> Řezníčková Barbora, Mgr., Ph.D.

Řezníčková Barbora, Mgr., Ph.D.

Odborné zaměření
textologie a ediční praxe, starší česká zábavně vzdělávací literatura a náboženská literatura, mezitextové vztahy a otázky překladu, možnosti digitálního zpracování textů

 

Vzdělání
2010–2016: doktorské studium, obor Teorie a historie literatury (Filozofická fakulta Ostravské univerzity), téma disertační práce: Exemplum Tomáše ze Štítného. Funkční hierarchie exempla v pozdním středověku  (vedoucí doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.)
2007–2010: doktorské studium v oboru Historie české literatury a literární teorie (Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze), téma disertační práce: Středověké exemplum (vedoucí doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc.)
1998–2007: magisterské studium, obory Český jazyk a literatura – Latina (Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze), téma magisterské práce: Pramen Života svaté Alžběty Tomáše ze Štítného a didaktická funkce díla (vedoucí doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc.)
2001–2007: magisterské studium v oboru Učitelství pro střední školy (Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze)

Dosažená praxe
vědecký pracovník (oddělení vývoje jazyka)

 

Zahraniční stáže
2003 jednosemestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus v Lipsku, Německo

 

Publikace

Online databáze a slovníky:
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006– . Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx; členka autorského kolektivu.

 

Články:
Hanzová, Barbora: K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva. In: Knoll, V., ed. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 87–96. ISBN 978-80-7380-711-5.
Hanzová, Barbora: Povaha a význam faktu v pozdně středověké literatuře. In: Rožai, G., Gábor, L., eds. Tváre (ne)reality v literatúre. Medzinárodný doktorandský nekonferenční zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016, s. 164–171. ISBN 978-80-557-1131-7.
Hanzová, Barbora: Právní terminologie v tzv. pekelných románech. Jazykovědné aktuality. 2015, 52(1/2), s. 46–52. ISSN 1212-5326.
Hanzová, Barbora: Pojmenování andělských kůrů ve starší české literatuře. In: Kumorová, Z., Gregorík, P., eds. Rara avis 12. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 17–29. ISBN 978-80-8105-712-0.
Hanzová, Barbora: Modul digitalizovaných mluvnic. In: Barnová, K., Chomová, O., eds. Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 103–107. ISBN 978-80-557-0879-9.
Hanzová, Barbora: Příklad a podobenství ve sborníku Muzejním Tomáše ze Štítného. In: Hlincová, K., Gregorík, P., eds. Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 72–85. ISBN 978-80-8105-645-1.
Hanzová, Barbora. Staročeský „příklad“ – studie v podstatě lexikografická. In: Dudová, K., ed. Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014, s. 112–116. ISBN 978-80-558-0565-8.
Hanzová, Barbora: Drzí holomečkové, řevúcí potóčkové (K expresivnímu příznaku deminutiv ve staročeském Pasionálu. In: Bednaříková, B., Hernandezová, P., eds. Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 65–72. ISBN 978-80-244-3960-0.
Hanzová, Barbora: Tvorba elektronických edic v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012, s. 259–263. ISBN 978-80-246-2121-0.
Hanzová, Barbora: Analýza Řečí nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného. In: Múcsková, G., ed. Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012, s. 189–196. ISBN 978-80-970561-3-1.
Hanzová, Barbora: Mistr Jan Hus a exemplum o otcově ukousnutém nosu. In: Rara Avis IX, 2. diel – literárna veda. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2012. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2012. s. 87–93. ISBN 978-80-8105-419-8.
Hanzová, Barbora: Antické ideály ve službách středověku. In: Menšíková, Z., ed. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Část 2 – literárněvědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, s. 48–52. ISBN 978-80-7414-362-5.
Hanzová, Barbora: Exempla virtutis ve Zbraslavské kronice. In: Palecsková, D., Kumorová, Z., Gregorik, P., eds. Rara avis. Zborník z VIII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2011, s. 79–85. ISBN 978-80-8105-267-5.
Hanzová, Barbora: Značení kvantity v Řečech nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného. Bohemica Olomucensia. 2010, 2(2), s. 29–33. ISSN 1803-876X.
Hanzová, Barbora: Překladatelské zvláštnosti knihy o Tobiášovi v rkp. UK XVII E 9. In: Hladký, J., Rendár, Ľ., eds. Varia 19. Zborník plných príspevkov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Trnavská univerzita, 2010, s. 103–107. ISBN 978-80-970561-1-7.
Hanzová, Barbora: Autorská promluva Tomáše ze Štítného v Řečech nedělních a svátečních. In: Gianitsová-Ološtiaková, L., Ivanová, M., Ološtiak, M., eds. Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009, s. 209–213. ISBN 978-80-555-0083-6.

 

Edice:
Hanzová, Barbora: Pseudo-Bernard z Clairvaux, List o řádné správě hospodářství, rukopis B. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/7e87d171-0970-40ae-a764-fa8dc2aa2493/plny-text/s-aparatem/folio/165r.
Hanzová, Barbora: Epištola svatého Bernarta (Národní knihovna České republiky, rukopis XVII E 14). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/9e13208d-32b6-43c1-afe1-0a3aeaf8b9d5/plny-text/s-aparatem/folio/224v.
Hanzová, Barbora: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/d902e897-a508-4c5b-bd60-6d8b45bf9ab6/plny-text/s-aparatem/folio/63r.
Hanzová, Barbora: Naučenie svatého Anselma (Národní knihovna České republiky, rukopis XVII B 6). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/ee4a10cc-cb31-4a92-b60b-5278e7980569/plny-text/s-aparatem/folio/66v.
Hanzová, Barbora: Rada otce synovi, rukopis R. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/01b8e52f-10c2-4f03-a8d2-8f9804b804ac/plny-text/s-aparatem/folio/346.
Hanzová, Barbora: Rada otce synovi, rukopis M. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2018. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/ebaf50f2-033c-4023-845e-c3bde226d591/plny-text/s-aparatem/folio/146r.
Hanzová, Barbora: Rada otce synovi, rukopis K. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/df149722-2b67-4e0e-bad6-98e8d88dec8a/plny-text/s-aparatem/folio/28v.
Černá, Alena M., Boček, M., Fuková, Irena, Hanzová, Barbora, Hořejší, Michal L., Jamborová, Martina, Janosik-Bielski, Marek, Koupilová, Marcela, Pečírková, Jaroslava, Svobodová, Andrea, Šimek, Štěpán, Voleková, Kateřina, Zápotocká, P., Lehečka, Boris: Výbor ze starší české literatury (školní vydání). Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-86496-93-1. Dostupné z: http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html.
Hanzová, Barbora: Solfernus. E-kniha. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015, ISBN 978-80-86496-91-7.
Hanzová, Barbora: Solfernus, rukopis A. [textový dokument]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/c4e781d4-0bfc-4405-8a8d-dd630178a3f6/plny-text/s-aparatem/folio/67r.
Hanzová, Barbora: Belial, rukopis A. [textový dokument]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/9bb664b2-8549-4d31-af0b-69b0fefe8e26/plny-text/s-aparatem/folio/154v.
Černá, Alena M., Boček, M., Fuková, Irena, Hanzová, Barbora, Jamborová, Martina, Janosik-Bielski, Marek, Pečírková, Jaroslava, Svobodová, Andrea, Šimek, Štěpán, Voleková, Kateřina, Zápotocká, P., Lehečka, Boris: Výbor ze starší české literatury. 2., doplněné. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-86496-74-0.
Hanzová, Barbora: Gesta Romanorum, rukopis M. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/e494dbc5-f3c4-4841-b4d3-c52fe99839eb/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Hanzová, Barbora: Řeč na Provodní neděli. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2011. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/65da01da-01c9-41b5-a57e-f9bfebab9d5b/plny-text/s-aparatem/folio/196v.
Hanzová, Barbora: Povídka o Tobiášovi, rukopis B. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/8e55f478-aff2-4ad6-b866-309ee972ac77/plny-text/s-aparatem/folio/155r.
Hanzová, Barbora: Řeči nedělní a sváteční. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/2ac2f439-c3db-4fd1-a373-07707b52fadf/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Hanzová, Barbora: Povídka o Veronice. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b1139743-f0e2-4f25-8ebe-3062092e541b/plny-text/s-aparatem/folio/100r.
Hanzová, Barbora: Povídka o Tobiášovi. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/37d9c9f1-3310-4b21-a74d-5d72afcb3f88/plny-text/s-aparatem/folio/139v.
Hanzová, Barbora: Postavy a mravy lidské. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2009.
Hanzová, Barbora: Dcerka nebo o poznání cesty pravé k spasení. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/22d79992-b519-4b94-a6f6-e08a2e45660b/plny-text/s-aparatem/folio/213r.
Hanzová, Barbora: Naučení Ludvíka z Pernštejna rodičům o vlastním vychování. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/5e74ca01-69a2-477a-8b5b-9403d044b41a/plny-text/s-aparatem/folio/1r.
Hanzová, Barbora: Olomoucké povídky. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/85b54c8a-f618-4ca0-b67c-22192d9df31a/plny-text/s-aparatem/folio/249r.
Hanzová, Barbora: Soud Astarotův proti lidskému pokolení. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/b83e469e-d5c6-4d72-9d2d-337fe01e2a39/plny-text/s-aparatem/folio/138r.
Černá, Alena M., Hanzová, Barbora: Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/nezapojene.aspx?idz=Vocabularium.

 

Editorská činnost:

Hanzová, Barbora, Sichálek, Jakub, Lehečka, Boris, eds.: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009. ISBN 978-80-85778-65-6.
Recenze:
Hanzová, Barbora: Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Listy filologické. 2014, 137(1/2), s. 197–201. ISSN 0024-4457.
Hanzová, Barbora: Nad knihou Libora Pavery. Česká literatura 2002, 50(5), s. 539–540. [Od středověku k  romantismu. Úvahy o starší literatuře (2000)].

 

 

Projekty, granty

2016–2019: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS), MŠMT ČR č. LM2015081, členka týmu.
2012–2015: Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), Ministerstvo kultury ČR, NAKI č. DF12P01OVV028, členka týmu.
2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR, č. P406/10/1153, členka týmu.
2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR, č. P406/10/1140, členka týmu.
2007–2011: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), MŠMT ČR č. LC 546, členka týmu.

Popularizace
Koupil, Ondřej, Hanzová, Barbora. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století. výstava, Praha, 16. 10. 2015–10. 01. 2016.

 

Další činnost 

Černá, Alena M., Lehečka, Boris, Hanzová, Barbora, Hořejší, Michal L., Janosik-Bielski, Marek, Voleková, Kateřina. Workshop s filology – metodika tvorby dat. Praha, 18. 12. 2012.