> Sláma Jakub, Mgr.

Sláma Jakub, Mgr.

Kontakt

 • e-mail: slama at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 414

Profil na ResearchGate

 

 

Odborné zaměření

 • syntax češtiny a angličtiny, valence, lexikologie a slovotvorba, neologie; kognitivní lingvistika a konstrukční gramatika

 

Vzdělání

 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Český jazyk, školitelka: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.; disertační práce Náčrt konstrukčního přístupu k české slovotvorbě)
 • od 2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium (obor: Anglický jazyk, školitelka: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.; disertační práce Noun Valency in English)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Anglický jazyk; diplomová práce The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns)
 • 2016–2018 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, magisterské studium (obor: Český jazyk – specializační studium; diplomová práce Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov)
 • 2013–2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářské studium (obor: Anglistika-amerikanistika, Český jazyk a literatura; bakalářská práce English counterparts of the Czech instrumental case)

 

Další vzdělání

 • květen 2021: certifikovaný online kurs Fundamentals of Neuroscience, Part 3: The Brain (Harvard University)
 • srpen 2020: certifikovaný online kurs Fundamentals of Neuroscience, Part 2: The Neurons and Networks (Harvard University)
 • duben 2020: certifikovaný online kurs Language Testing during Awake Brain Surgery (University of Groningen)
 • duben 2020: certifikovaný online kurs Fundamentals of Neuroscience, Part 1: The Electrical Properties of the Neuron (Harvard University)
 • březen 2020: certifikovaný online kurs Introduction to Forensic Science (University of Strathclyde)
 • leden 2020: LOT Winter School 2020 (Tilburg) – kurzy Bayesian Data Analysis using Brms; Language in the Adult and Infant Brain; Language Acquisition
 • červen 2019: Birmingham Statistics for Linguists Summer School 2019
 • říjen 2018: školení v práci s EEG/ERP pro lingvisty

 

Dosažená praxe

 • od února 2022 Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
 • od března 2021 oddělení gramatiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • od ledna 2014 oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2019–2020 asistent na Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2018–2019 odborný asistent Katedry anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • 2018–2019 anotátor na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

 

Publikace

Kolektivní díla

 • Chromá, A., J. Sláma, K. Matiasovitsová & J. Kohoutková (2023): Korpus CoCzeFLA Chroma 2023.07. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University.
 • Databáze excerpčního materiálu Neomat. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR.
 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • člen autorského kolektivu: hesla s náslovím b- (2019), c-, č- (2020); d-, ď- (2022), f- (2023), h- (2024)

 

Článek v časopise

 

Kapitola v monografii

 

Příspěvek ve sborníku

 

Recenze

 

Zprávy a ostatní drobné žánry

 • Beneš, M., H. Mžourková, J. Sláma & I. Svobodová (2023): Bohemistické disertace roku 2022. Naše řeč, 106(5), s. 305–313.
 • Smejkalová, K., H. Mžourková, J. Sláma & I. Svobodová (2022): Úvodní slovo redakce. Naše řeč, 105(1), s. 3–4.
 • Mžourková, H., J. Sláma, K. Smejkalová & I. Svobodová (2022): Bohemistické disertace roku 2021. Naše řeč, 105(4), s. 230–236.

Projekty, granty – hlavní řešitel

 • od 2021: Valence substantiv v angličtině v kognitivní perspektivě (GA UK; Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK)

Projekty, granty – člen řešitelského týmu

 • 2022–2024: účast na grantovém projektu Odraz slovotvorných vztahů ve valenci substantiv: Případ českých deverbálních a deadjektivních substantiv (GA ČR, hlavní řešitelka Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.)
 • 2021–2023: účast na grantovém projektu Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development (START/HUM/016, hlavní řešitelka Mgr. Klára Matiasovitsová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
 • 2019–2022 účast na grantovém projektu Primus Výzkumná skupina pro empirické studium formální syntaxe a sémantiky, hlavní řešitel: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • 2019–2021 účast na grantovém projektu uděleném Grantovou agenturou ČR Adjectival postposition in English, hlavní řešitelka: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • člen autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny

 

Členství v oborových organizacích

 • člen badatelské skupiny EPoCC
 • od ledna 2021 člen Linguistic Society of America
 • od dubna 2020 člen Cognitive Science Society
 • od března 2020 člen International Association of Forensic Linguists
 • od září 2018 člen České asociace kognitivní lingvistiky
 • od března 2017 člen Jazykovědného sdružení ČR

 

Výuka

 • Current perspectives on word-formation, ÚJČTK FF UK (2021)
 • Syntax, ÚČJTK FF UK (2019, 2021)
 • Cvičení k lingvistické propedeutice, ÚAJD FF UK (2018–2020)
 • Anglická mluvnice: morfologie I, ÚAJD FF UK (2019–2020)
 • Anglická mluvnice: morfologie II, ÚAJD FF UK (2019–2020)
 • Valency in English, ÚAJD FF UK (2019–2020)
 • Morfosyntax angličtiny 3, FF ZČU v Plzni (2018–2019)
 • podíl na výuce předmětů Bakalářský seminář, Diplomový seminář, Vybrané otázky lingvistiky angličtiny, ÚAJD FF UK (2019–2022)

 

Editorská činnost

 • od ledna 2022 redaktor časopisu Naše řeč
 • od dubna 2020 redaktor anglických textů v Naší řeči
 • korektury monografií nakladatelství Language Science Press

 

Přednášky, konference (výběr)

 • duben 2024: příspěvek At the intersection of Cognitive Construction Grammar and Construction Morphology: The case of Czech ASCs with prefixes (workshop Challenging Construction Grammar: New insights from morphology, Monte Verità, Švýcarsko)
 • září 2023: přednáška Index průměrné délky vyjádření jako nástroj pro hodnocení jazykového vývoje dětí (K. Matiasovitsová, P. Čechová, J. Sláma, K. Homolková, F. Smolík) na konferenci Diagnostika jazykového vývoje v češtině: nástroje a zkušenosti (Praha)
 • listopad 2022: s K. Matiasovitsovou, F. Smolíkem a kol. poster The validity of transcript-based measures of child language development in Czech (Boston University Conference on Language Development, Boston, USA)
 • červenec 2022: s K. Matiasovitsovou, F. Smolíkem a kol. poster Relationships between different measures of language development in toddlers (Psycholinguistics of Slavic Languages 2022, Tübingen, Německo)
 • červen 2022: s K. Matiasovitsovou, F. Smolíkem a kol. poster Relationships between different measures of language development in Czech children (Workshop on Infant Language Development, San Sebastian, Španělsko)
 • červen 2022: s K. Matiasovitsovou, F. Smolíkem a kol. poster Mean length of utterance and Index of productive syntax in toddlers: correlating the two measures (The Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, USA)
 • duben 2022: s K. Matiasovitsovou, F. Smolíkem a kol. poster Mean length of utterance and Index of productive syntax in Czech (Cognitive Development Society Conference, Madison, USA)
 • březen 2022: přednáška Construction Grammar and the description of Czech word-formation (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha)
 • březen 2022: s B. Štěpánkovou přednáška Postavení ambipozic v češtině (Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha)
 • říjen 2021: příspěvek The study of valency is biased toward more frequent verbs: A corpus study of the valency of less frequent verbs in Czech (Slovko 2021, Bratislava)
 • listopad 2020: s R. Šimíkem přednáška On evidential relative clauses: The case of Czech jak-relatives (Slavic Linguistics Colloquium, Berlín, online)
 • říjen 2020: s R. Šimíkem přednáška Relativní věty uvozené výrazem jak (Jazykovědné sdružení, Praha, online)
 • říjen 2019: s B. Štěpánkovou příspěvek On the valency of various types of adverbs and its lexicographic description (Slovko 2019, Bratislava)
 • duben 2019: příspěvek Against introspection in syntax & semantics: The case of noun valency (Linguistics Prague 2019, Praha)
 • březen 2019: příspěvek To Be or Not to Be – or to Not Be? The Rise of the Negative Split Infinitive (Hradec Králové Anglophone Conference 2019, Hradec Králové)
 • říjen 2018: přednáška Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov aneb Výhledy české slovotvorby (Kruh přátel českého jazyka, Praha)

 

Popularizace

 

Jiné

 

Ocenění

 • 2019 – Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
 • 2019 – Cena rektora / Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních programů
 • 2018 – Mathesiova cena za diplomovou práci The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)
 • 2016 – Mathesiova cena za bakalářskou práci English counterparts of the Czech instrumental case (Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze)