> Rejzek Jiří, doc., PhDr., Ph.D.

Rejzek Jiří, doc., PhDr., Ph.D.

 

Kontakty:

 • e-mail: j.rejzek@ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 436
 • ORCID: 0000-0003-1834-9668

Odborné zaměření:

 • etymologie, historická a současná lexikologie, slavistika, diachronní lingvistika

Vzdělání:

 • 1994–2001: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • obor: slavistika
  • disertační práce: Vznik a původ praslovanského iniciálního ch-
 • 1982–1987: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • obor: český jazyk a literatura – anglický jazyk
  • titul PhDr. 1987 (červený diplom)
  • diplomová práce: Anglicismy v české sportovní terminologii

Dosažená praxe:

 • 6/2021 – dosud: oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (vedoucí oddělení)
 • 1989 – dosud: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK (od 1991 odborný asistent, od 2009 docent)

 

Publikace:

 

Monografie, slovníky, kolektivní publikace:

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.
  • člen autorského kolektivu: hesla s náslovím h- (2024)
  • člen hlavní redakce: hesla s náslovím e- (2022), g- (2023), h- (2024)
 • REJZEK, Jiří (2021): Zrození češtiny. Jazyková situace a jazykový vývoj na českém území mezi lety 550–1100. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • REJZEK, Jiří (2015): Český etymologický slovník. 2., přepracované vydání. Voznice: LEDA.
 • REJZEK, Jiří (2009): Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum.
 • REJZEK, Jiří (2008): The Proto-Slavic Word-Initial x-. Praha: Karolinum.
 • REJZEK, Jiří (2001): Český etymologický slovník. Voznice: LEDA.

Články v odborných časopisech a sbornících:

 • REJZEK, Jiří (2020): On the language situation in the Czech lands after the arrival of the Slavs. In: Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. Eds.: H. Bichlmeier, O. Šefčík, R. Sukač. Hamburg, s. 339–350.
 • REJZEK, Jiří (2020): K otázce vícejazyčnosti na českém území po příchodu Slovanů (6.–7. stol.). In: Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność. Eds.: E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović. Kraków, s. 13–20.
 • REJZEK, Jiří (2020): Linguistic comments on Curta’s making of the Slavs. In: New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Eds.: T. Klír, V. Boček, N. Jansens. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, s. 341–349.
 • REJZEK, Jiří (2020): Č. pošetilý. In: Etymologica Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin. Eds.: M. Jakubowicz, Sz. Pogwizd, B. Raszewska-Żurek, Kraków, s. 277–280.
 • REJZEK, Jiří (2019): Praslovanská a staročeská přehláska v dativu plurálu mužských a středních jo-kmenů. Slavjanskij sbornik – jazyk, literatura, kuľtura. Eds.: N.E. Ananjeva, O.A. Ostapčuk, E.I. Jakuškina. Moskva: MAKS press, s. 185–190.
 • REJZEK, Jiří (2019): Staré křesťanské výpůjčky v češtině a slovinštině. In: Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani. Eds.: P. Stankovska, A. Derganc, A. Šivic-Dular. Ljubljana, s. 301–310.
 • REJZEK, Jiří (2019): Výrazy pro „(lidskou) vlastnost“ v češtině a jiných slovanských jazycích. Prace filologiczne, 73, s. 495–504.
 • REJZEK, Jiří (2019): K výběru lexika v etymologickém slovníku. In: Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 23–26.
 • REJZEK, Jiří (2018): Pre-Cyrillo-Methodian loanwords in the Czech territory. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017. Eds.: I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček. Praha: Nakladatelství LN, s. 351–360.
 • REJZEK, Jiří (2018): K splynutí a a o v praslovanštině. Slavia 1–3, 87, s. 281–287.
 • REJZEK, Jiří (2017): Stč. marný a jiné odvozeniny od kořene *mar-. Jezikoslovni zapiski. Ob jubileju L.V. Kurkine 23/2, s. 235–240.
 • REJZEK, Jiří – KOCHOVÁ, Pavla (2016): Původ. In: Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český, s. 76–78.
 • REJZEK, Jiří (2016): K vývoji homonymních lexémů ve staré češtině. In: Li⌠ka a czban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Studie z korpusové lingvistiky. Eds.: M. Stluka, M. Škrabal. Praha: Nakladatelství LN, s. 17–21.
 • REJZEK, Jiří (2016): Č. věk, psl. věkъ – etymologické a sémantické souvislosti. In: Lidský život a každodennost v jazyce. Eds.: L. Saicová Římalová, I. Vaňková. Praha: FF UK, s. 77–81.
 • REJZEK, Jiří (2015): On the false homonymy in Slavonic etymology. In: Etymological Research into Old Church Slavonic. Studia etymologica Brunensia 18. Eds.: I. Janyšková, H. Karlíková. Praha: Nakladatelství LN, s. 325–335.
 • REJZEK, Jiří (2015): Obor. Naše řeč, 98, 3, s. 166–168.
 • REJZEK, Jiří (2015): Staročeská slovesa čúti a cútiti – jejich etymologické, slovotvorné a významové souvislosti. In: Pojęcia zapisane v języku. Eds.: M. Falkowska, K. Waszakowa. Warszawa, s. 40–46.
 • REJZEK, Jiří (2014): K sémantickému vývoji adjektiva umělý. Naše řeč, 97, 1, s. 50–53.
 • REJZEK, Jiří (2014): Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu. Naše řeč, 97, 3, s. 166–167.
 • REJZEK, Jiří (2014): České lůza, luza a příbuzné výrazy v polštině. In: Studia Borysiana – etymologica, diachronica, slavica. Eds.: M. Jakubowicz, B. Raszewska-Źurek. Warszawa, s. 131–136.
 • REJZEK, Jiří (2013): Nazvanija čerepa v slavjanskich jazykach. In: Studii z onomastyky ta etymologiï. Kyïv, s. 253–258.
 • REJZEK, Jiří (2012): Slovesa s intenzivní reduplikací v češtině a jiných slovanských jazycích. Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Ljubljana, s. 191–197.
 • REJZEK, Jiří (2012): Lexical contamination – definition, typology, application. Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Praha: Nakladatelství LN, s. 191–197.
 • REJZEK, Jiří (2012): Nová řešení v české etymologii. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Karolinum, s. 99–102.
 • REJZEK, Jiří (2012): Jsou některé slovanské názvy částí těla dysfemismy? Tělo, smysly, emoce v jazyce. Ed.: I. Vaňková. Praha: FF UK, s. 117–121.
 • REJZEK, Jiří (2012): K původu adjektiva hezký. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český, s. 177–182.
 • REJZEK, Jiří (2012): Výrazy pro lásku v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích. Odkrywanie znaczeń w języku. Eds.: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa. Warszawa, s. 280–285.
 • REJZEK, Jiří (2010): Rozšafný. Naše řeč, 93, 3, s. 165–167.
 • REJZEK, Jiří (2010): Kontinuanty psl. *jędza – „nemoc, emoce, zosobněné zlo“. Obraz člověka v jazyce. Eds.: I. Vaňková, J. Pacovská. Praha, s. 109–112.
 • REJZEK, Jiří (2010): Zdroje iniciálního psl. ch-. W stulecie Rocznika Slawistycznego. Kraków, s. 207–226.
 • REJZEK, Jiří (2009): František a purpura. Naše řeč, 92, 1, s. 54–56.
 • REJZEK, Jiří (2009): České etymologie. In: Studia etymologica Brunensia 6, s. 289–293.
 • REJZEK, Jiří (2009): O ložnyx veljarnyx pristavkax. In: Studiï z onomastyky ta etymologiï. Kyïv, s. 239–243.
 • REJZEK, Jiří (2009): Byli Habáni opravdu dlouzí? Slavica Pragensia XLI, s. 129–132.
 • REJZEK, Jiří (2008): K vývoji psl. kt. In: Česká slavistika. Příspěvky k XIV. Mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ohrid 10.–16.9.2008. Slavia, 77, s. 165–170.
 • REJZEK, Jiří (2008): Punktovat (se). Naše řeč, 91, 3, s. 165–167.
 • REJZEK, Jiří (2007): Motivace pojmenování krku ve slovanských jazycích. In: Obraz světa v jazyce II. Praha, s. 59–64.
 • REJZEK, Jiří (2007): Několik poznámek k lidové etymologii. Europeica – Slavica – Baltistica. J. Marvanovi k 70. narozeninám. Praha, s. 153–158.
 • REJZEK, Jiří (2006): K významu prefixu pa- v praslovanštině. Studia etymologica Brunensia 3, s. 337–343.
 • REJZEK, Jiří (2005): K některým méně známým případům tzv. lidové etymologie. In: Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha, s. 313–318.
 • REJZEK, Jiří (2003): Čtyři česko-slovinské lexikální izoglosy. In: Studia etymologica Brunensia 2, Praha, s. 259–265.
 • REJZEK, Jiří (2003): Ještě k fonetickým vlivům staré němčiny na starou češtinu. Bohemistyka, 3, s. 251–264.
 • REJZEK, Jiří (2003): K chronologii vzniku iniciálního praslovanského ch-. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003. Praha: Academia, s. 115–124.
 • REJZEK, Jiří (2002): Dvě česká zoonyma (rejsek, lejsek). In: Bádání o jazycích a literaturách, Praha, s. 117–120.
 • REJZEK, Jiří (2001): K původu slova lem. In: Sborník prací F-PřF Slezské univ. v Opavě, s. 187–189.
 • REJZEK, Jiří (2000): Česká slova na -trč (kostrč, kotrč, chatrč). Studia etymologica Brunensia 1, Praha, s. 329–332.
 • REJZEK, Jiří (2000): K etymologii psl. *korenь. Slavia, 3, s. 345–347.
 • REJZEK, Jiří (1998): Initial sk-(šk-)/ch- Doublets in the Slavonic Languages. Slavonic and East European Review, 2, s. 234–240.
 • REJZEK, Jiří (1998): K formální adaptaci anglicismů v češtině. Riječ, 2, s. 74–77.
 • REJZEK, Jiří (1997): Capart. Naše řeč, 4, s. 215–217.
 • REJZEK, Jiří (1996): K etymologii č. chystati. Slavia, 4, s. 421–422.
 • REJZEK, Jiří (1996): Lidová etymologie a česká náboženská terminologie. Naše řeč, 5, s. 239–243.
 • REJZEK, Jiří (1994): Kraksna. Naše řeč, 4, s. 222–223.
 • REJZEK, Jiří (1993): K formální adaptaci anglicismů. Naše řeč, 1, s. 26–30.

Recenze a zprávy:

 • REJZEK, Jiří (2018): Slovenský etymologický slovník. Naše řeč, 1, s. 49–51.
 • REJZEK, Jiří (2012): Vít Boček: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, Slavia, 81, 4, s. 491–492.
 • REJZEK, Jiří (2008): (Staro)nová etymologická příručka. Naše řeč, 91, 2, s. 102–104.
 • REJZEK, Jiří (2006): Bohumil Vykypěl, Studie k šlechtickým titulům v germánštině, slovanštině a baltštině. Slavia, 1, s. 85–87.
 • REJZEK, Jiří (2005): Steffan Michael Newerkla, Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slovakisch, Frankfurt am Main 2004, 780 s. Slavia. 1, s. 95–97.
 • REJZEK, Jiří (2004): Jde to všelijak, ale… Čeština doma a ve světě, 1–2, s. 73–74.
 • REJZEK, Jiří (2003): Juraj Vanko, The language of Slovakia’s Rusyns, Slovo a slovesnost, s. 297–299.
 • REJZEK, Jiří (2003): Milan Hrdlička, Cizí jazyk čeština, ISV nakladatelství, Praha 2002, Bohemistyka, 2, s. 168–169.
 • REJZEK, Jiří (2003): Knížka jazykových fejetonů. Naše řeč, 5, s. 257–258.
 • REJZEK, Jiří (2002): Studia etymologica Brunensia I. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposium Brno 1999, Praha 2000. Slavia, 3, s. 360–364.
 • REJZEK, Jiří (2002): Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Slavia, 2, s. 240–242.
 • REJZEK, Jiří (2000): Indoevropané v pravlasti aneb Renomovaný filozof v pasti. Čeština doma a ve světě, 4, s. 275–277.
 • REJZEK, Jiří (1997): Eseje londýnského bohemisty. Naše řeč, 3, 1997, s. 144–145.
 • REJZEK, Jiří (1996): A. Gluhak, Hrvaški etimološki rječnik, Zagreb 1993. Slavia, 2, s. 193–194.
 • REJZEK, Jiří (1996): F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III, Ljubljana 1995. Slavonic and East European Review, 4, s. 705–706.
 • REJZEK, Jiří (1995): G. Alasia da Sommaripa, Vocabulario Italiano, e Schiauo, Ljubljana 1993. Slavia, 3, s. 334–336.
 • REJZEK, Jiří – ŠIMANDL, Josef – ULIČNÝ, Oldřich (1994): XI. mezinárodní sjezd slavistů – lingvistika. Slavia, 2, s. 219–222.
 • REJZEK, Jiří (1994): Miklošičev sbornik, Ljubljana 1992. Slavia, 3, s. 370–371.
 • REJZEK, Jiří (1994): Může za to Kámasútra? Čeština doma a ve světě, 3, 1994, s. 170–171.
 • REJZEK, Jiří (1992): Etymologický kongres ve Vídni. Slovo a slovesnost, 3, 1992, s. 240.
 • REJZEK, Jiří (1992): Sborník k poctě B. Havránka. Český jazyk a literatura, 7–8, s. 182–183.
 • REJZEK, Jiří (1992): A. P. Nepokupnyj a kol.: Obščaja lexika germanskich i baltoslavjanskich jazykov, Kiev 1989. Slavia, 2, s. 206–207.

Učební texty:

 • FIDLEROVÁ, Alena – KUČERA, Karel – REJZEK, Jiří (2005): Základy staroslověnštiny. FF UK Praha.
 • REJZEK, Jiří (2005): Czech it out! A Czech course for beginners II. Desktop publishing FF UK.
 • REJZEK, Jiří (2004): Czech it out! A Czech course for beginners I. Desktop publishing FF UK.
 • ADAM, Robert – JANČÁKOVÁ, Jana – KOUPIL, Ondřej – KUČERA, Karel – REJZEK, Jiří (2001): Starší české texty s přehledem morfologie a cvičeními. Desktop publishing FF UK.

Projekty, granty:

 • 2017–2021 spolupráce na projektu Jazyk v proměnách času, místa, kultury (Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel: doc. Petr Čermák, Ph.D.)
 • 2013–2014 Český etymologický slovník II (GAČR, hlavní a jediný řešitel)
 • 2012–2013 účast na projektu Operačního programu Praha – Adaptabilita Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka (hlavní řešitelka E. Lehečková)
 • 2005–2012 spolupráce na projektu (výzkumném záměru) Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM 0021620825)

Členství v odborných organizacích:

 • člen oborové rady pro obor český jazyk (FF UK Praha)
 • člen oborové rady pro obor český jazyk (FF UP Olomouc)
 • člen redakční rady časopisu Bohemica Olomucensia
 • člen redakční rady časopisu Čeština doma a ve světě (1997–2006)

Výuka:

 • ÚČJTK FF UK – 1989–1994: především semináře z morfologie, lexikologie, slovotvorby; 1994 – dosud: především historické disciplíny (historická mluvnice, dějiny češtiny, praslovanština, slovanské jazyky, etymologie) a úvodní jazykový seminář
 • Zahraniční programy pro americké studenty (ECES, CET, USAC) – 2000–2020: praktická výuka češtiny, kurzy Mystery of words (Words around us) a Peoples of Europe (Formation of Europe and its nations)

Popularizace:

 

Články:

 • REJZEK, Jiří (2017): Proč je součástí tvarů minulého času sloveso být v čase přítomném; Mocná čarodějka analogie; Co nám prozrazuje etymologie o starých reáliích; Podivuhodné cesty výpůjček; Švestka, meruňka, broskev a jiné plodiny; Metafora a metonymie v historii slov; Ke slovům zvukomalebného původu; Lidová etymologie; Jazykové tabu; Některé archaismy u adjektiv s předponou bez-; Vlastní jména a jejich zobecňování. In: O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: Nakladatelství LN, s. 86–88; s. 89–91; s. 118–120; s. 121–123; s. 127–129; s. 130–132; s. 133–134; s. 135–137; s. 138–140; s. 151–152; s. 181–184.
 • REJZEK, Jiří (2012): Specifická slova v češtině. Přednášky k 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, s. 37–46.
 • REJZEK, Jiří (2002): Jak jsem psal český etymologický slovník. Homo bohemicus. Za chorata i rečnicite, 4, s. 24–26.
 • REJZEK, Jiří (2000): Američtí fotbalisté z Prahy. Čeština doma a ve světě, 2, s. 90.
 • REJZEK, Jiří (1998): Některé etymologické záhady v terminologii J. S. Presla. Čeština doma a ve světě, 1, s. 21–24.
 • REJZEK, Jiří (1998): Víte, jaký je původ některých slov spjatých s univerzitou? Čeština doma a ve světě, 1, s. 48–49.
 • REJZEK, Jiří (1998): O původu slova slovo. Čeština doma a ve světě, 2, s. 69.
 • REJZEK, Jiří (1997): Prostovlasý. Čeština doma a ve světě, 1, s. 44.
 • REJZEK, Jiří (1997): Pije se opravdu leccos. Čeština doma a ve světě, 2, s. 71.
 • REJZEK, Jiří (1997): Blbectví. Čeština doma a ve světě, 3, s. 73–74.
 • REJZEK, Jiří (1996): Češi v názvech lublaňských ulic – slovinské reminiscence. Čeština doma a ve světě, 3, s. 167–169.
 • REJZEK, Jiří (1995): Co skrývá trpaslík? Čeština doma a ve světě, 2, s. 84–85.
 • REJZEK, Jiří (1993): Plesejte tehdy věrní a slovutní Čechové. Čeština doma a ve světě, 1, 1993, s. 20.
 • REJZEK, Jiří (1991): Anglicismy a jejich adaptace. Typografie, 8, s. 298–299.

Média (výběr):

 • rozhovory v časopise Téma (Archeologie slov a významů – 1/2021; Poláka na čerstvý rohlík nezvěte – 9/2017)
 • přednáška Tabu v jazyce v Creative mornings (stream) – 4/2017
 • o lidové etymologii v TV pořadu O češtině – 5/2012
 • rozhovor v časopisu Tvar (Etymologie je seriózní věda…– 2006)
 • účast v TV pořadu Třistatřicettři J. Schmida (cca 2004), rozhovory v pražském a plzeňském rozhlase, podcast pro Novinky.cz atd.