> Lékařství koňská

Lékařství koňská

Lékařství koňská
Alena M. Černá
Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2014
 
Kniha o koňském lékařství má základ v českém středověkém překladu německého díla
Roßarzneibuch, které napsal mistr Albrant, štolba, kovář a koňský lékař z poloviny
13. století. Mistr Albrant pocházel z Německa a v pozdějších rukopisech
a tiscích se jeho jméno objevuje především v podobě Albrecht. O jeho životě je pouze
známo, že působil na dvoře císaře Fridricha II. Štaufského a v druhé čtvrtině
13. století pobýval v Neapoli (v německých tiscích byla Neapol mylně zaměněna za
Konstantinopol). Jeho spis o léčení původně obsahoval 36 návodů léčby nemocí
a obtíží koní. Z období středověku a raného novověku máme zachováno několik česky
psaných rukopisů a tisků. Rovněž ze 17.–19. století se zachovaly rukopisy a tisky,
které denně sloužily kovářům a štolbům; tyto texty se však již odchýlily od původního
Albrantova znění, rozrostly se dopisováním návodů formulovaných na základě zkušeností pozdějších
uživatelů. Podkladem pro naše vydání je nedatovaný starý tisk z 2. poloviny
18. století, který je uložen pod signaturou AA XV 44 v knihovně Královské
kanonie premonstrátů na Strahově v Praze.
 

Elektronickou knihu si můžete stáhnout v následujících formátech:
 


PDF A4 (ISBN 978-80-86496-83-2)

PDF A6 (ISBN 978-80-86496-83-2)

EPUB (ISBN 978-80-86496-84-9)