> Šemelík, Martin, Mgr., Ph.D.

Šemelík, Martin, Mgr., Ph.D.

Kontakty:

 • e-mail: semelik at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 410
 • ResearchGate
 • ORCID ID: 0000-0002-5813-4541

Odborné zaměření:

 • lexikografie a lexikologie v širším pojetí, gramatika němčiny

 

Vzdělání:

 • 2008–2014: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií
 • 2001–2008: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií
  • studijní program: Německý jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy
  • diplomová práce Wortnestbildung in einem Übersetzungswörterbuch
 • 2001: maturita, Gymnázium Kladno

 

Dosažená praxe:

 • 2018–dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • od 2018: člen autorského týmu a člen hlavní a koncepční redakce Akademického slovníku současného jazyka
  • 4/2019 – 5/2021: vedoucí oddělení
 • 2011–dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií
  • odborný asistent (výzkumná, pedagogická a organizační činnost)
  • lexikografická práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku; od roku 2008 člen užšího redakčního kruhu
 • 2015: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav translatologie (pedagogická činnost)
 • 2009–2010: Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Katedra germanistiky (pedagogická činnost)

 

Zahraniční stáže:

 • 2012–dosud: Universität Regensburg, Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft – krátkodobé výzkumné a přednáškové pobyty v rámci projektu DAAD-Ostpartnerschaft (vedoucí projektu: Prof. Dr. Paul Rössler)
 • 2014: měsíční výzkumný pobyt na Universität Köln, meziuniverzitní partnerství Universität Köln/Univerzita Karlova
 • 2012, 2013: Lunds Universitet, Erasmus, studijní a výukový pobyt
 • v rámci doktorského studia stipendium DAAD: zimní semestr 2010/2011 Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Germanistik, vedení: Dr. Hannelore Poethe a Prof. Dr. Irmhild Barz

 

Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím b-; c-, č-; d-, ď-; f-; ch- (2019, 2020, 2022, 2023; 2024; člen autorského kolektivu a hlavní redakce).
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch. Praha: Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin – PŘIBÍK, Radek (2020): Chci studovat němčinu na vysoké škole! Sbírka testových úloh z německé gramatiky. Praha: Karolinum.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2020): Ztvárnění tělesnosti ve slovníku: hledání křehké rovnováhy. In: I. Vaňková (ed.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III. Praha: FF UK, s. 179–187.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠIMEČKOVÁ, Alena – ŠEMELÍK, Martin et al. (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha: Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin (2014): Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch. Praha: Philosophische Fakultät der Karls-Universität, dizertační práce.

 

Články v časopisech a příspěvky ve sbornících: 

 • GEORGIEVOVÁ, Jana – KŘIVAN, Jan – LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2023): Ke koncepci proprií a deproprií v Akademickém slovníku současné češtiny. Jazykovedný časopis 3/74, s. 741–760.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra (2023): Ge-… und Ge-…-e unter dem Mikroskop. Eine korpuslinguistische Betrachtung. In: Czajkowski, Luise – Poethe, Hannelore – Seiffert, Anja (eds.): Wörter und Phraseme. Theoretische und praktische Exkurse (Festschrift anlässlich des 80. Geburtstags von Irmhild Barz). Leipzig: Universität Leipzig, s. 102–123, online.
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela – KŘIVAN, Jan (2023): K modifikované koncepci Akademického slovníku současné češtiny. Bohemistyka, s. 273–294. text
 • KŘÍŽ, Václav – ŠEMELÍK, Martin (2022): Eine neue Text- und Aufgabensammlung zur deutschen Sprachgeschichte in statu nascendi. Eine Projektskizze. In: Hejhalová, Věra – Šemelík, Martin (eds.): AUC Philologica 3/2022, s. 93–117.
 • ŠICHOVÁ, Kateřina – ŠEMELÍK, Martin (2022): Ein Küsschen in Ehren… Eine deutsch-tschechische parömiologische Studie. In: Mostýn, Martin – Polášková, Eva et al. (eds.): Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft (Festschrift für Prof. Lenka Vaňková, Ostrava: FF OU, s. 353–378.
 • ŠKRABAL, Michal – LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2022): On Defining Vocabulary in a Monolingual Online Dictionary. Some Remarks from Lexicographical Practice on Academic Dictionary of Contemporary Czech. In: Klosa-Kückelhaus, Annette – Engelberg, Stefan – Möhrs, Christine – Storjohann, Petra (eds.), Book of Abstracts of the XX EURALEX International Congress „Dictionaries and Society“. Mannheim: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – ŠEMELÍK, Martin a kol. (2021): Hesla z Akademického slovníku současné češtiny publikovaná mimo abecední pořadí: tematický okruh koření. Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3–4, s. 76–88.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin a kol. (2020): Hesla z Akademického slovníku současné češtiny: covid-19. Jazykovědné aktuality, roč. 57, č. 3–4, s. 133–137.
 • ŠEMELÍK, Martin (2020): Čágo bélo, tschüssikowski und die anderen. Ausgewählte Kontaktformeln aus tschechisch-deutscher Perspektive. Korpus – gramatika – axiologie 21, s. 17–40.
 • ŠEMELÍK, Martin (2020): Několik poznámek ke zpracování slovotvorných elementů v překladovém slovníku. Časopis pro moderní filologii, 1/102, s. 102–117.
 • ŠEMELÍK, Martin – ŠKRABAL, Michal (2019): Poznámky k poznámkám. Usage notes v českém lexikografickém prostředí. Naše řeč 1–2/102, s. 25–35.
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2019): K lexikografickému zpracování tabuových slov. Slovo a slovesnost, 80, s. 39–57.
 • ŠICHOVÁ, Kateřina – ŠEMELÍK, Martin (2018): Einfach klasse! Ein Bericht über das Wörterbuch der tschechischen Phraseologie und Idiomatik, Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship 35: 2008, s.  275–292.
 • ŠEMELÍK, Martin – ŠKRABAL, Michal (2018): Better Late than Never: Some Remarks on usage Notes in Present-Day Czech Dictionaries. In: Jaka Čibej – Vojko Gorjanc – Iztok Kosem – Simon Krek (eds): The XVIII EURALEX International Congress Lexicography in Global Contexts (17-21 July, Ljubljana). Book of Abstracts, s. 101–102.
  ŠEMELÍK, Martin (2017): Zu neuen Möglichkeiten der lexikographischen Erfassung von Wortbildungskonkurrenzen. Ge- vs. -werk korpuslinguistisch betrachtet, International Journal of Lexicography, 3/30, S. 350–381.
 • ŠEMELÍK, Martin – ŠICHOVÁ, Kateřina (2017): Was nicht ist kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht. Teil 2: Aufgaben und Übungen, Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, 59/2017, s. 37–76.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – KOPTÍK, Tomáš (2017): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka, Cizí jazyky 60, s. 5–18.
 • ŠEMELÍK, Martin (2017): Komunikační funkce věty a modalita v Česko-německé srovnávací gramatice Františka Štíchy, Časopis pro moderní filologii, 1/ 99, s. 113–127.
 • ŠICHOVÁ, Kateřina – ŠEMELÍK, Martin (2016): Was nicht ist, kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht. Teil 1: Eine exemplarische Lehrwerk- und Wörterbuchanalyse, Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 57, s. 61–104.
 • ŠICHOVÁ, Kateřina – ŠEMELÍK, Martin (2016): Několik poznámek k současné německojazyčné frazeografii, Časopis pro moderní filologii, 2/98, s. 241–253.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): Noch zu Ge-…(-e) vs. -(er)ei. Eine korpuslinguistische und lexikographische Betrachtung, Deutsche Sprache, 3/44, s. 235–260.
 • ŠEMELÍK, Martin – BEZDÍČKOVÁ, Alžběta – KOPTÍK, Tomáš (2016): Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern, Acta Universitatis Carolinae – Philologica 4, Germanistica Pragensia XXIV, s. 175–198.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků. In: Lišková, Michaela – Vodrážková, Veronika – Děngeová, Zuzana (eds.): Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Sborník abstraktů z workshopu konaného ve dnech 29. – 30. 11. 2016 v Praze. Praha, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, s. 66–67.
 • ŠEMELÍK, Martin (2015): Kookurrenzdatenbank CCDB im fortgeschrittenen DaF- und DaZ-Unterricht. Interkulturelle Sprachdidaktik im Fokus, Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU, s. 290–303.
 • ŠEMELÍK, Martin (2014): Deutsch-tschechische Übersetzungswörterbücher und deren Außentexte – Wortbildung des Deutschen im Fokus, Germanistica Pragensia (AUC Philologica 2/2014, Festschrift für PhDr. Eva Berglová), s. 171–191.
 • ŠEMELÍK, Martin (2014): Qual der Wahl – Zur Wortbildung im Übersetzungswörterbuch, Deutsch als Fremdsprache 3/2014, s. 203–212.
 • ŠEMELÍK, Martin (2014): Behandlung der Wortbildungselemente in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern, Linguistik Online 63, 1/14, s. 55–86.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ Věra (2014): K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Ústav Českého národního korpusu / Nakladatelství Lidové noviny, s. 74–88.
 • ŠEMELÍK, Martin (2013): Slovotvorná synonymie v Německo-české lexikální databázi. K zachycení stylové příznakovosti pomocí Kookurenční databanky CCDB, Jazykovědné aktuality 3–4/50, s. 131–140.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden, Aussiger Beiträge 7, s. 191–209.
 • KLOUDOVÁ Věra – ŠEMELÍK, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny, Časopis pro moderní filologii 1/95, s. 35–47.
 • ŠEMELÍK, Martin (2013): Makrostrukturformen in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Einige Bemerkungen aus der DaF-Perspektive. In: Věra Janíková – Brigitte Sorger (Hrsg.): Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik – Deutsch als Fremdsprache (Sammelband aus der Konferenz „Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften“, 17. – 18. 5. 2012 Olmütz), s. 125–138.
 • ŠEMELÍK, Martin (2013): Typographie im Dienste der Wortbildung, Zielsprache Deutsch, 40/1, s. 17–31.
 • ŠEMELÍK, Martin (2012): Nestbildung in einem Übersetzungswörterbuch, Germanistica Pragensia XXII (AUC Philologica 2/2012), Praha: Univerzita Karlova, s. 133–142.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie (2012): Nad novou bibliografií k lingvistickému srovnání němčiny a češtiny, Časopis pro moderní filologii 1/94, s. 43–51.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie (2011): Zirkumfixbildungen auf Ge-(e) aus kontrastiver (deutsch-tschechischer) und korpuslinguistischer Sicht. In: Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Vermittlung (Budweiser Arbeiten zur Germanistik in Unterricht und Forschung, Bd. 1), Alena Lejsková – Jana Valdrová (Hrsg.), Augsburg, Wißner-Verlag, s. 124–139.
 • ŠEMELÍK, Martin (2011): Krátké zamyšlení nad bolestmi současné německo-české terminografie. In: Jazykovědné aktuality 3–4/48, s. 87–95.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ Marie – KLOUDOVÁ Věra (2011): Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp, Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, Nr. 2, Jg. 1, s. 131–149.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: František Čermák (Hrsg.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – InterCorp (Bd. 1). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, s. 73–89.
 • ŠEMELÍK, Martin (2011): Zum aktuellen Stand des deutsch-tschechischen Sprachvergleichs. In: Gabriela Rykalová – Lenka Vaňková (vyd.): Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform, Brno: Tribun EU, s. 87–94.
 • ČONOSOVÁ, Edita – MARKOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. XXIII. Ročenka Kruhu moderních filologů, s. 131–144.
 • ŠEMELÍK, Martin (2009): Několik poznámek k lexikografickému zpracování německých antonym, Časopis pro moderní filologii 1/91, s. 37–44.

 

Editorská a redakční činnost:

 

Recenze, zprávy a rozhovory:

 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2023): Euralex 2022. Slovo a slovesnost, roč. 84, č. 3, s. 257–260.
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): Deutsche Sprachgeschichte. Grundzüge und Methoden, Stefan Hartmann. Ročenka KMF, č. XXVIII, s. 57–60.
 • DOVALIL, Vít – ŠEMELÍK, Martin – HEJHALOVÁ, Věra – RÖSSLER, Paul (2022): 11 let spolupráce Katedry německé jazykovědy Univerzity v Řezně a Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 3–4, s. 51–56.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie (2022): 58. konference Leibnizova ústavu pro německý jazyk. Slovo a slovesnost, roč. 83, č. 3, s. 236–239.
 • ŠEMELÍK, Martin (2022): Před 100 lety se narodil germanista Wolfgang Fleischer. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 1–2, s. 64–68.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2022): Rozhovor s dr. Alexandrou Jarošovou. Jazykovědné aktuality, roč. 59, č. 1–2, s. 13–18.
 • ŠEMELÍK, Martin (2021): Österreichisches Wörterbuch. Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3–4, s. 99–105.
 • HEJHALOVÁ, Věra – DOVALIL, Vít – ŠEMELÍK, Martin – TICHÁK, Viktor (2021): GerCoLiNet – German Constrastive Linguistics Network. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK. Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3–4, s. 106–108.
 • ŠEMELÍK, Martin (2020): Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht. Helga Kotthoff – Damaris Nübling – Claudia Schmidt, Tübingen: Narr, 2018. Jazykovědné aktuality, LVII, 1–2, s. 53–57.
 • ŠEMELÍK, Martin (2019): Martin Kavka – Michal Škrabal a kol. (2019): Hacknutá čeština 2.0. Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Časopis pro moderní filologii, 101, č. 2, s. 234–237.
 • ŠEMELÍK, Martin – ŠICHOVÁ, Kateřina (2018): František Čermák (2009, 2016): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Yearbook of Phraseology 9/2018, s. 146–156.
 • ŠEMELÍK, Martin (2018): Annelies Häcki-Buhofer et al. (2014): Feste Wortverbindungen des Deutschen. Kollokationswörterbuch für den Alltag. Časopis pro moderní filologii 2/100, s. 273–276.
 • ŠEMELÍK, Martin (2018): Rainer Perkuhn – Holger Keibel – Marc Kupietz (2012): Korpuslinguistik. Korpus – gramatika – axiologie 17/2018, s. 66–69.
 • Šichová, Kateřina – ŠEMELÍK, Martin (2017): František Čermák (2009, 2016): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Jazykovedný časopis 3/68, s. 491–499.
 • ŠEMELÍK, Martin – KOPTÍK, Tomáš (2017): František Štícha (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Slovo a slovesnost 3/78, s. 263–269.
 • BEZDÍČKOVÁ, Alžběta – KOPTÍK, Tomáš – ŠEMELÍK, Martin (2016): Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. konference IDS Mannheim. In: Časopis pro moderní filologii 2/98, s. 287–290.
 • ŠEMELÍK, Martin – SCHNEIDER, Thomas (2016): Zentrum und Peripherie. Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes in Opava (25. – 27. Mai 2016). In: brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2016. Praha, Steffen Höhne u.a., s. 237–241.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): Rozhovor s prof. Henningem Bergenholtzem. Jazykovědné aktuality, roč. 53, č. 1–2, s. 71–75.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): Jan Valeška (2013): Slovník anglických frázových sloves a odvozených jmenných složenin. Ročenka Kruhu moderních filologů 26/2016, s. 66–70.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): autorský kolektiv: Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi Deutsch als Fremdsprache. Cizí jazyky 59/2016, s. 48–51.
 • ŠEMELÍK, Martin – ŠICHOVÁ, Kateřina (2015): Hans Schemann – Paul Knight (2011): Idiomatik Deutsch-Englisch. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 55, s. 137–143.
 • KOPTÍK, Tomáš – ŠEMELÍK, Martin (2014): Uwe Quasthoff (2010): Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen, De Gruyter-Verlag, Berlin/New York. Linguistica Pragensia 1/2014, s. 87–91.
 • ŠEMELÍK, Martin (2013): Fandrych, Ch. (Hrsg.), Klipp und klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2 / C1. Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart: Klett, 2012. Cizí jazyky 4/2013–2014, s. 57–59.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin (2013): Rozhovor s PhDr. Evou Berglovou u příležitosti jejího životního jubilea. Cizí jazyky 1/57, 2013–2014, s. 47–51.
 • ŠEMELÍK, Martin (2010): Gläser, Rosemarie: Eigennamen in der Arbeitswelt. Onomastica Lipsiensia, Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung, Bd. 3, Eichler, E. et al. (vyd.), Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2005. Linguistica Pragensia 1/2010, s. 54–56.
 • ŠEMELÍK, Martin (2010): Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge Goldhahn et al. (2010): Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen. International Journal of Lexicography 2010; doi: 10.1093/ijl/ecq023.
 • ŠEMELÍK, Martin (2009): Müller, Wolfgang (2000): Das Gegenwort-Wörterbuch. Ein Kontrastivwörterbuch mit Gebrauchshinweisen, 2. Aufl., WdeG: Berlin/New York. Studia Germanistica, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, 3/2008, s. 168–170.
 • ŠEMELÍK, Martin (2009): Köster, Rudolf (2003): Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein Lexikon, de Gruyter: Berlin/New York. Linguistica Pragensia XIX/2 (2009), s. 111–112.
 • ŠEMELÍK, Martin (2008): Vachková, Marie (2007): Kapitoly k německo-české metalexikografii I. Jazykovědné aktuality 1–2/45, s. 59–60.

 

Projekty, granty:

odpovědný řešitel

 • 2015 GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029)
 • 2014 Slovotvorba v překladovém slovníku (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, interní projekt v rámci rozvojového programu na podporu postdoktorandů)
 • 2012 Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 566912)
 • 2011 (Nová) Bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 (v rámci projektového účelového stipendia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
 • 2010 Materiálová studie k aktuálnímu stavu německo-českého jazykového srovnání (v rámci projektu Problém času v humanitních a sociálních vědách: projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu)

 

člen řešitelského týmu

 • 2022–dosud Cooperatio – Lingvistika (Univerzita Karlova, hlavní řešitel za FF: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.)
 • 2021–2022 GerCoLiNet, European Network of German and Contrastive Linguistics: A Research-Education Interface (methodology, teaching and in-field experience), 4EU+ European University Alliance (hlavní řešitelka – Dr. habil. Hélène Vinckel-Roisin)
 • 2017–2021 Jazyk v proměnách času, místa, kultury. (Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel za FF: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.)
 • 2016–2018 Deutsch-Tschechische lexikalische Datenbank. Verben online. (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK 197116), hlavní řešitel – Mgr. Tomáš Koptík)
 • 2016–2017 „Hegelei ist nicht Hegels Ei!“ Das deutsch-tschechische Wörterbuch der Wortbildungsmittel. (VG109 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel – Mgr. Tomáš Koptík)
 • 2009–2011 Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/09/1280, hlavní řešitelka – Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2006–2008 Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/06/585, hlavní řešitelka – Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2003–2005 Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/03/1452, hlavní řešitelka – Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)

 

Členství v oborových společnostech a institucionálních orgánech:

 • od 2020: Antropolingva
 • od 2019: redakční kruh Akademického slovníku současné češtiny
 • od 2011: Kruh moderních filologů
  • 2011–2017: tajemník Kruhu moderních filologů
 • od 2009: Jazykovědné sdružení České republiky
  • 2015–dosud: člen revizní komise
  • 2015–2017: předseda Lexikografické sekce Jazykovědného sdružení České republiky

 

Výuka:

 • 2011–dosud: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií: především přednášky a semináře ke gramatice a lexikologii současné němčiny
 • 2017–2018: Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Deutsch als Fremdsprache: blokové semináře k vybraným kapitolám z lexikologie a gramatiky v kontextu němčiny jakožto cizího jazyka
 • 2015: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie: přednášky a semináře ke gramatice a lexikologii současné němčiny
 • 2013–dosud: Universität Köln, Institut der deutschen Sprache und Literatur II: blokové semináře k lexikologii současného německého jazyka a historickému vývoji němčiny
 • 2009–2010: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky: přednášky a semináře ke gramatice současné němčiny a praktická jazyková cvičení

 

Přednášky:

 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2023): Společně i zvlášť – ASSČ a SSSJ na cestě za svými uživateli. Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté. Seminář Jazykovědného sdružení, Praha, 23. 11. 2023.
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): Digitální domorodci a online slovník. Láska na první nakliknutí? Kruh moderních filologů, Praha, 20. 10. 2023.
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): Naučme digitální domorodce ovládat online slovník. Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy XI, Otevřená věda / Akademie věd ČR, 2.–4. 10. 2023.
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): „Neživíš, tak nepřepínej!” Neologické filmové a seriálové hlášky pod mikroskopem. Mezinárodní konference Svět v obrazech a ve frazeologii III. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 7.–8. 9. 2023.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2023): Situace se oteplila aneb LGBTQ+ očima lexikografie. Přednáškový cyklus Pride Month, FF UK, Praha, 20. 6. 2023. záznam
 • ŠEMELÍK, Martin: Coronatest, homeoffice a sestry jejich. Neologismy pod drobnohledem, Bohemicum, Universität Regensburg, 8. 5. 2023, Řezno (v rámci semináře Dr. phil. Kateřiny Šichové, B.A.).
 • ŠEMELÍK, Martin: Několik poznámek k lexikografickému procesu na příkladu Velkého německo-českého akademického slovníku, Bohemicum, Universität Regensburg, 8. 5. 2023, Řezno (v rámci semináře Dr. phil. Kateřiny Šichové, B.A.).
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících. Přednáškový cyklus Diachronní sekce Ústavu germánských studií FF UK, Praha, 21. 4. 2023.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin: Akademický slovník současné češtiny, Univerzita třetího věku (Čeština dnes: jazyková situace a vědecký popis II., garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha, 17. 3. 2023.
 • ŠEMELÍK, Martin (2023): The Sorrows of Bilingual Lexicographers. On the Way to German-Czech Dictionary of Word-Forming Elements. ATILF, Université de Lorraine, Nancy (Francie), 27. 1. 2023.
 • ŠEMELÍK, Martin: „Leiche gefunden! – Aber wo? Im Gebüsch oder Buschwerk?“ Zur korpusbasierten Erforschung der Synonymie, Katedra germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 7. 11. 2022, Plzeň (v rámci semináře Mgr. Markéty Balcarové, Ph.D.).
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2022): Blbá blondýna a ti druzí. K diskriminaci ve slovníku. Česká centra, Praha, 20. 10. 2022, online.
 • ŠEMELÍK, Martin (2022): Die Notwendigkeit schafft die Form. Lexikalische Modalität unter dem Mikroskop. Konference Svazu germanistů v Ostravě, 18.–20. 5. 2022.
 • DOVALIL, Vít – ŠEMELÍK, Martin (2022): Lexikographie in Praxis – Wie schreibt man ein Wörterbuch? Wie wählt man adäquate Beispiele für ein Lemma? GerCoLiNet – Workshop „Lexik und Lexikographie in Praxis im europäischen Vergleich: Theorie und Empirie zum Deutschen und zum Sprachvergleich“, Varšava, 13.–15. 1. 2022.
 • ŠEMELÍK, Martin (2021): Eine bombenvolle Blase!? Zu lexikographischen Beispielen in ausgewählten Wörterbüchern. Vystoupení v rámci cyklu přednášek „Úterní podvečery s germanistikou“, Svaz germanistů ČR, online, 14. 12. 2021.
 • ŠEMELÍK, Martin (2021): Zur lexikographischen Erfassung von Tabuwörtern. Universität Regensburg, Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft, Řezno, 4. 11. 2021.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2021): Jazyková diskriminace v české a slovenské lexikografii? Mezinárodní konference „Prostriedky tvorenia sociálnej reality. Jazyk – diskriminácia – spoločnosť“. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Bratislava, 21.–22. 10. 2021.
 • ŠEMELÍK, Martin (2021): Polib mi…! Několik poznámek k lexikografickému zpracování vulgarismů. Česká centra, Praha, 29. 4. 2021, online, záznam
 • ŠEMELÍK, Martin (2020): Močák narvanej k prasknutí aneb K exemplifikaci ve slovníku. Ústav Českého národního korpusu, FF UK, Praha, 7. 1. 2020
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2019): Stylistické kvalifikátory. Celoústavní seminář Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v. v. i., Praha, 18. 11. 2019.
 • KLOUDOVÁ, Věra – RYTEL-SCHWARZ, Danuta – ŠEMELÍK, Martin (2019): Literarische Texte und ihre Übersetzung als Materialbasis für kontrastive Sprachforschung. Pražsko-lipský překladatelský workshop „Hledáme jádro pudla/Die Suche nach des Pudels Kern“, Lipsko (SRN), 5.–9. 11. 2019.
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2018): Jazyková tabu pohledem lexikografie. Dny kulturní lingvistiky, FF UK Praha, 22. 5. 2018.
 • ŠEMELÍK, Martin (2018): Einige Bemerkungen zur Kodifizierung von Tabuwörtern. Universität Regensburg, Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft, Řezno, 14. 5. 2018.
 • ŠEMELÍK, Martin (2017): Německo-české jazykové srovnání – status quo. „Vzpomínkové odpoledne – Prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc.“, Praha, 16. 6. 2017.
 • ŠEMELÍK, Martin (2017): Einige Bemerkungen zur Kodifizierung von Tabuwörtern, přednáška v rámci kolokvia „Sprachkodifizierung“, Universität Regensburg, 7.–13. 5. 2017 (DAAD).
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Polib mi…! K lexikografickému zpracování tabuových slov. Přednáška pro Kruh moderních filologů, Praha, 21. 12. 2016.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků. Workshop „Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století.“ Ústav pro jazyk český, AV ČR, v. v. i., Praha, 29.–30. 11. 2016.
 • ŠEMELÍK, Martin – BEZDÍČKOVÁ, Alžběta – KOPTÍK, Tomáš (2016): Fehler und pädagogische Lexikographie. Zu usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. „Zentrum und Peripherie.“ Konference Svazu germanistů v Opavě, 25.–27. 5. 2016.
 • ŠEMELÍK, Martin (2016): Zu usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. Universität Regensburg, Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft, Řezno, 20. 4. 2016.
 • DOVALIL, Vít – ŠEMELÍK, Martin (2015): Kodifizierung als Sprachmanagementprozess. Zu einigen Beobachtungen aus der lexikographischen Praxis. Přednáška na konferenci „Die Kodifizierung der Sprache. Strukturen, Funktionen, Konsequenzen“, Würzburg, 26.–27. 2. 2015.
 • VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin – BEZDÍČKOVÁ, Alžběta – KOPTÍK, Tomáš (2014): Aktuality z lexikografické sekce Ústavu germánských studií. Jazykovědné sdružení ČR, Praha, 9. 10. 2014.
 • ŠEMELÍK, Martin (2014): Kookkurrenzdatenbank CCDB im fortgeschrittenen DaF-Unterricht. Interkulturelle Sprachdidaktik im Fokus. Přednáška na konferenci „Deutsch ohne Grenzen“, České Budějovice, 16.–18. 9. 2014.
 • ŠEMELÍK, Martin (2014): Einige Bemerkungen zur Erfassung der Wortbildung im Großen Akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch. Typographie im Fokus. Přednáška na konferenci „Pragestt – Prager germanistische Studententagung 2014“, Praha, 20.–22. 3. 2014.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – HEJHALOVÁ, Věra (2012): Stylistické markery v překladové lexikografii. Přednáška v rámci seminárního odpoledne „Styl a slovník: Stylistické markery v jednojazyčné a překladové lexikografii “ . Jazykovědné sdružení ČR, Praha, 15. 11. 2012.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie (2012): Das lexikographische Forschungsprojekt der bilingualen lexikalischen Datenbank Deutsch-Tschechisch. Zur Untersuchung und lexikographischen Umsetzung von semantischen Beziehungen auf der Basis des SOM-Modells, Lunds Universitet, 6. 11. 2012 (Erasmus).
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie (2012): Analysis and research of discourse-bound semantic contrasts based on lexical feature maps. Lunds Universitet, 7. 11. 2012 (Erasmus).
 • ŠEMELÍK, Martin (2012): Makrostrukturformen in deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbüchern. Einige Bemerkungen aus der DaF-Perspektive. Přednáška na konferenci „Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften“, Olomouc, 17.–18. 5. 2012.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – MARKOVÁ, Věra (2011): InterCorp-based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. Přednáška na konferenci „Korpusová lingvistika Praha 2011“, Praha, 22.–24. 9. 2011.
 • ŠEMELÍK, Martin (2010): Zum aktuellen Stand des deutsch-tschechischen Sprachvergleichs. Přednáška na konferenci „Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform“, Svaz germanistů ČR, Praha, 16.–17. 9. 2010.
 • ČONOSOVÁ, Edita – MARKOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. Přednáška na konferenci „ Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Konference k 100. výročí založení KMF”, Kruh moderních filologů, Praha, 17. 2. 2010.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie (2009): Zirkumfixbildungen auf Ge-(e) aus kontrastiver (deutsch-tschechischer) und korpuslinguistischer Sicht. Přednáška na konferenci „Kooperative sprachwissenschaftliche Konferenz der Südböhmischen Universität und der Universität Augsburg“, České Budějovice, 22.–24. 5. 2009.

 

Popularizace:

Monografie, kolektivní publikace

 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (eds., v tisku): Slova a jejich příběhy #neologismus #archaismus. Praha: Academia.
 • ŠEMELÍK, Martin (2019): Úvodem aneb První nahlédnutí pod lexikografickou pokličku (s M. Škrabalem); O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Slovotvorba ve slovníku podruhé; Povídání o synonymech (s M. Vachkovou a V. Kloudovou); O makrostruktuře a hnízdování v německo-českých slovnících aneb Počtení nejen pro ornitology. In: Lišková, Michaela – Šemelík, Martin (vyd.): Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Média