> Štícha František, doc., PhDr., CSc.

Štícha František, doc., PhDr., CSc.

 

 

 

Kontakty:

e-mail: sticha at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 430

 

Odborné zaměření:

gramatika současné češtiny, kontrastivní studium češtiny a němčiny

Vzdělání:

 ► 2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (doc.) habilitační práce: Česko-německá srovnávací gramatika  

 ► 1981 ČSAV  kandidát věd (CSc.) práce: Utváření a hierarchizace struktury větného znaku

 ► 1976 FF UK Praha doktorát filozofie (PhDr.) práce: Zvratná slovesa v současném českém jazyce 

 ► 1975 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, obor čeština – němčina (Mgr.) diplomová práce: Typy zvratných sloves v češtině  

Dosažená praxe:

 ► 1990–dosud vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR

 ► 2004–2018 vedoucí oddělení gramatiky

 ► 19781980 interní aspirantura v ÚJČ ČSAV
 ► 19751978 studijní pobyt v ÚJČ ČSAV

 

Zahraniční stáže:

► 2010 Polsko, Varšava, Varšavská univerzita (6 týdnů, hostující profesor)

► 2005 Velká Británie, University of Birmingham (týden), University of Sheffield (týden), University of Glasgow (3 dny)

 ► 1996 Velká Británie, Londýn, University of Lancaster, Collins Cobuild English Language Dictionary, University of Birmingham (celkem 1 měsíc)

 ► 1991, 1993, 1994 Německo, Mannheim: Institut für deutsche Sprache (dva měsíční a jeden dvouměsíční pobyt)

  

Přednášky na zahraničních pracovištích: 
 ► Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Německo 
 ► Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, Tübingen, Postupimi, Lipsku a v Římě

 
Publikační činnost:
Monografie a kolektivní publikace:

 ► ŠTÍCHA, František. O věrnosti překladu. Praha: Academia, 2019.

 ► ŠTÍCHA, František (editor a spoluautor). Velka akademická gramatika spisovné češtiny I. Praha: Academia, 2018.

 ► ŠTÍCHA, František. O nepřesnosti našeho vyjadřování. Praha: Academia, 2016.

 ► ŠTÍCHA, František (editor a spoluautor). Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

 ► ŠTÍCHA, František. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Argo, 2003.

 ► ŠTÍCHA, František. Současný český jazyk – Význam a konkurence v syntaxi (skriptum). Praha: Univerzita Karlova, 1989.
 ► ŠTÍCHA, František. Utváření a hierarchizace struktury větného znaku. Praha: Univerzita Karlova, 1984.

Část monografické publikace:
► P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002. Autorství kapitol Čas slovesný (s. 61-62), Diateze (s. 112-113), Gramatičnost (s. 155), Hierarchizace sémantické struktury (s. 165-166), Osoba (s. 299), Rod slovesný (s. 378-380), Způsob slovesný (s. 569-570).

ŠTÍCHA, František. Lingvistický pohled na obraznost slovního významu. In: E. Oliveriusová a kol., Úvod do studia literatury I. Praha: UK, 1989, s. 1-24.

Články v periodicích (od r. 2000):  

 ► ŠTÍCHA, František: Odkazovací přívlastkové zájmeno ten v české literatuře 19. stol., zejména u A. Staška. Naše řeč 83, 2000, č. 5, s. 253-259.

 ► ŠTÍCHA, František: Anaforické koreferenční substantivum. In: Čeština. Univerzália a specifika 3, Brno 2001, s. 87-97.
 ► ŠTÍCHA, František: Kritéria gramatičnosti. (Korpus jako argument a inspirace.). Slovo a slovesnost 62, 2001, č. 3, s. 161-175.

 ► ŠTÍCHA, František: Koncert pro orchestr aneb malá úvaha nad názvy hudebních děl. Naše řeč 84, 2001, č. 3, s. 126-132.

 ► ŠTÍCHA, František. K Dokulilovu pojmu slovotvorné produktivity (z hlediska korpusové analýzy). In: Čeština doma a ve světě 4/2002, s. 302-310.
 ► ŠTÍCHA, František: Miloš Dokulil devadesátiletý. Naše řeč 85, 2002, č. 3, s. 150-154.

 ► ŠTÍCHA, František. Vilmos Ágel: Valenztheorie. SaS 44, 2003, s. 142-145.
 ► ŠTÍCHA, František: Miloš Dokulil in memoriam. In: Linguistica Pragensia 13, 2003,

 ► ŠTÍCHA, František: Nominativ a instrumentál predikátového substantiva v současné češtině: sonda do korpusu. SaS, 65, 2004, s. 113-132.
 ► ŠTÍCHA, František: Thematisierung, Satzanfang und Grammatikalität. In: Linguistica Pragensia 14/2, 2004, s. 90-103.

 

Projekty, granty:

 ► 2006–2008 Kapitoly z české gramatiky, GAČR reg.č. 405/06/1057. (Řešitel: Fr. Štícha) 

 ► 2003–2005 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. Reg. číslo 405/03/0377. (Řešitel: Fr. Štícha.)
 ► 1991–1993 Koncepce srovnávací gramatiky angličtiny, francouzštiny, němčiny a češtiny. (Řešitel: Fr. Štícha.)

Členství v institucionálních orgánech AV a VŠ:
 ► 2002 předseda atestační komise ÚJČ AV ČR

 ► 2002 člen vědecké rady ÚJČ AV ČR

 ► 1992–1994 člen vědecké rady ÚJČ AV ČR

 ► 1990–1996 člen komise pro obhajoby kandidátských prací v oboru obecné lingvistiky

 

Členství ve vědeckých společnostech:

 ► od r. 2003 místopředseda hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR

 ► 1997 člen hlavního výboru JS ČR  

 

Práce v redakčních radách:

 ► vedoucí redaktor časopisu Korpus – gramatika – axiologie

 ► člen redakční rady Linguistica Pragensia

 ► člen recenzní rady Studia germanistica

 

Výuka:

 ► 2001–2009 Ústav translatologie FF UK (přednášky z kontrastivní česko-německé gramatiky a stylistiky)

 ► duben 1997–březen 2001 lektor češtiny na Univerzitě v Heidelbergu

 ► 1981–1989 odborný asistent katedry českého jazyka a literatury PedF UK (přednášky z úvodu do studia českého jazyka a z historické češtiny)

 

Popularizace:

 ► od r. 2013 pravidelné sloupky v Týdeníku rozhlas (jednou za měsíc)

 

Účast na kongresech a konferencích: 
 ► od devadesátých let 20. stol. účast na řadě konferencí doma i v zahraničí

Pořadatel vědeckých konferencí:
 ► 1985 organizátor celostátní konference na PedF UK s názvem „Dynamika češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe“
 ► 1993 spoluorganizátor mezinárodní konference v ÚJČ AV ČR s názvem „Writing vs. Speaking. Language-Text-Discourse Communication 
 ► 2004 spoluorganizátor sympózia „Korpus jako zdroj dat o češtině“

 

Pořadatel vědeckých sborníků:

 ► (se S. Čmejrkovou) The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. Amsterdam: John Benjamins, 1994.

 ► Karel Čapek a český jazyk. Praha: UK 1990.
 ► (s R. Brabcovou) Dynamika češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha: UK, 1988.