> Veselý Luboš, Mgr., Ph.D.

Veselý Luboš, Mgr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: vesely at ujc.cas.cz
tel.:
+420 225 391 428

 

ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Lubos_Vesely


Odborné zaměření
gramatika, sémantika (témata: slovesný vid, reflexivita, presupozice, negace aj.)

 

Vzdělání

2003–2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  doktorské studium

  obor: Český jazyk

  disertační práce: Příspěvky k české aspektologii

 

1996–2003 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  magisterské studium

  obor: Česká filologie

  diplomová práce: Vztah slovesného vidu a tzv. způsobu slovesného děje (jednovidovost u vybraných slovesných skupin)

 

Dosažená praxe
  2005–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

 

  2018–dosud výzkumný pracovník v oddělení gramatiky

 

  2007–2017 odborný pracovník v oddělení gramatiky

 

  2005–2006 odborný pracovník v oddělení současné lexikologie a lexikografie, úsek lexikograficko-terminologický


 

Publikační činnost

 

Monografie / kolektivní publikace:

 VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch – BLÁHA, Ondřej – CHROMÝ, Jan. Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině. Praha: Akropolis, 2020, 192 s. ISBN 978-80-7470-338-6 (vázáno). Autor kapitoly Český vid v kostce, 94 s.

  ŠIMANDL, Josef (ed.). Slovník afixů užívaných v češtině. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016, 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6. Autorství 22 slovníkových hesel.

  VESELÝ, Luboš. Gramatické studie 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Edice Qfwfq, 2014, 108 s. ISBN 978-80-244-4347-8.

  VESELÝ, Luboš. Gramatické studie I. Příspěvky k české aspektologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Edice Qfwfq, 2014, 110 s. ISBN 978-80-244-4280-8.


 

Kapitola v knize:

  VESELÝ, LUBOŠ. Poznámky ke třem způsobům slovesného děje (slovesa okamžitá, kvantovací a omezovací. In: FALTÝNEK, Dan a GVOŽDIAK, Vít (eds.) Tygramatika: soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Praha: Dokořán, 2013, s. 107–119. ISBN 978-80-7363-544-2.


 

Článek v časopise:

 ► VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. K mimoběžné polemice M. Beneše a Ondřeje Dufka Kodifikujme deskriptivně. Korpus – gramatika – axiologie, 25, 2022, s. 52–71. ISSN 1804-137X.

 ► VESELÝ, Luboš. U způsobu oznamovacího také čas. Český jazyk a literatura, 71, 2020–2021, 2021, s. 222–228. ISSN 0009-0786.

  VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. K presupozici předchozího (stejného / podobného) děje u prefigátů s při- a pře-. Slovo a slovesnost, 82, 2021, s. 232–248. ISSN 0037-7031.

  VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Příspěvek k poznávání příčin a principů jazykové dynamiky. Případová studie o dvou dveřích. Korpus – gramatika – axiologie, 22, 2020, s. 41–56. ISSN 1804-137X.

  VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Negative-mutational verbs and presupposition in Czech. Slovo a slovesnost, 80, 2019, s. 265–284. ISSN 0037-7031.

  VESELÝ, Luboš – VESELÝ, Vojtěch. Nekodifikujme, raději popisujme a vysvětlujme normu a úzus. Pěstujme jazykovědu, nepěstěme jazyk. Korpus – gramatika – axiologie, 20, 2019, s. 47–62. ISSN 1804-137X.

  VESELÝ, Luboš. Jednotky s hvězdičkou v hodinách češtiny. O tzv. defektivnosti. Český jazyk a literatura, 69, 2018–2019, 2019, s. 176–182. ISSN 0009-0786.

  VESELÝ, Luboš. Poznámka k perifrastickému futuru u obouvidových sloves aneb Prezident bude abdikovat. Naše řeč, 101, 2018, s. 204–217. ISSN 0027-8203.

  VESELÝ, Luboš. Slibuju, že už nechybuju? Je sloveso chybovat obouvidové? Naše řeč, 101, 2018, s. 60–85. ISSN 0027-8203.

  VESELÝ, Luboš. Pro mně za mně, myslete si o mě … Příspěvek k otázce jazykové správnosti. Korpus – gramatika – axiologie, 18, 2018, s. 63–70. ISSN 1804-137X.

  VESELÝ, Luboš. K nekorespondenci mezi kodifikací a spisovným územ. Její možné využití v hodinách češtiny. Český jazyk a literatura, 69, 2018–2019, 2018, s. 80–85. ISSN 0009-0786.

  VESELÝ, Luboš. Dráždivé děti křičíce. Dva postřehy o přídavných jménech a přechodnících. Český jazyk a literatura, 67, 2016–2017, 2016 s. 29–34. ISSN 0009-0786.

  VESELÝ, Luboš. Matka a dítě byly unavené? Poznámka ke shodě přísudku s podmětem. Český jazyk a literatura, 66, 2015–2016, 2015, s. 185–191. ISSN 0009-0786.

  VESELÝ, Luboš. K otázce (ne)existence akuzativního se v současné češtině. Bohemica Olomucensia, 5, 2013, s. 308–317. 1803-876X.

  VESELÝ, Luboš. O nepravidelnostech, zvláštnostech a výjimkách jazykových. Český jazyk a literatura, 62, 2011–2012, 2012, s. 122–128. ISSN 0009-0786.

  VESELÝ, Luboš. O vidu slovesa soustředit se. Příspěvek k otázce jazykové správnosti. Naše řeč, 94, 2011, s. 134–141. ISSN 0027-8203.

  VESELÝ, Luboš. Ke slovesnému vidu v češtině. Naše řeč, 93, 2010, s. 113–124. ISSN 0027-8203.

  VESELÝ, Luboš. K takzvaným kapacitivům. Naše řeč, 92, 2009, s. 113–121. ISSN 0027-8203.

  VESELÝ, Luboš. Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu). Slovo a slovesnost, 69, 2008, s. 211–220. ISSN 0037-7031.


 

Recenze:

  VESELÝ, Luboš. Práce o vidu založená na korpusu. Naše řeč 4, 91, 2008, s. 213–216. ISSN 0027-8203 (F. Esvan: Vidová morfologie českého slovesa)


 

Medailony:

  VESELÝ, Luboš. Významné životní jubileum Miroslava Komárka. Slovo a slovesnost 70, 2010, s. 238–240. ISSN 0037-7031.

  Rozhovory s českými lingvisty I – III (2007, 2009, 2010; editory jsou CHROMÝ, J. a LEHEČKOVÁ, E.): rozhovor s Františkem Danešem, Miroslavem Komárkem, Milanem Jelínkem, Jiřím Krausem, Nikolajem Savickým, Jaroslavem Kuchařem a Zdenou Palkovou.

 

Projekty a granty
  2016–2018 Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GAČR, reg. č. 16-19561S; řešitel: Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.)
  2013–2016 Slovník afixů užívaných v češtině (GAČR, reg. č. 13-07138S; řešitel: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.)
  2011–2014 Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami (řešitel: Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.)
  2010–2012 Podstata jazykové kategorizace: diachronní analýza kategoriálně smíšených forem (řešitelka: Doc. Mirjam Fried, Ph.D.)

 

Výuka
  2018/2019 PdF UP, Olomouc: přednáška z morfologie, semináře „Morfologie“ a „Jazykový proseminář“
  2017/2018 (LS) PdF UP, Olomouc: přednáška z morfologie
  2017/2018 (ZS) PdF UJEP, Ústí nad Labem: seminář „Vývoj spisovného jazyka“
  2016/2017 PdF UP, Olomouc: přednáška z morfologie
  2015/2016 (LS) PdF UJEP, Ústí nad Labem: seminář „Vývoj spisovného jazyka“
  2011/2012 – 2013/2014 FF UP, Olomouc: předmět „Lingvistická stáž“
  2011/2012 (LS) FF UP, Olomouc: blokový seminář „Sporné otázky z oblasti gramatiky“
  2011/2012 FF UK, Praha: volitelný seminář „Slovní druhy a větné členy (Mezi morfologií a syntaxí)“
  2010/2011 (LS) FF UK, Praha: volitelný seminář „Slovní druhy a větné členy (Mezi morfologií a syntaxí)“
  2010/2011 (ZS): FF UK, Praha: volitelný seminář „Vybrané otázky z gramatiky a lexikologie“

 

Popularizační činnost
 Příspěvky do rubriky „Průhledy do církevní češtiny“ ve Zpravodaji pražské arcidiecéze (Dostupné na http://
ps.apha.cz/zpravodaj-prazske-arcidieceze/):

  A neuveď nás v pokušení – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 2, r. 17, 2009, s. 14–15.
  Přijď království tvé – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 5, r. 17, 2009, s. 15.
  Sloveso biřmovat – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 6, r. 17, 2009, s. 14–15.
  Otec, syn a kněz aneb Historické skloňovací složitosti – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 8, r. 17, 2009, s. 15.
  Kněží, od kněží, ke kněžím – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 9, r. 17, 2009, s. 14.
  Nevezmeš jména Božího nadarmo – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1, r. 18, 2010, s. 14–15 (spoluautorka Mgr. Kristina Hrušková).
  Celebrovat, penitent, aspergil – slavit, kajícník, kropáč – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 3, r. 18, 2010, s. 15–16.
 ► Nazývejme věci pravým jménem (srov. Ef 5,11) – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 6, r. 18, 2010, s. 15–16.
 ► Jako laň prahne, tak prahne má duše aneb O češtině básnické – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 7, r. 18, 2010, s. 15.
 ► Co je zvláštního na slovech spasit a spasitelný – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 5, r. 19, 2011, s. 15.
 ► V Roce víry s Konstantinem a Metodějem – In: Zpravodaj pražské arcidiecéze č. 5, r. 21, č. 1 (2011), s. 4.

 ► Text o termínech „iterativum“ a „frekventativum“ v rubrice „Z dopisů jazykové poradně“ – In: Naše řeč 3, r. 92 (2009), s. 167–168.