveřejněné příspěvky jednak ukazují široké možnosti využití nových technologií ve výzkumu
jazyka (využití jazykových korpusů, tvorba lexikálních databází apod.), jednak představují výzkum
jazyka nových médií (jazyk na Facebooku, jazyk blogu apod.).
 
Sborník je ke stažení
zde.