> Šipková Milena, PhDr., CSc.

Šipková Milena, PhDr., CSc.

Kontakty:
e-mail: sipkova at ujc.cas.cz

 

Odborné zaměření:
dialektologie, nářeční lexikologie a lexikografie, onomastika, nářeční syntax
výuka češtiny pro cizince

 

Vzdělání:

 • 1988: CSc., Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Syntax hanáckých nářečí)
 • 1982: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor: český jazyk a literatura)
 • 1980–1983: interní vědecká aspirantura, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
 • 1975–1980: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: anglický jazyk a literatura – český jazyk a literatura, diplomová práce: The English equivalents of the Czech modal verb ‘mít’)

 

Dosažená praxe:

 • 1980–doposud: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i. (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno
 • od r. 1993 vědecká pracovnice
 • 2000–2018 vedoucí dialektologického oddělení

 

Zahraniční pobyt:

 • 1997–1998: Slavic Department, Princeton University, NJ, USA, lektorka českého jazyka

 

Publikační činnost:
Knižní monografie:

 • Šipková, M. Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí. H&H, Jinočany 1993, 192 s.
 • Šipková, M. a R. Landsman. Čeština pro cizince z germánské oblasti. Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1984, 1989, 1991, 1994.

 

Části knih:

 • Šipková, M. K vyjadřování přibližnosti kvanta v nářečích. In: Malčík, P. a P. Karlík (eds.), Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Host, Brno 2019, s. 151–163. ISBN 978-80-7577-810-9.
 • Šipková, M. Handrláci, Gráni, hubkaři aneb stopy podomních prodejců v nářečích, s. 28–54, Brabencový olej, brabeneční kopeček a brabenečný dědek, s. 116–118, Kupte si volej brabantovej, s. 119–122. In: Kloferová, S. a M. Šipková (eds), Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-657-1.
 • Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016–. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz
 • Pravdová, M. (ed.), Čeština nově od A do Ž. Academia/Lidové noviny, Praha 2016, 148 s. ISBN 978-80-200-2560-9; autorství 6 textů: (s. 63), (s. 67), (s. 71), (s. 75), (s. 79), (s. 83) + mapa (s L. Čižmárovou a S. Kloferovou).
 • Šipková, M. a L. Čižmárová. Komentář k mapě: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations. In: Saramandu N., M. Nevaci, I. Geană I. (eds.), Atlas linguarum Europae I-9 (Vol 1, Neuvième fascicule: Commentaires), Editura Universităţii din Bucureşti, s. 391–426, Bukurešť 2015. ISBN 978-606-16-0421-0.
 • Šipková, M. a L. Čižmárová. Mapa a legenda: 1.102 Foie (QI: 181). Carte de motivations. In: Saramandu N., M. Nevaci, I. Geană I. (eds.), Atlas linguarum Europae I-9 (Vol 1, Neuvième fascicule: Partes linguistiques Européennes), Editura Universităţii din Bucureşti, s. 206–223, Bukurešť 2015. ISBN 978-606-16-0456-2.
 • Šipková, M. Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku. In: Holub Z. (ed.), Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015, s. 100–110). ISBN 978-80-7510-165-5.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i. © 2014– . Dostupné z: http://spjms.ujc.cas.cz
 • Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).
 • Český jazykový atlas 5. Academia, Praha 2005 (členka autorského kolektivu, 36 zpracovaných statí). ISBN 80-1339-3.
 • Český jazykový atlas 4. Academia, Praha 2002 členka autorského kolektivu, 26 statí). ISBN 80-200-0921-3.
 • Český jazykový atlas 3. Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu, 25 zpracovaných statí). ISBN 80-200-0654-0.
 • Český jazykový atlas 2. Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu, 18 zpracovaných statí). ISBN 80-200-0574-9.
 • Český jazykový atlas 1. Academia, Praha 1992, dotisk Praha 2004 (členka autorského kolektivu, 1 zpracovaná stať). ISBN 80-200-0014-3.
 • Šipková, M. Enkláva českého jazyka (s J. Balharem a S. Kloferovou, s. 421–424), Interdialekt (s. 702), Středomoravská nářeční skupina (s nářečními nahrávkami, s. 1764–1766). In: Karlík, P., M. Nekula a J. Pleskalová (eds), Nový encyklopedický slovník češtiny A–M, N–Ž. NLN, Praha 2016 a Nový encyklopedický slovník češtiny online  (https://www.czechency.org). ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Šipková, M. Enkláva českého jazyka (s J. Balharem a S. Kloferovou, s.124–126); Interdialekt (s. 183–184); Skupina nářeční středomoravská (s. 399–401). In: Karlík, P., M. Nekula a J. Pleskalová (eds), Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Praha 2002. ISBN 80-7106-484-X.
 • Šipková, M. Jazykové poměry. In: Nekuda, V. (ed.), Moravskotřebovsko, Svitavsko. Vlastivěda moravská (67. svazek), Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2002, s. 289–298. ISBN 80-7275-026-7.
 • Šipková, M. Jak se adaptují nářeční mluvčí na mluvu Prostějova. In: Daneš F. et al., Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia, Praha 1997, s. 212–218. ISBN 80-200-0617-6.

 

Články v zahraničních periodikách a sbornících:

 • Šipková, M. The New Czech Dialect Dictionary. In: Vlasin, V. A., R. Colciar, D. Loșonți, N. Mocanu (eds.), Lucrările Celui de-al XVIII‑lea simpozion internațional de dialectologie. Cluj-Napoca, Editurile Argonaut și Scriptor, Societatea Română de Dialectologie; Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2020, s. 241–251. ISSN 2066‑4478.
 • Šipková, M. Hranice nářečního lexika. In: Myznikov, S. (ed.), Slavjanskaja dialektnaja leksikografija 2. Vol. 2. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2016, s. 238–252.
 • Šipková, M. Reflection on the dictionary of Czech dialects. In: Wandl-Vogt, E.; Dorn, A. (eds.), Dialekt / dialect 2.0. Langfassungen / Long papers. Wien: Praesens Verlag, 2017, s. 307–314.
 • Šipková, M. K interpretaci pomístních jmen typu Krobotů / Pekařů les na Moravě a ve Slezsku. In: Balleková K., Králik L’., Múcsková G. (eds.), Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Veda, Bratislava 2015, s. 301–321. ISBN 978-80-224-1494-4.
 • Šipková, M. Hranice nářečního lexika. Materiály konference Slovanská dialektologická lexikografie, 20–25. října 2014. Sankt Peterburg, Nestor-Istoria 201, s. 166.
 • Šipková, M. Současný stav zpracování pomístních jmen v Česku – jeho výsledky a perspektivy. In: J. Sierociuk (ed.), Gwary dziś 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. PTPN, Poznań 2012, s. 131–143.
 • Šipková, M. Словарь микротопонимов Моравии и Силези: теоретический и интерпретационный аспекты. Вопросы ономастики Nо 8, 2010, s. 55–66, Издателььство Уральского университета, Ekaterinburg, Rusko.
 • Šipková, M. Theoretical and Interpretative Approaches to the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. Slavia Centralis 3, 2010, s. 172–182, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovinsko.
 • Šipková, M. K českým pomístním jménům se základem -bab-/-báb-. In: Nazwy własne a społeczeństwo I, II. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2010, s. 163–174.
 • Šipková, M. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – prolegomena. In: J. Hladký a I. Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastikej konferencie, Trnava 12.–14. 9. 2007. Jazykovedný ústav Ľudivíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadéme vied, Bratislava 2010, s. 41–46.
 • Šipková, M. A Brief Synthesis on the Names for ‘liver’ in European Dialects. In: Kallasmaa Marja, Oja Vilja (eds.), Kodukeel ja Keele kodu. Home Language and the Home of a Language. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn 2009, p. 33–44 (spoluautorka L. Čižmárová).
 • Šipková, M. Словарь микротопонимов Моравии и Силезии: теоретический и интерпретационный аспекты. In: Березович Е. Л., Пьянкова К. Б., Руг М. Э., Феоктистова Л. А. (eds.) Этнолингвистика. Ономастика, Этимология. Материалы международной научной конференции. Jekatěrinburk, Издатлъство Уралъского университета, 2009, s. 293–294.
 • Šipková, M. Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms – Theoretical and Interpretative Aspects. In: Koletnik Michaela, Valh Kopert Alenka, Zemljak Jontes Melita (eds.), 6th SIDG Congress (14–18. 9. 2009 Maribor, Slovenija). Maribor: Univerza v Mariboru, 2009, 87–88.
 • Šipková, M. Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms: A New Project of Czech Linguistics. In: Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17–22, York University, Toronto, Canada. York University, Toronto 2009, s. 900–908.
 • Šipková, M. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – nový projekt české lingvistiky. In: Nowe nazwy własne. Nowe tendence badawcze. Krakow 2007, s.321–324.
 • Šipková, M. Interpretace lexikálních diferencí česko-moravských. In: Sierociuk, J. (ed.): Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii. PTPN: Poznaň 2007, s. 125–128.
 • Šipková, M. On the Proportionality of Lexis and Grammar in the Czech Linguistic Atlas. In: Timuška, A. (ed.), Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, University of Latvia, Riga 2006, s. 450–452.
 • Šipková, M. Vývoj jazyka vesnice v centru nářeční oblasti. In: Sierociuk, J. (ed.), Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 69–73.
 • Šipková, M. Několik poznámek k metodologii Českého jazykového atlasu. In: Sierociuk, J. (ed.), Gwary dziś 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003, s.123–126.
 • Šipková, M. Dialectal Research as One of the Sources of Discovering the Systemic Syntactic Processes. In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists (Lublin, 24.-29. července 2000), Maria Curie- Skłodowska University Press, Lublin 2003, 2. svazek, Lublin 2003, s. 371–373.
 • Šipková, M. On the Proportionality of Lexis and Grammar in the Czech Linguistic Atlas. In: Proceedings of the 4th International Congresss of Dialectologists and Geolinguists. Madonas Poligrafists, Riga 2006, s. 450–452.
 • Šipková, M. Some Theses and Tasks of the Description of Dialectal Syntax. In: Book of Abstracts, 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Vrije Universiteit Amsterdam 1997, s. 131.
 • Šipková, M. Problémy a úkoly popisu nářeční skladby. Naukovi zapiski 18. Svaz Rusínů – Ukrajinců Slovenské republiky, Prjašiv 1993, 169–176.

 

Články v domácích periodikách a sbornících:

 • Šipková, M. Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech. In: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita 2021, s. 206–217. ISBN 978‑80‑210‑9883‑1.
 • Šipková, M. Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z LII. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 270–284.
 • Šipková, M. Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 288–296.
 • Šipková, M. O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patři zbórat. Naše řeč 100, č. 4, 2017, s. 265–271.
 • Šipková, M. Zaniklý svět podomních obchodníků v nářečním pojmenování. Národopisná revue 4/2016. Strážnice: NÚLK, 2016, s. 306–315.
 • Šipková, M. K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů. In: Rusinová Eva (ed.), Přednášky a besedy z XLVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 184–194.
 • Šipková, M. Co je nářeční syntax? Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Minsk 20.–27. 8. 2013 (Slavia 82, 2013, sešit 1–2), s. 220–224.
 • Šipková, M. Možné typy nářečního slovníku. In: Čmejrková S., J. Hoffmannová a J. Klímová (eds.), Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny ústavu pro jazyk český, Praha: Karolinum, 2012, s. 327–332.
 • Šipková, M. Dialektismy (nejen lexikální) ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 216–222.
 • Šipková, M. K pomístním jménům na Moravě a ve Slezsku. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Masarykova univerzita, Brno 2010, s. 172–179.
 • Šipková, M. Předmluva, Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 7–9, ÚJČ AV ČR Praha.
 • Šipková, M. Pomístní jména a jejich zpracování ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica 51, 1, 2010, s. 48–78, Praha: ÚJČ AV ČR.
 • Šipková, M. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy z XLII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova Univerzita 2009, s. 164–170.
 • Šipková, M. In margine lexikografického zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: M. Harvalík, E. Minářová, J. M. Tušková (eds.): Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 267–272.
 • Šipková, M. a L. Čižmárová. Názvy jater v dialektech evropských jazyků. In: Janyšková, I. a H. Karlíková (eds.), Studia etymologica. Praha 2009, s. 67–76.
 • Šipková, M. K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny. In: Rusinová E. (ed.), Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 192–198.
 • Šipková, M. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Čeština doma a ve světě, 1 a 2, 2007, s. 15–19.
 • Šipková, M. Sto let vývoje jazyka středomoravské obce. In: Hoskovec, T., O. Šefčík a R. Sova (eds.), Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 81–87.
 • Šipková, M. Spojovací jak v dnešní mluvené češtině. In: Čmejrková, S. – Svobodová I. (eds.), Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. ÚJČ AV ČR, Praha 2005, s. 313–317.
 • Šipková, M. Dynamika a kodifikace. In: Minářová, E. a K. Ondrášková (eds.): Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník z mezinárodní konference konané ve Šlapanicích 10.–12. 2. 2004, Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 147–150.
 • Šipková, M. Konstrukce typu co máš (té) ruce? In: Karlík, P. a J. Pleskalová (eds.), Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s.143–149.
 • Šipková, M. O jazyce čechoamerického týdeníku Našinec. Naše řeč 84, 2001, s. 192–198.
 • Šipková, M. Nářeční změna krátkého e>i? SPFFBU A 48, 2000, s. 117–119.
 • Šipková, M. Jak strávit medový měsíček (honeymoon) aneb Něco o češtině v čechoamerickém týdeníku Našinec. Čeština doma a ve světě 2, 2000, 96–99.
 • Šipková, M. Smět–nesmět. SPFFBU A 47, Brno 1999, 101–103.
 • Šipková, M. K didaktickému aspektu lingvistických teorií. In: Hladká, Z. a P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 127–130.
 • Šipková, M. Numeralizace substantiv z hlediska dichotomie spisovnosti. In: Šrámek, R. (ed.), Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita, 86–87.
 • Šipková, M. Kroměvá tebe. Naše řeč 79, 1996, 212–214.
 • Šipková, M. F. Bartoš o významech instrumentálu. In: Karlík P. – Pleskalová, J. – Rusínová, Z. (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. Boskovice: Albert, 1995, s. 207–212.
 • Šipková, M. K dichotomii spisovnosti a nespisovnosti. In: Jančáková, J., M. Komárek a O. Uličný (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: UK, 1995, s. 89–90.
 • Šipková, M. K jednomu typu názvu podniků. Naše řeč 78, 1995, s. 223–224.
 • Šipková, M. Který, jenž, co a jak. Čeština doma a ve světě 4, 1995, s. 265–266.
 • Šipková, M. K původu pojmenování z tematického okruhu zemědělské terminologie. SPFFBU A 43, 1995, s.97–103.
 • Šipková, M. K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí. SPFFBU A 42, 1994, s.43–52.
 • Šipková, M. K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech. SPFFBU A 41, 1993, s. 73–76.
 • Šipková, M. Podmínkové věty v hanáckých nářečích. SPFFBU A 40, 1992, s. 55–59.
 • Šipková, M. Časové věty v hanáckých nářečích. SPFFBU A 34, 1986, s. 121–128.
 • Šipková, M. The English equivalents of the Czech modal verb „mít“. Brno Studies in English 16, 1985; pp. 109–121.

 

Recenze a zprávy:

 • Šipková, M. Stanislava Kloferová. Slavia 894, 2020, s. 474–479.
 • Šipková, M. Alfred Lameli, Roland Kehrein, Stefan Rabanus (eds.): Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 2. Language Mapping. Part I, II. Berlin – New York 2010: De Gruyter Mouton, I, 668 s., II, 446 s. (ISBN 978-3-11-019609-2, e-ISBN 978-3-11-021916-6) Gwary dziś 7, 2015, p. 247–256, DOI 10.14746/gd.2015.7.20.
 • Šipková, M. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku a jejich zpracování. Národopisná revue 1/2010, s. 73–74.
 • Šipková, M. Atlas Linguarum Europae, Volume I. Sixième fascicule, Cartes I.60-I.72, Commentaires. Slovo a slovesnost 66, 2005, s. 228–231.
 • Šipková, M. Odešel Karel Fic. Naše řeč 88, 2005, s. 262–264.
 • Šipková, M. Za Karlem Ficem. Věstník Společnosti Anny Pammrové 33, Tišnov 2005, s. 14–16.
 • Šipková, M. Jubileum Jana Balhara. SPFFBU A 54, 2006, s. 219–220.
 • Šipková, M. Odešel Karel Fic. In: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovania 2003–2005. Zbornik naučnych trudov. Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN, Moskva, 2006, s. 350.
 • Šipková, M. Gwary dzis 1. Metodologia badan. Poznanskie towarzystwo przyjaciól/ nauk, Poznaň 2001, 216 s., ISSBN 83-7063-306-4. SPFFBU A 50, 2002, s. 165–167.
 • Šipková, M. Stanislava Kloferová, Mluva v severomoravském pohraničí. Masarykova univerzita v Brně, Brno 2000, 130 s. Univerzitní noviny 5/2001, MU Brno, 31. 5. 2001, s. 73–74.
 • Šipková, M. Hranice jazyka a identity v těšínském Slezsku. (Recenze na monografii Kevina Hannana Borders of Language and Identity in Teschen Silesia, Peter Lang Publishers 1996, 426 s.), Naše řeč 80, 1997, 154–157.

 

Projekty, granty:

 • 2020–2022 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit, Ministerstvo kultury, Program NAKI II (DG20P02OVV029), řešitelka: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
 • 2016–2018 Odraz života našich předků v mizejících slovech, Grantová agentura ČR (16-04648S), řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2011–2015 Slovník nářečí českého jazyka, Grantová agentura ČR (P406/11/1786), řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2011–2015 Nový encyklopedický slovník češtiny online (ENC-Czech online), Grantová agentura ČR (P406/11/0294), řešitel: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 • 2008–2010 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty), Grantová agentura ČR (405/08/0703), řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
 • 2005–2007 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Grantová agentura ČR (405/05/2065), řešitelka: PhDr. Milena Šipková, CSc.
 • 2006–2007 Český jazykový atlas – Dodatky, Grantová agentura ČR (405/06/0293), řešitelka: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
 • 2001–2003 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů, Grantová agentura Grantová agentura ČR (405/01/0110), řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1998–2000 Čeština v jazykovědných pojmech, Grantová agentura ČR (405/98/0746), řešitel: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 • 1998–2000 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie), Grantová agentura ČR (405/98/0211), řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1995–1997 Morfologický systém českých nářečí, Grantová agentura ČR (405/95/0013), řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.
 • 1993–1995 Český jazyk v Evropě na konci tisíciletí, Grantová agentura ČR (405/93/1223), řešitel: prof. PhDr. František Daneš, DrSc.
 • 1992–1994 Vývoj nářeční zemědělské terminologie, Grantová agentura GA ČR (91695), řešitel: PhDr. Jan Balhar, CSc.

 

Členství v institucionálních orgánech a odborných organizacích:

 • 2000–dosud Evropský jazykový atlas (Atlas linguarum Europae, ALE), členka ediční rady
 • 2005–2017 členka Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. .i.

 

Výuka:

 • Český jazyk pro cizince – začátečníci I – gramatika (Kabinet češtiny pro cizince Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; 1995–dosud)
 • Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro dospělé (Kabinet češtiny pro cizince Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; 2017–dosud)
 • Anglický jazyk (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; 1990–1991)
 • Syntax českého jazyka (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno; 1987–1991)
 • Ústav českého jazyka FF MU, Brno: vedení diplomových a disertačních prací z dialektologie, posudky

Přednášková a popularizační činnost:

 • Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech. Přednáška na LŠSS FF MU (3. 8. 2021)
 • Současná česká dialektologie. Přednáška pro veřejnost. Dialektologické oddělení ÚJČ, Brno (14. 11. 2019).
 • Mutual interconnection of three main projects of Czech dialectology: Dictionary of Czech Dialects, Czech Linguistic Atlas and Dictionary of Anoikonyms in Moravia and Silesia. Přednáška na 52. zasedání Evropského jazykového atlasu, Vilnjus, Litva, 10. 9. 2019.
 • Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka. Přednáška na LŠSS MU (31. 7. 2019).
 • Rozhovor pro Český rozhlas o nářečích na Slovácku, 30. 5. 2019 (vysíláno v rámci oslav Slováckého roku 2019, 15.–18. 8. 2019)
 • Brutvaň, hřébke a vošouch aneb Jak umírají nářečí. Týden (12. 2. 2018; 22. 2. 2018, tyden.cz).
 • Baba, Amálka, Drákos. Přednáška pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci. Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, Brno (3. 5. 2018).
 • Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny. Přednáška na LŠSS MU (25. 7. 2017).
 • Slovník nářečí českého jazyka a další projekty dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Přednáška pro studenty Institutu für Slawistik z Univerzity ve Vídni. Dialektologické oddělení ÚJČ, Brno (3.6. 2016).
 • Série 6 příspěvků s mapkami pro jazykový kurz Čeština nově: normy, pravidla, novinky, Lidové noviny 20.–26. února 2015 + mapa Jak se kde mluví: nářečí v České republice (spoluautorka L. Čižmárová a S. Kloferová).
 • K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů. Přednáška na LŠSS MU (31. 7. 2014, 31. 7. 2013, 8. 8. 2012).
 • Interpretace lexikálních diferencí česko-moravských. Přednáška na katedře bohemistiky FF UP (12. 11. 2014).
 • Moravská a slezská pomístní jména. Přednáška v rámci projektu „Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech“; dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, Brno (17. 4. 2013).
 • Rozhlasové vystoupení o slovní zásobě v Českém jazykovém atlase, ČR Brno (13.1.2013)
 • Bohatství jazyka: švíca, sychrá, škařupa (16. 4. 2013, iHNed.cz)
 • Pomístní jména vyprávějí staré příběhy (10. 5. 2013, iHNed.cz)
 • Pomístní jména a jejich zpracování ve slovnících. Přednáška na FF KU (24. 10. 2012)
 • Současné úkoly dialektologického oddělení (se zaměřením na lexikografické zpracování propriální i apelativní slovní zásoby) (17. 9. 2012)
 • Český jazykový atlas a nářeční slovní zásoba. Rozhovor pro Český rozhlas Brno (Vltava, 23. 5. 2012).
 • Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka. 8. historickogeografická konference Krajina a společnost v geografickém názvosloví; PřF UK, (25. 1. 2012).
 • Maxim (červenec 2011; o českých nářečích).
 • Řepa z Blázince, výhled z Cukrmandle. Jazykovědci luští mapu …; o Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku), iDnes (20. 12. 2010)
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Český rozhlas 2 Praha (20. 12. 2010).
 • Na škopek do štatlu aneb brněnská hantýrka (Česká televize Brno, 27. 9. 2008); Odlišný význam nářečních slov (Česká televize Brno, 9. 1. 2010); scénáře a vystoupení v pořadu O češtině.
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. JS FF MU (11. 3. 2009).
 • Ke koncepci Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. JS UP (4. 3. 2008).
 • Jak se kde mluví. Nářečí v České republice. Lidové noviny 258, roč. 20, příloha Čeština v práci (společně se L. Čižmárovou a S. Kloferovou, mapa nářečí českého jazyka se stručnými charakteristikami) (5. 11. 2007).
 • SPJMS – nový projekt dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. JS FF a PJ Ostravské univerzity (12. 12. 2007).
 • Koncepce Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Přednáška pro Klub přátel českého jazyka na FF UK (24. 10. 2007).
 • Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Seminář v v Jazykovědném ústavu L’udovíta Štúra SAV (11. A 12. 10. 2007).
 • Všechna nářečí jsou vlastně kuriózní. Lidové noviny (22. 7. 2003).
 • O stavu a vývoji nářečí. Rádio Svobodná Evropa (14. 2. 2002).
 • K historii, současnému stavu a budoucnosti hanáckých nářečí. Jihomoravský večerník ČT (21. 11. 2001).
 • Výmět koně. Právo. (1997).
 • Hala na Vodově nebo na Vodové ulici? Rovnost (25. 11. 1994).
 • Co mě těšívalo, vodou uplynulo. Rovnost (22. 11. 1991).
 • Čtete Dikobraz? Rovnost (25. 1. 1985; spoluautorka Z. Majerčáková).
 • Cestujete? Rovnost 1985 (20. 1. 1982, spoluautorka Z. Majerčáková).
 • Turbína. Rovnost (26. 9. 1981, spoluautorka Z. Majerčáková).
 • Fotografujete? Rovnost (8. 8. 1981, spoluautorka Z. Majerčáková).
 • Znejišťovat, nebo znejišťovat? Rovnost (7. 2. 1981).
 • Nepleťme si standard se standartou. Rovnost (1981).
 • Skloňovat, nebo neskloňovat. Rovnost (1981).

 

Korektury:

 • Český jazykový atlas. 2., elektronické, opravené a doplněné vydání © Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012–2016. ISBN 978‑80‑86496‑66‑5. Dostupné na: http://cja.ujc.cas.cz (PDF verze); https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/ (HTML verze; dosud 1.–4. díl).