> Veselý Vojtěch, PhDr., Ph.D.

Veselý Vojtěch, PhDr., Ph.D.

 

 

Kontakty

e-mail: vvesely at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 428

ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Vojtech_Vesely4

 

Odborné zaměření
gramatika, sémantika, pragmatika (témata: presupozice, negace, reflexivita, kvantifikace, slovesný vid aj.)

 

Vzdělání
2006–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  ► doktorské studium

  ► obor: Český jazyk

  ► disertační práce: Projekce presupozic v češtině

 

2000–2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  ► magisterské studium

  ► obor: Český jazyk a literatura

  ► diplomová práce: Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině

 

Dosažená praxe
  ► 2019–dosud vedoucí oddělení gramatiky
  ► 2012–dosud odborný pracovník oddělení gramatiky
  ► 2006–2016 odborný pracovník oddělení současné lexikologie a lexikografie

 

Publikační činnost
Monografie, kolektivní publikace:

  ► VESELÝ, Vojtěch. K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2023. 160 s.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Vidová nepárovost sloves na do- implikujících stejný/podobný děj (a otázky související). In: L. Veselý (ed.). Kapitoly o vidu nejen v češtině. Praha: Akropolis, 2020.

  ► VESELÝ, Vojtěch. K modálním významům slovesa muset v konstrukcích s bezagentními slovesy. In: J. Bílková, I. Kolářová a M. Vondráček (eds). Lingvistika – korpus – empirie. Praha: Ústav pro jazyk český, 2020, s. 127–132.
  ► OSOLSOBĚ, Klára – VESELÝ, Vojtěch. Neparadigmatická adjektiva se sufixem -cí (tzv. účelová). In: F. Štícha (ed.): Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie. Část 1: Druhy slov, Tvoření slov. Praha: Academia, 2018, s. 840–845. ISBN 978-80-200-2719-1.

  ► Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a- (2017; člen autorského kolektivu).

  ► ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VESELÝ, Vojtěch. K významům a funkcím výrazu jediný. In: V. Lábus a J. Pacovská (eds.). Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: TUL, 2017, s. 71–86.

  ► ŠIMANDL, Josef (ed.). Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Karolinum, 2016. Autorský podíl 5 %. ISBN 978-80-246-3544-6.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Homonymie (5); Slovnědruhová charakteristika (7, 7.2.4 s A. Čermákovou, B. Štěpánkovou); Tvaroslovná charakteristika (8.1, 8.2.1–8.2.3, 8.2.5, 8.2.6); Výklad významu podle slovních druhů: Číslovky (13.4); Zpracování reflexivních sloves a reflexivních konstrukcí v ASSČ (13.5.2); Substantiva s převahou plurálových tvarů (19.2, s V. Michalcem). In: Kochová, P. a Opavská, Z. (eds). Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 35–38, 42–55, 57–61, 107–113, 119–122, 209–211. ISBN 978-80-86496-89-4.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Kategorie kvantity a její vyjadřování v jazyce. In: O. Uličný a O. Bláha (eds.). Studie k moderní mluvnici češtiny: Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 85–101. ISBN 978-80-244-3633-3.

 

Článek v časopise:

  ► VESELÝ, Vojtěch. Ke dvojznačnosti kvantovacích sloves a recipročních výrazů v konstrukcích s násobnými číslovkami. Naše řeč, 2023, 106, s. 195–226. ISSN 0027-8203.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Modal verbs and the feature of (non-)agentivity: a case study on the use of the Czech modal verb muset ‘must, have to’. Suplementum časopisu Jazykovědné aktuality, 2023, s. 189-210. ISSN 1212-5326.

  ► VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Otázka analogie mezi reciproky a pluralii tantum v češtině. Linguistic studies,  2022, 44, s. 19–39. ISSN 1815-3070.

   VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. K mimoběžné polemice M. Beneše a Ondřeje Dufka Kodifikujme deskriptivně. Korpus – gramatika – axiologie, 25, 2022, s. 52–71. ISSN 1804-137X.

   VESELÝ, Vojtěch. Několik poznámek ke kontradiktorické antonymii u sloves. Korpus – gramatika – axiologie, 24, 2021, s. 50–65. ISSN 1804-137X.

   VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. K presupozici předchozího (stejného / podobného) děje u prefigátů s při- a pře-. Slovo a slovesnost, 82, 2021, s. 232–248. ISSN 0037-7031.

 VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Příspěvek k poznávání příčin a principů jazykové dynamiky. Případová studie o dvou dveřích. Korpus – gramatika – axiologie, 22, 2020, s. 41–56. ISSN 1804-137X.

VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Negative-mutational verbs and presupposition in Czech. Slovo a slovesnost, 80, 2019, s. 265–284. ISSN 0037-7031.

VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Nekodifikujme, raději popisujme a vysvětlujme normu a úzus. Pěstujme jazykovědu, nepěstěme jazyk. Korpus – gramatika – axiologie, 20, 2019, s. 47–62. ISSN 1804-137X.
  ► VESELÝ, Vojtěch. K slovotvorné funkci reflexivních morfémů se, si. Naše řeč, 2018, 101, s. 138–157. ISSN 0027-8203.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci. Naše řeč, 2017, 100, s. 18–27. ISSN 0027-8203.

  ► MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. K významu substantiv s převahou plurálových tvarů. Slovo a slovesnost, 2016, roč. 77, s. 163–184. ISSN 0037-7031.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Ke zpracování některých významových druhů číslovek ve výkladovém slovníku. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 113–131. ISSN 0027-8203.

  ► VESELÝ, Vojtěch. K významovým vztahům v apoziční skupině. Slovo a slovesnost, 2013, roč. 74, č. 3, s. 178–194. ISSN 0037-7031.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Obojí, oboje, obé, všechno. Naše řeč, 2011, roč. 94, č. 4, s. 181–193. ISSN 0027-8203.

  ► VESELÝ, Vojtěch. Lexikální sémantika neurčitých kvantifikátorů v současné češtině. Slovo a slovesnost, 2009, roč. 70, č. 3, s. 175–192. ISSN 0037-7031.

 

Příspěvek ve sborníku:
  ► VESELÝ, Vojtěch. Význam a funkce výrazů s komponenty bůhví-, bůhví a bůh ví. In Barnová, K.; Chomová, O. (eds.). Varia XXI. Banska Bystrica: Belianum, 2015, s. 604–608. ISBN 978-80-557-0879-9.

 

Recenze:
  ► VESELÝ, Vojtěch (rec.). Vladimír Petkevič: Morfologická homonymie v současné češtině. Korpus – gramatika – axiologie. 2017, roč. 15, s. 68–73. ISSN 1804-137X.

  ► VESELÝ, Vojtěch (rec.). Jarmila Panevová et al.: Mluvnice současné češtiny 2. Jazykovědné aktuality, 2016, roč. 53, s. 125–135. ISSN 1212-5326.

  ► VESELÝ, Vojtěch (rec.). Bílková, Jana. Tautologie a kontradikce v češtině. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2013. 184 s. ISBN 978-80-7470-029-3. Korpus – gramatika – axiologie, 2014, roč. 11, pp. 57–61. ISSN 1804-137X.

  ► DĚNGEOVÁ, Zuzana, LIŠKOVÁ, Michaela, OPAVSKÁ, Zdeňka a VESELÝ, Vojtěch (rec.). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, 2015, roč. 76, č. 1, s. 71–78. ISSN 0037-7031.

Projekty, granty
Řešitel:

  ► 2021–2024 Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových dat (GA ČR, r. č. 21-13807S)

Člen řešitelského týmu:

  ► 2016–2018 Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GA ČR, r. č. 16-19561S, řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.)

  ► 2013–2016 Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (MK ČR, r. č. DF13P01OVV011, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová)

  ► 2013–2016 Slovník afixů užívaných v češtině (GA ČR, r. č. 13-07138S, řešitel: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.)
  ► 2011–2012 Moderní mluvnice češtiny (ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0275, řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.)
  ► 2006–2011 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.)

 

Výuka
  ► 2018 (zimní semestr) seminář Morfologie, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
  ► 2007–2012 odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

 

Popularizační činnost
  ► VESELÝ, Vojtěch. Je francouzský král holohlavý? Vesmír. 2018, roč. 97, s. 56.
  ► VESELÝ, Vojtěch. O neurčitosti počtů. Vesmír. 2016, roč. 95, s. 7.