> Pytlíková Markéta, Mgr., Ph.D.

Pytlíková Markéta, Mgr., Ph.D.

Kontakty
pytlikova@ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 460

Odborné zaměření
diachronní lexikologie a lexikografie, diachronní textologie se zvláštním zaměřením na staročeské biblické texty a problematiku jejich překladu

 

Vzdělání
2005–2011 doktorské studium, obor: český jazyk (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), téma disertační práce: Průzkum překladové a překladatelské stránky první redakce staročeského biblického překladu
1995–2002 magisterské studium, obory: český jazyk a literatura–srovnávací slavistika (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha), téma diplomová práce: Staročeské překlady tzv. Dominikána: Příspěvek k atribuci překladového textu

 

Dosažená praxe
2002–dosud Ústav pro jazyk český Akademie věd české republiky, oddělení vývoje jazyka

Publikační činnost

Online databáze:
Elektronický slovník staré češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx. Členka autorského kolektivu.
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz. Členka autorského kolektivu.

 

Monografie, kolektivní publikace a kapitoly v monografiích:

Pytlíková, Markéta, Kreisingerová, Hana: 1 Samuel Explanatory Notes in the Earliest Czech Bible Translation and the Perceprion of the Biblical Text, in: Agrigoroaei, V., Sasu, I., eds.: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period. Turnhout: Brepols Publishers, 2023, s. 369–374. ISBN 978-2-503-60033-8.

Fuková, Irena, Pytlíková, Markéta: Historical Online Dictionary as a Dynamic Process: Fourteen Years and Three Stages of the Electronic Dictionary of Old Czech, in: Van de Velde, H., Dolezal, F. T., eds.: Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021, s. 262–275. ISBN: 1-5275-7432-6.
Homolková, Milada, Dragoun, Michal, Čornej, Petr, Mutlová, Petra, Studničková, Milada, Pytlíková, Markéta, Voleková, Kateřina, Kreisingerová, Hana, Lukšová, Zuzana, Svobodová, Andrea: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Praha: Scriptorium, 2016. ISBN 978-80-88013-41-9.
Pečírková, Jaroslava, Sobalíková, Hana, Pytlíková, Markéta, Homolková, Milada, Kyas, V., Kyasová, V.: Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, V/1 Izaiáš – Daniel, V/2 Ozeáš – 2. Makabejská, Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1822-9.
Braunšteinová, Zlatuše, Černá, Alena M., Homolková, Milada, Chládková, Věra, Jamborová, Martina, Nejedlý, Petr, Pečírková, Jaroslava, Povejšil, Jaromír, Pytlíková, Markéta, Sobalíková, Hana, Stluka, Martin, Tyl, Z., Vajdlová, Miloslava, Vintr, J.: Staročeský slovník 26: přěpuščený – při, Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1635-5.

Články:

Pytlíková, M. – Černá, A. M. – Šimek, Š.: Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat. Naše řeč. 2021, 104 (1), s. 28–29 (spolu s A. Černou a Š. Šimkem, diskuzní příspěvek).

Výkladové poznámky v nejstarším českém překladu Knih královských. In: Gajdošová, K., Gregorík, P., eds. Varia 23. Zborník príspevkov z 23. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Slovenská jazykovedná spoločnosť, 2020, s. 249–254. https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/23/Varia23.pdf
Pytlíková, Markéta: Staročeský překlad Výkladů hebrejských jmen jako specifický zdroj lexikálních jednotek. In: Bednaříková, B., Jensenová, D., Stůjová, P., eds.: Jazyková euromozaika. sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 33–48. ISBN 978-80-244-5282-1.
Pytlíková, Markéta, Svobodová, Andrea: Staročeské biblické prology: textové dochování a výběr výchozího rukopisu pro kritickou edici. In: Listy filologické, 2016,139(1/2), s. 73–89. ISSN 0024-4457.

Pytlíková, Markéta: K autorství nejstaršího českého překladu Apokalypsy. Husitský Tábor 19, 2015, s. 149–179.
Pytlíková, Markéta: Soudobé výkladové pomůcky užívané při prvním českém překladu bible a jejich vztah k propriálním vysvětlivkám. In: Halama, O., ed.: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, Praha: Kalich, 2014, s. 33–44. ISBN 978-80-7017-213-1.
Pytlíková, Markéta: Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu. In: Beneš, M., Benešová, L., Křivan, J., Prokšová, H., Smejkalová, K., Zíková, M., eds.: Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014. ISSN 1805-9988. http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196
Pytlíková, Markéta: Výklady Mikuláše z Lyry v nejstarším staročeském biblickém překladu. In: Dudová, K., ed.: Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov, Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014, s. 356–363. ISBN 978-80-558-0565-8. http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Pytlíková, Markéta: Zdroj výkladových vysvětlivek v nejstarší české bibli. In: Historie – Otázky – Problémy, 2013, 5(2), s. 119–129. ISSN 1804-1132.
Pytlíková, Markéta: Staročeské lexikum Výkladu na evangelium Matoušovo Mikuláše z Lyry v kontextu druhé redakce staročeského biblického překladu. In: Bednaříková, B., Hernandezová, P., eds.: Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 30–40. ISBN 978-80-244-3960-0.
Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta: Nejstarší český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Klímová, J., eds.: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha: Karolinum, 2012, s. 143–147. ISBN 978-80-246-2121-0.
Pečírková, Jaroslava, Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta: Interpunkce a členění textu v staročeských biblických rukopisech. In: Čornejová, M., Rychnovská, L., Zemanová, J., eds.: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno: Host, 2010, s. 167–187. ISBN 978-80-7294-508-5.
Pytlíková, Markéta, Sobalíková, Hana: České glosy k latinským biblím z přelomu 14. a 15. století a jejich vztah k staročeskému biblickému překladu. In: Bohemica Olomucensia, 2009, 1(3), s. 25–35. ISSN 1803-876X.
Pytlíková, Markéta: Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě. In: Gianitsová-Ološtiaková, L., Ivanová, M., Ološtiak, M., eds.: Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009, s. 586–595. ISBN 978-80-555-0083-6. http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html
Lehečka, Boris, Pytlíková, Markéta: Elektronické zpracování české diachronní slovní zásoby. In: Kamper-Warejko, J., Kaproń-Charzyńska, I., Kulwicka-Kamińska, J., eds.: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym językóv słowiańskich, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 91–96. ISBN 978-83-231-2079-7.
Pytlíková, Markéta: Fan fiction a tzv. kanonický prostor. In: Koten, J., Mitter, P., eds.: Prostor v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 257–259. ISBN 978-80-7044-863-2.
Lehečková, Eva, Pytlíková, Markéta: Chatbot aneb Before chatting, type RULES. In: Čeština doma a ve světě, 2006, 14(1/4), s. 102–114. ISSN 1210-9339.
Pytlíková, Markéta, Sobalíková, Hana: Ke starozákonním textům první redakce staročeského biblického překladu. In: Nejedlý, P., Vajdlová, Miloslava, eds.: Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Ústí nad Labem: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 305–312. ISBN 80-86496-20-1.
Pytlíková, Markéta: Překladatelský idiolekt? In: Pořízka, P., Polách, V. P., eds.: Jazyky v kontaktu/Jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 247–252. ISBN 80-244-1027-3.
Pytlíková, Markéta: Eunuchus a jeho protějšky v staročeském biblickém textu. In: Čeština doma a ve světě, 2003, 11(3/4), s. 125–135. ISSN 1210-9339.

 

Projekty, granty
2015–2017: Staročeské biblické prology, GA ČR č. 15-06405S, 2015 řešitelka projektu, od roku 2016 řešitelka projektu Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

2012–2018: projekt na podporu excelence v základním výzkumu Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, GA ČR č. P405/12/G148, řešitel Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR, spoluřešitelka PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, 2. spoluřešitel Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK, členka týmu.

2010–2014: Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, GA ČR č. P406/10/1153, řešitelka PhDr. Miloslava Vajdlová, členka týmu.

2010–2014: Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází), GA ČR č. P406/10/1140, řešitelka PhDr. Alena Černá, Ph.D., členka týmu.

2008–2009: Knihy prorocké a Knihy makabejské v nejstarším českém překladu bible (kritická edice), GA ČR č. 405/08/0877, řešitelka PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc., členka týmu.

2005–2007: Nejstarší český překlad bible. Knihy prorocké a Knihy makabejské, GA ČR č. 405/05/2528, řešitelka PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc., členka týmu.

 

 

Konferenční výstupy

Fuková, Irena – Pytlíková, Markéta: The Electronic Dictionary of Old Czech, newly with examples. 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, 12. 6.–14. 6. 2019, Leeuwarden, Nizozemí.


Výuka

Staročeský překlad bible. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK, Praha. LS 2010 (spolu s Hanou Kreisingerovou a Miladou Homolkovou), LS 2012 (spolu s Hanou Kreisingerovou), ZS 2015 (spolu s Kateřinou Volekovou).