> Prošek Martin, PhDr., Ph.D.

Prošek Martin, PhDr., Ph.D.

Kontakty
e-mail: prosek at ujc.cas.cz
tel.: +420 257 533 756, +420 225 391 403

 

Vzdělání

2010 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; doktorský studijní program filologie – český jazyk; disertační práce Mezi syntaxí a stylistikou – spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny; titul Ph.D., PhDr.

2001 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství českého a anglického jazyka pro 2. st. ZŠ, diplomová práce Charakteristika jazyka mluvené publicistiky; titul Mgr.

 

Dosažená praxe

od 2016 ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (jmenován 3. 10. 2016)

od 2003 vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2006–2016 odborný asistent katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

2001–2003 učitel anglického jazyka a examinátor při státních základních a všeobecných jazykových zkouškách v Státní jazykové škole Plzeň

 

Publikační činnost

2016

PROŠEK, Martin: Zeměpisná jména – Názvy ulic a veřejných prostranství – ulice, sady, náměstí apod. – Pohled strukturní a kodifikační. In: Ivana Svobodová a kol., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2015, str. 97–109. ISBN 978-80-200-2513-5.

PROŠEK, Martin: Stavby a jejich části. In: Ivana Svobodová a kol., Psaní velkých písmen v češtině. Praha: Academia, 2015, str. 200–208. ISBN 978-80-200-2513-5.

2015

BENEŠ, Martin – PROŠEK, Martin – SMEJKALOVÁ, Kamila: Jazyková kultura v mluvnici. In: Oldřich Uličný a kol., Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: UPOL, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7

2014

KADERKA, Petr – PROŠEK, Martin: English in the Czech Republic: Linguists’ perspectives. In: Sociolinguistica, 28, 2014, str. 173–198. ISSN 0933-1883.

PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana (eds.): Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. [Autorství 27 kapitol či částí kapitol].

2013

BENEŠ, Martin – PROŠEK, Martin – SMEJKALOVÁ, Kamila: Kodifikace a její role v současné společnosti. In: Oldřich Uličný, Soňa Schneiderová (eds.), Studie k Moderní mluvnici češtiny – Komunikační situace a styl. Olomouc: UPOL, 2013, str. 15–24. ISBN 978-80-244-3535-0.

PROŠEK, Martin: Interpunkce jako případ syntaktického pravopisu. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny – K české fonetice a pravopisu. Olomouc: UPOL, 2013, str. 159–169. ISBN 978-80-244-3526-8.

PROŠEK, Martin: Objektivní stylotvorné faktory. In: Oldřich Uličný (ed.), Studie k Moderní mluvnici češtiny – Komunikační situace a styl. Olomouc: UPOL, 2013, str. 147–155. ISBN 978-80-244-3535-0.

PROŠEK, Martin: Moderní mluvnice češtiny. In: Slavomír Ondrejovič, Júlia Vrábľová, Anežka Krausová (ed.), Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013, str. 241–247. ISBN: 978-80-224-1334-3.

2011

BENEŠ, Martin – PROŠEK, Martin: Ke konceptu minimální intervence. Slovo a slovesnost, 72(1), 2011, str. 39–55. ISSN 0037-7031.

PROŠEK, Martin – SMEJKALOVÁ, Kamila: Kodifikace – právo, nebo pravomoc? Naše řeč, 94(5), 2011, str. 231–242. ISSN 0027-8203.

PHILLIPS, Janet – PROŠEK, Martin: The Oxford Studijní slovník – a New Semi-Bilingual Dictionary for Czech Learners of English. Studie z aplikované lingvistiky, 2(1), 2011, str. 29–42. ISSN 1804-3240.

2009

ČERNÁ, Anna – ČMEJRKOVÁ, Světla – JÍLKOVÁ, Lucie – KADERKA, Petr – KRÁLÍK, Jan – LIŠKOVÁ, Michaela – MICHALEC, Vít – MRÁZKOVÁ, Kamila – NEJEDLÝ, Petr – PROŠEK, Martin – ŠIMANDL, Josef – ŠTĚPÁN, Pavel: Každý den s češtinou. Praha: NLN, 2009. ISBN: 978-80-7106-884-6.

PROŠEK, Martin: Styl a syntax. In: Patrik Mitter, Kateřina Tošková (eds.), Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, str. 144–147. ISBN: 978-80-7414-131-7.

2008

KONEČNÁ, Hana – PROŠEK, Martin: Tvary příčestí minulého u sloves typu „tisknout“ v korpusech psaného a mluveného jazyka. In: František Štícha, Mirjam Friedová (eds.), Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008, str. 383–389. ISBN 978-80-200-1634-8.

2007

PROŠEK, Martin: Konstanty a proměnné morfologických dotazů v jazykové poradně. Naše řeč, 90, 2007, str. 174–194. ISSN 0027-8203.

PROŠEK, Martin: Rozměry pojmu spisovnost. In: Jiří Kotten, Patrik Mitter (eds.), Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, str. 112. (Jen abstrakt, celý text na přiloženém CD-ROM)

2006

PROŠEK, Martin: Pronominální kataforické odkazování v češtině. In: Anna Nedolužková, Barbora Karlíková, Michaela Černá, Martin Prošek (eds.), Úvahy o jazyce a literatuře. Praha: FF UK, 2006, str. 47–52. ISBN 80-7308-109-1.

2005

PROŠEK, Martin: O jednom typu univerbizovaných pojmenování míst na -ák. Naše řeč, 88, 2005, s. 57–66. ISSN 0027-8203.

PROŠEK, Martin: Spisovnost, nespisovnost a inovace jazyka v praxi jazykové poradny. Naše řeč, 88, 2005, s. 135–139. ISSN 0027-8203.

PROŠEK, Martin: Situace současné češtiny a jazykové poradenství. In: M. Bayer, M. Betsch, R. Zimny (eds.), Beiträge der Europäischen Slavistichen Lingvistik (Polyslav), Band 8, München 2005, str. 159–163. ISBN 978-3-87690-924-0.


Recenze

PROŠEK, Martin: Language Planning and Policy in Europe, volume 2. Slovo a slovesnost, 69, 2008, str. 306–311. ISSN 0037-7031.

PROŠEK, Martin. Maximalistické miniatury. Naše řeč, 98(2), 2015, s. 98–101. ISSN 0027-8203.

Učebnice

KRAUSOVÁ, Zdena – PAŠKOVÁ, Martina – CHÝLOVÁ, Helena – VAŇKOVÁ, Jana – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 9 – učebnice. Plzeň: Fraus, 2015. ISBN 978-80-7489-045-1

KRAUSOVÁ, Zdena – PAŠKOVÁ, Martina – CHÝLOVÁ, Helena – VAŇKOVÁ, Jana – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 9 – pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2015. ISBN 978-80-7489-043-7

KRAUSOVÁ, Zdena – PAŠKOVÁ, Martina – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 8 – učebnice. Plzeň: Fraus, 2014. ISBN 978-80-7489-022-2

KRAUSOVÁ, Zdena – PAŠKOVÁ, Martina – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2014. ISBN 978-80-7489-023-9

KRAUSOVÁ, Zdena – PAŠKOVÁ, Martina – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 8 – učebnice. Plzeň: Fraus, 2014. ISBN 978-80-7489-022-2

KRAUSOVÁ, Zdena – PAŠKOVÁ, Martina – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 8 – pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2014. ISBN 978-80-7489-023-9

KRAUSOVÁ, Zdeňka – TERŠOVÁ, Renata – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 7. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN: 978-80-7238-876-9.

KRAUSOVÁ, Zdeňka – TERŠOVÁ, Renata – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN: 978-80-7238-877-6.

KRAUSOVÁ, Zdeňka – TERŠOVÁ, Renata – CHÝLOVÁ, Helena – RŮŽIČKA, Pavel – PROŠEK, Martin. Český jazyk 7 – příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7238-878-3.

KRAUSOVÁ, Zdeňka, TERŠOVÁ, Renata – CHÝLOVÁ, Helena – PROŠEK, Martin – MÁLKOVÁ, Jitka. Český jazyk 6. Plzeň: Fraus, 2012. ISBN 978-80-7238-403-7.

 

Překlady

Oxford studijní slovník. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-430655-3. (spolupřekladatel)

SLATTERY, Mary – WILLIS, Jane. English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-442266-6.
Projekty, granty

2016–2019 Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (MKČR – program NAKI II) – hlavní řešitel

2016 Webová diskusní fóra jako moderní forma komunikace (interní publikační grant ZČU v Plzni, řešitel doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.) – spoluřešitel

2010–2013 Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů (ESF/MŠMT, hlavní řešitel prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., FF UP Olomouc) – hlavní spoluřešitel za ÚJČ
2010–2013 Psaní velkých písmen v češtině (GAČR, hlavní řešitelka PhDr. Ivana Svobodová) – člen řešitelského týmu

2004–2008 Internetová jazyková příručka (projekt Informační společnost, hlavní řešitelka PhDr. Ivana Svobodová) – člen řešitelského týmu

 

 

Další odborné aktivity

 

Spolupráce s VŠ pracovišti

Od 2011: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze – pravidelné přednášky o vývojových tendencích současné češtiny a dalších aktuálních otázkách oboru pro učitele krajanských komunit v zahraničí a pro učitele ČJ ve zdokonalovacím kurzu, cca 4× ročně

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Od 2014: Národní institut dalšího vzdělávání, krajská pracoviště v Českých Budějovicích, Liberci a Plzni – přednášky o vývojových tendencích současné češtiny a dalších aktuálních otázkách oboru, přednášky o českém pravopisu a syntaxi, cca 2× ročně

 

Trvalá spolupráce s ČRo

Od 2010: Pravidelné semináře o současné češtině a češtině v médiích pro redaktory, korektory, editory webu ČRo; spolupráce na tvorbě webu ČRo Česky a hezky – korektury kvízů, odpovědi na jazykové dotazy posluchačů

 

Popularizace jazyka v médiích

Od 2006: Jazykové koutky pro ČRo Plzeň, cca 18 koutků ročně

Od 2011: Jazykové úvahy pro Týdeník Rozhlas, cca 15 textů ročně

 

Školení o současné češtině a úpravě písemností pro pracoviště státní správy

Od 2005: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Pozemkový fond ČR, Český statistický úřad, Úřad průmyslového vlastnictví aj.

 

Externí spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press

Od 2004: Autorství, spoluautorství, korektury a překlady součástí učebnic a učebnicových řad (slovníčky, přehledy gramatiky apod.): Headway, Project, Maturita Solutions aj.

Podíl na překladu Oxford Student Learner´s Dictionary → česká verze „slovníku s překlady“ vyšla pod názvem Oxford Studijní slovník

Překlad knihy English for Primary Teachers

 

Spolupráce s nakladatelstvím Fraus

Od 2012: Podíl na novém vydání učebnicové řady Český jazyk pro 6. – 9. ročník ZŠ