> Timofejev Dmitrij, Mgr., Ph.D.

Timofejev Dmitrij, Mgr., Ph.D.

 

Kontakty
e-mail: timofejev@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 452
https://orcid.org/0000-0001-6604-758X

 

Odborné zaměření
dějiny české raně novověké jazykové a písemné kultury, zejména jazyk a styl historiografických děl 18. století

 

Vzdělání
2010–2018 doktorské studium: obor: Český jazyk FF UK, téma disertační práce: Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století

2006–2010 magisterské studium: obory: slavistika – rusistika – anglistika, Ruská státní humanitní univerzita, téma diplomové práce: Jazyk a styl Pamětí Františka Jana Vaváka souseda a rychtáře milčického

2004–2006 Literární institut Maxima Gorkého, studijní program Literární kritika

Dosažená praxe v ÚJČ
2019–dosud: vědecký pracovník oddělení vývoje jazyka
2014–2018: odborný pracovník oddělení vývoje jazyka

 

Zahraniční stáže
2012 Měsíční pobyt v Rakouské národní knihovně v rámci řešení grantového projektu Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II. (1780–1790)
2012 Měsíční pobyt na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani v rámci Letní školy slovinštiny
2010 Semestrální pobyt na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za účelem dokončení diplomové práce v rámci programu Freemover
2008 Semestrální pobyt na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci bilaterální smlouvy s Ruskou státní humanitní univerzitou

 

Publikace

On-line databáze:

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–. Dostupné z: http://madla.ujc.cas.cz; člen autorského kolektivu

 

Monografie a kapitoly v monografiích:

s Pavlem Koskem, Veronikou Bromovou, Alenou Andrlovou Fidlerovou: The Orthography of Czech Broadside Ballads from the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In: FUMERTON, Patricia; KOSEK, Pavel; HANZELKOVÁ, Marie (eds.): Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, ca. 1600–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022, s. 353–376. ISSN 978 94 6372 155 4; e-ISSN 978 90 4855 334 1. DOI: https://doi.org/10.5117/9789463721554.

s V. Bromem, V. Čermákem, M. Dragounem, A. Ebersonovou, O. Halamou, J. Markem, O. Sixtovou, K. Spurnou, T. Visim: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, signatury 1 D, 1 E a 1 G, Praha: Scriptorium, 2016, s. 77–144. ISBN 978-80-88013-36-5.

 

Články:

Romantic Nationalist Paradigm Overcome: The Study of the Early Modern Czech Language and Bohemian Literature. In: WDOWIK, Agata (ed.): Wiek Oświecenia: Peripheries of Enlightenment, vol. 38/2022, s. 70–98. ISSN 0137–6942; e-ISSN 2720–2062. DOI: https://doi.org/10.31338/0137-6942.wo.38.5.
(Re)ediční praxe Daniela Adama z Veleslavína: Kronika o založení Země české a prvních obyvatelích jejích Martina Kuthena ze Šprinsberka. Naše řeč, roč. 105, č. 2/2022, s. 59–77. ISSN 0027-8203; e-ISSN 2571-0893. Dostupné na portálu Academia.edu.
Husitská doba v českých knihách historiografických zápisků. Příspěvek k dějepisectví v „dlouhém“ 18. století. Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století, roč. 12, č. 1/ 2022, s. 29–78. ISSN 1804-6983; e-ISSN 2787-9151. DOI: https://doi.org/10.51305/cor.2022.01.03.
Původci a čtenáři rukopisné produkce z Čech: příspěvek k dějinám vzdělanosti v „dlouhém“ 18. století. Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století, roč. 7, č. 1/2017, s. 73–98. ISSN 1804-6983. DOI: https://doi.org/10.51305/cor.2017.01.04.
Husitská doba v první redakci Kalendáře historického Daniela Adama z Veleslavína. Husitský Tábor, č. 21/2017, s. 182–213. ISSN 0231-6080. Dostupné na portálu Academia.edu.
Psaní i a y v opisech Příběhů Poděbrad Matěje Minydeho z druhé třetiny 19. století. In STLUKA, Martin; ŠKRABAL, Michal (eds.). Liſka a czban. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 63–70. ISBN 978-80-7422-563-5. Dostupné na portálu Academia.edu.
Užívání majuskulí v českých rukopisech z konce 18. a počátku 19. století: systém, nebo chaos? In: BALOWSKI, Mieczysław (ed.). Bohemica Posnaniensia, fasc. 14. Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut fililogii słowiańskiej, 2016, s. 289–303. ISBN 978-83-63090-72-2. Dostupné na portálu Academia.edu.
Народные хроники» Богемии и революция. In: ЖЕРЕБИН, Алексей Иосифович (сост.), Die frau mit eigenschaften: К юбилею Нины Сергеевны Павловой. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2015, s. 360–378. ISBN 978-5-7281-1672-1.
Rozporządzenia językowe Józefa II dla Galicji (1780–1790). Postscriptum polonistyczne, roč. 15, č. 1/2015, s. 59–72. ISSN 1898-1593. Dostupné na stránkách časopisu.
Radost a smutek v Pamětech Františka Jana Vaváka. Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filizofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, roč. 4, č. 2/2014, s. 59–71. ISSN 1804-6983. DOI: https://doi.org/10.51305/cor.2014.02.05.
„… čeština ve většině okresů země je stále ještě nezbytná…“ Existoval jazykový program v nařízeních Josefa II. pro země Koruny české? Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, roč. 3, č. 1/2013, s. 63–82. ISSN 1804-6983. DOI: https://doi.org/10.51305/cor.2013.01.04.
Tendence užívání stylově vyšších a stylově nižších fonetických a morfologických tvarů v Pamětech Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického (1770–1816). In: JELÍNEK, Igor; MURYC, Jiří; VILÍMEK, Vítězslav; VOREL, Jan (eds.). Slavica Iuvenum XII. Mezinárodní setkání mladých slavistů (2011), s. 31–37. ISBN 978-80-7368-637-6. Dostupné na portálu Academia.edu.

 

Edice:

Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých] (rukopis, 1466). Elektronická edice. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2021. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/70dc6896-e651-4b9e-a27c-abbb9184156c/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Tadeáš Hájek z Hájku: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy, kteréž vidíny byly března a dubna měsícuov léta tohoto ‹1556.›, od mistra Tadeáše Hájka ‹etc.› vydané (starý tisk, 1556). Elektronická edice. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d578901e-0c18-4496-9144-b1320258155f/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

Jiří Melantrich z Aventina (ed.): [Studnice života] (starý tisk, 1554). Elektronická edice (ve spolupráci s Annou Sedláčkovou). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d0eeafbe-9fdb-4c4c-b70f-ebd987fcd0ef/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Jiří Melantrich z Aventina ml. (ed.): Kronika o Joviánovi císaři. A druhá o té stálé, poctivé a trpělivé paní Kryzeldě, kteráž jest za příklad všem dobrým a poctivým ženam (starý tisk, 80. léta 16. stol.). Elektronická edice. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2019. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d56e326d-21c8-4698-bb97-f97e1c1d3126/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

Jiří Melantrich z Aventina (ed.). Tito artikulové na sněmu obecním (starý tisk, 1554). Elektronická edice (ve spolupráci s Natálií Novákovou), 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/565f62d1-617d-44fe-a570-59812bd80bd9/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Jiří Melantrich z Aventina (ed.). Přeložená vohrada z němčiny na česko (starý tisk, 1553). Elektronická edice (ve spolupráci s Natálií Novákovou), 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/4aa1ed41-5b75-42fb-8e12-a4fd8653d7f2/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
František Šolc, Některé památky (rukopis, 1726–1736). Elektronická edice, 2017. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/fdf21520-57aa-4f85-8548-4c473fb557db/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Matěj Minyde, Příběhy Poděbrad (rukopis, 1835). Elektronická edice, 2015. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/23a05556-ae8e-47b8-bd82-3215110117c0/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Matěj Minyde, Stínání havířů u Poděbrad (rukopis, 1833). Elektronická edice, 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/34612a55-b31e-4b98-af07-444f330b19f1/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
[Neznámý autor]: Dvoje noviny (starý tisk, 1589). Elektronická edice (ve spolupráci s Mgr. Terezou Hejdovou), 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/837ba559-0e97-47db-801f-7a24e4a44411/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.
Mikuláš Šúd ze Semanína: Novina a příhoda, která se vpravdě stala na pomezí českém v Mišni tohoto roku (starý tisk, 1551). Elektronická edice (ve spolupráci s Mgr. Terezou Hejdovou), 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/0ecfe7c9-e2fb-49c9-a09c-d2f99e56c1f3/plny-text/s-aparatem/folio/A1r.

 

 

Projekty, granty

2022–dosud: The Working Group on the History of the International Society for Eighteenth-Century Studies, projekt The International Society for Eighteenth-Century Studies pod vedením prof. Penelope J. Corfield, prof. dr. Daniela Fuldy a prof. Gregory S. Browna; člen řešitelského týmu.
2022–dosud: Pulkavův portál, společný projekt Österreichische Akademie der Wissenschaften, Masarykovy Univerzity a Akademie věd České republiky pod vedením Mgr. Pavlíny Rychterové, Ph.D., Mgr. Jana Odstrčilíka, Ph.D. a doc. Mgr. Davida Kalhouse, Ph.D.; člen řešitelského týmu.

2019–2021: Čeština Daniela Adama z Veleslavína, GA ČR č. 19-05654S (řešitelka PhDr. Alena M. Černá, PhD.); člen řešitelského týmu.

2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS), MŠMT ČR č. LM2015081 (řešitel Dalibor Lehečka); člen řešitelského týmu.
2016–2018: Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období, GA ČR č. 405/12/G148 (řešitel Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc, spoluřešitelka PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.); člen řešitelského týmu.
2011–2015: Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–S), GA ČR č. P406/11/0782 (řešitelka Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D., spoluřešitel Mgr. Tomáš Bernhardt); člen řešitelského týmu.
2014:  Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140 (řešitelka PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.); člen řešitelského týmu.
2012–2013: Korespondence Karla Havlíčka, GA ČR č. P406/12/0691 (řešitel doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.); člen řešitelského týmu.
2011–2013: Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země, GA ČR č. P406/11/0861 (řešitel PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.), člen řešitelského týmu.
2012: Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II (1780–1790), FF UK č. VG110, řešitel projektu.

 

Členství v organizacích
2013–dosud: Česká společnost pro výzkum 18. století

 

Výuka
2012/2013 – 2013/2014 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Autorský kurz České kroniky od humanismu k obrození: žánr a jazyk; seminář Dějiny češtiny)